Dalia Mirijauskienė, Edita Anzelienė, Saulius Mockevičius, Remigijus Paplauskas, Algirdas Šilkauskas, Darius Bepirštis, Ruslanas Bagušauskas

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. 2-ojo SVS specialisto dinaminei priežiūrai pareigybė reikalinga vykdyti įstaigoje laikomų nuteistųjų dinaminę priežiūrą.

 

III. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją.

4.2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti racionalius sprendimus.

4.3. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

4.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą.

4.5. Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.6. Atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitiktiems šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo".

4.7. Atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas turi vykdyti šias funkcijas:

5.1. Kontroliuoti, kad nuteistieji vykdytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir laikytųsi jiems nustatytų elgesio taisyklių. Imtis veiksmų užkardyti nuteistųjų režimo reikalavimų pažeidimus ir nusikaltimus.

5.2. Prižiūrėti, kaip nuteistieji laikosi įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės. Pagal dienotvarkėje nustatytą laiką, taip pat kiekvieno nuteistojo individualų užimtumą ir poreikius, kontroliuoti nuteistųjų judėjimą.

5.3. Atlikti įstaigos teritorijų bei nuteistųjų kratas ir apžiūras. Nustatyta tvarka tikrinti jam priskirtus linkusius pabėgti, užpulti, žalotis ar nusižudyti nuteistuosius.

5.4. Apgyvendinti naujai atvykusius nuteistuosius būrio teritorijos gyvenamojoje patalpoje.

5.5. Savo kompetencijos ribose padėti nuteistiesiems spręsti su jų sveikatos priežiūra susijusius klausimus: nedelsiant informuoti Sveikatos priežiūros skyrių ar 2-ojo SVS vyriausiąjį specialistą (budinčiajai pamainai) apie ūmius nuteistųjų sveikatos sutrikimus ar neadekvatų elgesį, užregistruoti nuteistuosius priėmimui pas įstaigos gydytojus, atskirais atvejais lydėti į Sveikatos priežiūros tarnybą.

5.6. Padėti nuteistiesiems realizuoti jų teises, susijusias su pasimatymų ir telefoninių pokalbių nuteistiesiems suteikimu, siuntinių, laiškų ir smulkiųjų paketų gavimu: teikti reikalingą informaciją, padėti parašyti prašymus dėl pirmiau minėtų teisių realizavimo, padėti spręsti kylančias problemas.

5.7. Pagal galimybes (kompetenciją) padėti spręsti įvairaus pobūdžio nuteistųjų asmenines, socialines problemas (klausimus), siekiant užtikrinti savalaikį problemos (klausimo) sprendimą, arba nurodyti nuteistajam specialistą, kompetentingą išspręsti problemą.

5.8. Stebėti ir vertinti jam priskirtos nuteistųjų grupės mikroklimatą. Pastebėjus pokyčius, pagal kompetenciją priimti sprendimus problemoms išspręsti arba kreiptis pagalbos į kompetentingą specialistą. Apie nuteistųjų keliamas problemas, reiškiamą nepasitenkinimą ir kitus reikšmingus įvykius informuoti 2-ąjį SVS bei įstaigos vadovybę.

5.9. Vykdyti psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją, identifikuojant autoagresinio elgesio pavojaus ženklus. Nustačius galimą autoagresinio elgesio riziką, nedelsiant informuoti psichologą arba Krizių įveikos komandos narius.

5.10. Vykdyti tarpasmeninių konfliktų, kylančių tarp nuteistųjų, tarpininko funkciją, užtikrinant konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą.

5.11. Domėtis jam priskirtų nuteistųjų užimtumu, skatinti juos dalyvauti socialinės reabilitacijos programose ir pozityvaus užimtumo priemonėse. Kontroliuoti nuteistųjų dalyvavimą suaugusiųjų mokymo skyriaus, profesinio rengimo centro vykdomuose mokymuose bei socialinės reabilitacijos ir psichologinės terapijos užsiėmimuose. Kartu su nuteistaisiais dalyvauti įvairiose akcijose ir renginiuose.

5.12. Kartu su Resocializacijos skyriaus specialistais kontroliuoti prižiūrimos teritorijos gyvenamųjų patalpų švarą ir tvarką bei organizuoti pagrindinį gyvenamųjų patalpų valymą. Vadovauti nuteistiesiems atliekant įstaigoje nemokamus darbus jam priskirtoje teritorijoje.

5.13. Teikti nuteistiesiems informaciją, susijusią su jų laikinu išvykimu iš įstaigos ir paleidimu į laisvę. Prižiūrėti, kad laikinai išvykstantys iš įstaigos ar paleidžiami į laisvę nuteistieji turėtų sezoną atitinkančius drabužius ir avalynę. Atlikti daiktų, kuriuos pasiima iš įstaigos išvykstantys nuteistieji, kontrolės procedūras.

5.14. Rinkti, fiksuoti ir nustatyta tvarka perduoti atsakingiems pareigūnams dinaminės priežiūros procesui reikšmingą ir kitą svarbią informaciją.

5.15. Neatvykus į tarnybą (ligos ar kt. atveju) apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą.

5.17. Vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės, skyriaus viršininko, vyriausiojo specialisto (budinčiai pamainai) ir vyriausiojo specialisto dinaminės priežiūros veiklai pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus 2-ojo SVS viršininkui. Tarnybos metu pavaldus 2-ojo SVS vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) ir 2-ojo SVS vyriausiajam specialistui dinaminės priežiūros veiklai.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 16 d. 08:11