Linas Katkevičius, Artūras Kiveris, Aivaras Karselis, Šarūnas Kulbokas, Žydrūnas Ližaitis, Rūta Lukoševičiūtė, Jurgita Mikelkevičienė, Aida Račkelienė, Kęstutis Raižys, Artūras Ramanauskas, Martynas Masaitis

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. 2-ojo SVS jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti pataisos namų apsaugą, užtikrinti įstaigoje laikomų asmenų izoliavimą bei priežiūrą.

 

III. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą.

4.3. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

4.4. Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.5. Atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitiktiems šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo".

4.6 Atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas turi vykdyti šias funkcijas:

5.1. Vykdyti Įstaigos apsaugos ir priežiūros postų planuose bei kituose teisės aktuose nurodytas pareigas ir laikytis nustatytų draudimų.

5.2. Tiksliai ir laiku vykdyti tarnybą paskirtame priežiūros ar apsaugos poste bei gerai žinoti savo tarnybines pareigas.

5.3. Analizuoti nuteistųjų tarpusavio santykius ir imtis priemonių konfliktinių situacijų likvidavimui.

5.4 Kompetencijos ribose padėti spręsti nuteistųjų buitines, socialines ir kitas problemas.

5.5. Stebėti ir vertinti nuteistųjų mikroklimatą. Pastebėjęs pokyčius, pagal kompetenciją priimti sprendimus problemoms išspręsti arba kreiptis pagalbos į kompetentingą specialistą. Apie nuteistųjų keliamas problemas, reiškiamą nepasitenkinimą ir kitus reikšmingus įvykius informuoti skyriaus bei įstaigos vadovybę.

5.6. Savo veiksmais ir elgesiu nežeminti nuteistųjų garbės ir orumo, siekiant nepažeisti žmogaus teisių.

5.7. Žinoti pataisos namų objektų išdėstymą, požeminius įrenginius ir komunikacijas, vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti.

5.8. Užkardyti daiktų ir reikmenų, kurių neleidžiama turėti nuteistiesiems, patekimą į įstaigos teritoriją.

5.9. Naudotis ryšio, signalizacijos priemonėmis ir priešgaisriniu inventoriumi, siekiant užtikrinti saugumą ir kontrolę.

5.10. Esant būtinumui, įstatymų nustatyta tvarka, panaudoti specialiąsias priemones arba šaunamąjį ginklą.

5.11. Tiksliai, tvarkingai surašyti tarnybinius pranešimus dėl pastebėtų nuteistųjų elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimų, užtikrinant galimų pažeidimų nustatymą, taip pat atliktų įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų asmens kratų ir apžiūrų dokumentus.

5.12. Saugoti poste esančią dokumentaciją, inventorių, aparatūrą, raktus ir ryšio priemones. Prieš priimant postą patikrinti minėtus daiktus pagal poste esantį inventoriaus aprašą ir tik po to pasirašyti budėjimo priėmimo-perdavimo žurnale.

5.13. Konvojuoti nuteistuosius neplaniniu konvojumi, užtikrinant konvojuojamųjų asmenų tinkamą apsaugą.

5.14. Atlikti įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų asmens kratas.

5.15. Vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

5.16. Nedarbo metu gavus pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius nedelsiant atvykti į įstaigą, siekiant užtikrinti įstaigai numatytų užduočių vykdymą.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus 2-ojo SVS viršininkui. Tarnybos metu priežiūros budinčiosios pamainos jaunesnysis specialistas pavaldus 2-ojo SVS vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) ir 2-ojo SVS specialistui.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 5 d. 12:09