Jūratė Vilbikienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį;

1.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrą lygį;    

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, SVS vyriausiojo specialisto budinčiajai pamainai nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

2.2. nedelsiant informuoja pataisos namų SVS vyriausiąjį specialistą budinčiajai pamainai arba SVS viršininką apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

2.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą, vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti;

2.4. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme dienotvarkės bei suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi;

2.5. dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

2.6. dėl pastebėtų suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimų tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

2.7. sužinojęs apie suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme chuliganiškus arba grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša pataisos namų SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai ir imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

2.8. organizuoja ir dalyvauja gamybinės ir gyvenamosios zonų kratose, analizuoja kratų rezultatus;

2.9. supažindina naujai priimtus dirbti jaunesniuosius specialistus su pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijų išdėstymu bei priežiūros ar apsaugos darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

2.10. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles,esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

2.11. konvojuoja (lydi) suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

2.12. kartu su aptarnaujamų būrių Resocializacijos skyriaus specialistais aiškina suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme bausmių atlikimo įstatymus, vidaus tvarkos taisykles, suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme teises ir pareigas;

2.13. dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme būrio drausminėse komisijose;

2.14. nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus SVS kompetencijos ribose, pagal priklausomybę atlieka tarnybinius tyrimus;

2.15. atlieka įeinančių (išeinančių) į (iš) pataisos namų asmenų apžiūrą bei daiktų patikrinimą;

2.16. vykdo tarnybinių pranešimų apie atliktas kratas gyvenamoje, uždaroje ir gamybinėje zonose apskaitą;

2.17. nustatyta tvarka organizuoja SVS dokumentų valdymą;

2.18. dalyvauja pataisos įstaigos komisijų, į kurių veiklą įtraukiamas direktoriaus įsakymu, posėdžiuose;

2.19. savo kompetencijos ribose organizuoja jaunesniųjų specialistų mokymus, rengia tarnybinius užsiėmimus pagal mokymų teminį metų planą;

2.20. vykdo kitus su įstaigos ar SVS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 25 d. 12:37