Remigijus Baltrušaitis, Artūras Margelis, Gediminas Skeltys, Ričardas Siaurusaitis, Ramūnas Skrinska

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.  2-ojo SVS vyriausiojo specialisto (budinčiai pamanai) pareigybė reikalinga dirbant pagal iš anksto pataisos namų direktoriaus patvirtintą grafiką vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, vadovauti apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiajai pamainai, užtikrinant pataisos namų apsaugą ir direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės bei teisės aktais nustatyto laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimo reikalavimų laikymąsi.

 

III. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4.  Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.           Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

4.2.           Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikia susijusius teisės aktus.

4.3.           Sugebėti organizuoti budinčiosios pamainos pareigūnų darbą.

4.4.    Mokėti kaupti, sisteminti informaciją ir ruošti išvadas.

4.5.    Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS WORD ir Internet Explorer.

4.6.    Turėti teisės aktų nustatyta tvarka gautą leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija.

4.7.    Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.8.    Atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitiktiems šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo".

4.9.    Atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas turi vykdyti šias funkcijas:

5.1. Instruktuoti budinčiąją pamainą, vadovauti apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiajai pamainai, nuolat kontroliuoti jos veiksmus bei duoti konkrečius nurodymus apsaugos ir priežiūros užduotims vykdyti.

5.2. Žinoti pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius laikų pranešti įstaigos vadovybei bei kitiems pareigūnams, kurių veiksmai turi įtakos įstaigos kriminogeninei būklei jų tarnybos vietoje.

5.3. Dalyvauti jaunesniesiems pareigūnams perduodant ir priimant priežiūros postus kamerų tipo patalpose.

5.4. Nesant įstaigos vadovybės savarankiškai ir operatyviai priimti įvairius sprendimus.

5.5. Organizuoti nuteistųjų išvedimą į darbą bei, pasibaigus darbo laikui, jų grąžinimą į gyvenamąją zoną.

5.6. Žinoti įstaigos struktūrinių padalinių funkcijas ir užduotis.

5.7. Priimti sprendimus dėl nuteistųjų laikino izoliavimo iki įstaigos direktoriaus atvykimo.

5.8. Organizuoti ir kontroliuoti kratas bei apžiūras pagal priežiūros paros žiniaraštį.

5.9. Kontroliuoti nuteistųjų pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis suteikimo bei siuntinių, perdavimų ir banderolių priėmimo bei išdavimo nuteistiesiems tvarką.

5.10. Vadovauti nustatant režimą pažeidusius nuteistuosius.

5.11. Kartu su 2-ojo SVS darbuotojais, atsakingais už nuteistųjų įskaitą, priimti į pataisos namus konvojumi pristatytus nuteistuosius, ne darbo metu nuteistuosius priimti asmeniškai. Organizuoti konvojumi išvežamų nuteistųjų paruošimą konvojui.

5.12. Nagrinėti skubiai spręstinus nuteistųjų prašymus, skundus ir pareiškimus.

5.13. Periodiškai tikrinti įstaigos gyvenamąją, gamybinę zonas bei tas vietas, kur didžiausia tikimybė nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimui ir nuteistųjų pabėgimui.

5.14. Užtikrinti reikiamą tvarką masinių renginių įstaigoje metu, asmeniškai pačiam juose dalyvauti.

5.15. Dalyvauti perkeliant nuteistuosius į kamerų tipo patalpas bei paleidžiant juos iš šių patalpų, periodiškai tikrinti jų laikymo šiose patalpose sąlygas.

5.16. Tikrinti priežiūros postus (dieną- ne rečiau kaip vieną kartą, nakties metu - ne rečiau kaip du kartus).

5.17. Pagal būtinumą, neatidėliotinai, teikti informaciją Kalėjimų departamento ir teritorinių policijos komisariatų ir kitų institucijų budėtojams.

5.18. Prieš apsaugos pareigūnų pamainų keitimąsi apsaugos postuose, atvykusios pamainos apsaugos pareigūnams, nustatyta tvarka, išduoti ginklus ir šaudmenis.

5.19. Nustatyta tvarka organizuoti į įstaigą įeinančių ir iš jos išeinančių asmenų daiktų tikrinimą, o esant būtinumui ir šių asmenų apžiūrą.

5.20.Organizuoti nuteistųjų skaičiuotes ir patikrinimus bei pačiam juose dalyvauti.

5.21. Pažinti darbuotojus, dirbančius su nuteistaisiais, užtikrinti į įstaigą atvykusių lankytojų saugumą.

5.22. Pildyti tarnybinių pranešimų apie nuteistųjų padarytus režimo pažeidimus apskaitos žurnalą, registruoti tarnybinius pranešimus.

5.23. Paimtus pinigus ir vertingus daiktus pagal pareigūnų, paėmusių juos protokolą (tarnybinį pranešimą) ne vėliau kaip per 24 valandas (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) perduoti įstaigos buhalterijai ir apie tai įrašyti specialiame žurnale.

5.24. Užtikrinti tinkamą savo ir pavaldžių pareigūnų vedamų nomenklatūrinių bylų, žurnalų ir kitos dokumentacijos tvarkymą.

5.25. Dalyvauti išduodant maisto produktus valgykloje.

5.26. Savo kompetencijos ribose teikti pasiūlymus darbo organizavimo klausimais.

5.27. Dalyvauti atidarant kameros duris uždarojoje zonoje.

5.28. Nustatyta tvarka perduoti duomenis apie tarnybos eigą į Kalėjimų departamentą.

5.29. Analizuoti nuteistųjų tarpusavio santykius ir imtis priemonių konfliktinių situacijų likvidavimui.

5.30. Nedarbo metu gavus pranešimą apie ypatingus įvykius pataisos namuose nedelsiant atvykti į įstaigą.

5.31. Vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus 2-ojo SVS viršininkui.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 1 d. 15:16