Dainius Brazaitis, Raimondas Dumbliauskas, Vytautas Kirkliauskas, Danas Kondratas, Raimundas Maišiukas

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį;

1.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrą lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. žino sargybos užduotis, jų vykdymo ypatumus ir tvarką;

2.2. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

2.3. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme pabėgti bei nustatyta tvarka jas tikrina;

2.4. žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

2.5.esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

2.6. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, SVS vyriausiojo specialisto budinčiajai pamainai nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.7. kontroliuoja, kaip apsaugos jaunesnieji specialistai atlieka savo tarnybines pareigas sargybos postuose ir nedelsiant imasi priemonių pastebėtiems trūkumams šalinti bei apie tai įrašo apsaugos postų žiniaraštyje;

2.8. tikrina apsaugos jaunesniesiems specialistams išduodamų ginklų, šaudmenų ir ryšio priemonių būklę, taip pat ginklų užtaisymo ir šovinių išėmimo tvarką;

2.9. tikrina apsaugos perimetro ruožus, inžinierinius – techninius įrenginius bei  komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai, bei imasi priemonių pastebėtiems gedimams ir trūkumams šalinti;

2.10. nedelsiant vyksta į apsaugos postą, jeigu gautas apsaugos jaunesniojo specialisto iškvietimas arba nustatytu laiku iš apsaugos posto nepranešama apie tarnybos eigą;

2.11. kas 2 valandas praneša pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai apie apsaugos pamainos jaunesniųjų specialistų tarnybos eigą postuose, o susiklosčius ypatingoms aplinkybėms - nedelsiant;

2.12. imasi priemonių, jaunesniajam specialistui apsaugos poste neatliekant savo tarnybinių pareigų arba jam pažeidus tarnybinę drausmę. Jaunesniajam specialistui padarius nusižengimą, nedelsiant apie tai praneša pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai;

2.13. suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme arba kitiems asmenims užpuolus apsaugos postą, suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme pabėgus ar kitais ypatingais atvejais, atsižvelgiant į pataisos namų kriminogeninę būklę, perskirsto apsaugos jaunesniuosius specialistus apsaugos postuose ir apie tai nedelsiant pranešti pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai;

2.14. į apsaugos teritoriją įleidžia pataisos namų vadovybę, SVS viršininką, SVS vyriausiąjį specialistą apsaugos ir priežiūros veiklai,  pataisos namų SVS vyriausiąjį specialistą budinčiajai pamainai taip pat pareigūnus, nurodytus Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje;

2.15. gavus pranešimą apie uždraustų daiktų permetimą į pataisos namų teritoriją, imasi priemonių asmenų, permetusių uždraustus daiktus, sulaikymui.

2.16. nedelsiant informuoja pataisos namų SVS vyriausiąjį specialistą budinčiajai pamainai apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

2.17. vykdo Marijampolės pataisos namų Apsaugos ir Priežiūros postų planuose ir kituose teisės aktuose pareigūnams numatytas funkcijas;

2.18. vykdo kitus  nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 25 d. 12:35