Almantas Brazinskas, Raimundas Foršteris,Paulius Steponaitis Aida Jurgaitienė, Eglė Kuncevičiūtė, Norbertas Meškauskas, Marijus Bartuška

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį įgytą iki 1995 metų) arba lygiavertį išsilavinimą.

1.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį;

1.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrą lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, SVS vyriausiojo specialisto budinčiajai pamainai nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.2. planuoja ir organizuoja dinaminės priežiūros darbą. Kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įvykius, asmenis ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme pataisos procesui, įstaigos vidaus tvarkai ir asmenų saugumui. Rengia analitines pažymas, apžvalgas, ataskaitas, susijusias su SVS veikla;

2.3. bendradarbiauja su kitais įstaigos padaliniais, keičiantis jiems aktualia surinkta informacija;

2.4. nedelsiant informuoja pataisos namų SVS vyriausiąjį specialistą budinčiajai pamainai arba SVS viršininką apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

2.5. suimtajam, nuteistajam laisvės atėmimu ar arešto bausme pareiškus nusiskundimus, prašymus, sprendžia iškilusias problemas, pokalbius fiksuodamas atitinkamuose žurnaluose (registruose), ruošia atsakymus į juos raštu;

2.6. nesant Resocializacijos specialisto, priima, registruoja ir pateikia išsiuntimui suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme rašytinius prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, peticijas ir skundus vokuose, adresuotus valstybės ar savivaldybių institucijų pareigūnams ar tarnautojams, nevyriausybinėms ar visuomeninėms organizacijoms ir tarptautinėms institucijoms ir įteikia suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme, jų vardu gautus laiškus su atsakymais iš minėtų institucijų ar organizacijų pasirašytinai, siekiant užtikrinti savalaikį laiškų išsiuntimą ar įteikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

2.7. vykdo suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme asmeninių, buitinių, socialinių bei kitų problemų sprendimą (aprūpina higienos priemonėmis, veda į dušus, kirpyklą, koplyčią, pasivaikščiojimo kiemus, į užsiėmimus suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme laisvalaikio užimtumo centre, į mokyklą, į drausmės komisijos posėdžius) ir kt.;

2.8. išleidžiant iš kamerų ir įleidžiant į kameras atlieka suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme asmenų ir jų daiktų kratas (gali būti naudojamos techninės priemonės), kamerų patalpų kratas, dalyvauja gamybinės ir gyvenamosios zonų kratose, įformina dokumentus apie atliktas kratas;

2.9. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme dienotvarkės bei suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi, dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

2.10. surašo tarnybinius pranešimus dėl pastebėtų suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimų;

2.11. sužinojęs apie suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme chuliganiškus arba grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai ir imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

2.12. žino ir moka naudotis ryšio, signalizacijos, specialiosiomis ir kitomis priemonėmis. Gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles,esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

2.13. esant būtinumui konvojuoja (lydi) suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

2.14. vykdo suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme patvirtintas socialinės reabilitacijos programas, kurių jie apmokyti;

2.15. vykdo kitus su įstaigos ar SVS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 22 d. 10:53