Žydrūnas Bartušis, Arūnas Bendaravičius, Kęstutis Beneta, Vidas Lisovskis, Juozas Skilandis

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį;

1.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrą lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, SVS vyriausiojo specialisto budinčiajai pamainai nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.2. vadovauja jaunesniųjų specialistų pamainai, nuolat kontroliuoja jos veiksmus;

2.3. žino budinčiosios pamainos jaunesniųjų specialistų tarnybines užduotis ir pareigas, jų atlikimo tvarką, bei duoda konkrečius nurodymus priežiūros užduotims įvykdyti;

2.4. tikrina jaunesniųjų specialistų tarnybą postuose, apie patikrinimo rezultatus praneša pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui ir daro įrašus priežiūros paros žiniaraštyje;

2.5. nedelsiant informuoja pataisos namų SVS vyriausiąjį specialistą budinčiajai pamainai apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

2.6. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

2.7. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

2.8. užkardo nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigos teritoriją;

2.9. žino suimtuosius, nuteistuosius laisvės atėmimu ar arešto bausme (taip pat ir jų miegamas vietas) linkusius pabėgti ar užpulti ir nuteistuosius, kurie yra priskirti padidintos rizikos grupei, organizuoja šių suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme tinkamą priežiūrą;

2.10. tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvaras ir apsaugos perimetro ruožus, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, požeminius ir inžinierinius – techninius įrenginius bei  komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui;

2.11. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme dienotvarkės bei nuteistiesiems nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi;

2.12. surašo tarnybinius pranešimus dėl pastebėtų suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimų;

2.13. sužinojęs apie suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme chuliganiškus arba grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai ir imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

2.14. dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

2.15. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme asmens kratas ar apžiūras bei surašo kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentus;

2.16. supažindina naujai priimtus dirbti jaunesniuosius specialistus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos skyriaus darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

2.17. vykdo Marijampolės pataisos namų Apsaugos ir Priežiūros postų planuose ir kituose teisės aktuose pareigūnams numatytas funkcijas;

2.18. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

2.19.esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

2.20. konvojuoja (lydi) suimtuosius, nuteistuosius laisvės atėmimu ar arešto bausme neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

2.21. kai nėra SVS vyriausiojo specialisto budinčiajai pamainai (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai) atlieka jo funkcijas;

2.22. vykdo kitus su įstaigos ar SVS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 25 d. 12:56