Džeirana Litinskaitė (terminuota darbo sutartis)

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

            3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su teisės bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštuoju koleginiu išsilavinimu su teisės profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

            3.2. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

            3.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, reglamentuojančius pataisos namų veiklą, valstybės įstaigų ir pareigūnų, kontroliuojančių pataisos namų veiklą, teises ir teismų darbą;

            3.4. išmanyti raštvedybos taisykles, norminių aktų rengimo taisykles.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

            4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

            4.1. užtikrinti, kad pataisos namų veikloje būtų laikomasi įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimų;

            4.2. teisinėmis priemonėmis ginti pataisos namų ir jos darbuotojų teisėtus interesus;

            4.3. informuoti pataisos namų vadovybę apie naujai priimtus įstatymus ir poįstatyminius aktus, juose padarytus pakeitimus bei papildymus, o taip pat kaupti teisinę literatūrą;

            4.4. tikrinti ar atitinka galiojančius įstatymus ir norminius aktus pataisos namų vadovybei pateikiamų pasirašyti įsakymų, nuostatų, instrukcijų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektai.

            4.5. pagal savo kompetenciją teikti pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektų rengėjams;

            4.6. teikti pasiūlymus dėl pataisos namų teisės aktų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

            4.7. teikti teisinio pobūdžio pagalbą pataisos namų darbuotojams, jiems teisėtai reikalaujant;

            4.8. atstovauti pataisos namus teisinėse institucijose bei kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, nagrinėjant teisinio pobūdžio klausimus;

            4.9. konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą įstaigos darbuotojams teisinio pobūdžio klausimais, siekiant užtikrinti teisėtumą įstaigos veikloje ir kokybišką teisinio pobūdžio dokumentų rengimą;

            4.10. dalyvauti komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

           4.11. nagrinėti pataisos namų darbuotojų ir pataisos namuose atliekančių bausmę nuteistųjų prašymus, skundus, pareiškimus, gavus pataisos namų direktoriaus nurodymą;

            4.12. ruošiant teisinio pobūdžio dokumentų projektus pasitelkti pataisos namų padalinių darbuotojus;

            4.13. grąžinti pateiktus vizavimui nekokybiškai parengtus įsakymų, sutarčių, instrukcijų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektus, nurodant jų trūkumus ir apie tai informuojant pataisos namų direktorių;

            4.14. pildyti pažymas, pranešimus ar informuoti žodžiu įstaigos vadovą apie įstatymų pažeidimus pataisos namuose;

            4.15. reikalauti, kad būtų aprūpintas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų rinkiniais, kita teisine-metodine literatūra, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro bei Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais, reikalingais teisininko darbui.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 18 d. 10:12