Albinas Labanauskas

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos  Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais, su darbine veikla susijusiais  teisės aktais;

1.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.4. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;

1.5. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. organizuoja gyvenamos zonos gyvenamųjų ir buitinių patalpų aprūpinimą reikiamu inventoriumi, elektros energija, šiluma ir vandeniu;

2.2. teikia pasiūlymus sudarant bendrą Ūkio skyriaus planą dėl gyvenamųjų pastatų bei statinių kapitalinio ir einamo remonto;

2.3. kartu su inžinieriumi statinių priežiūrai tvarko pastatų ir statinių  techninę dokumentaciją ir vykdo jų priežiūrą;

2.4. laiku ir tvarkingai sudaro remonto darbų defektinius, medžiagų nurašymo, darbų atlikimo aktus;

2.5. vykdo darbų saugos taisyklių ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių laikymosi kontrolę jam pavestuose objektuose ir laiku praveda instruktažus darbininkams, dirbantiems statybos ir remonto darbų atlikimo brigadoje (grandyje) ir kitiems pavaldiems darbuotojams;

2.6. kontroliuoja, kad šildymo įrenginiai, ventiliacinės sistemos, elektros įranga būtų tvarkingi, o radus gedimus, nedelsiant juos šalina;

2.7. aprūpina darbuotojus individualiomis darbo saugos priemonėmis;

2.8. organizuoja ir vykdo visų gyvenamoje zonoje esančių pastatų ir patalpų techninę priežiūrą, paprastąjį ir kapitalinį remontą;

2.9. pavojingus darbus ar reglamentuotus specialiomis taisyklėmis, leidžia atlikti  darbuotojams, kurie turi specialų paruošimą ir papildomai instruktuoti;

2.10. vykdant padidinto pavojingumo darbus, reikalauja, kad būtų išduotos paskyros – leidimai;

2.11. įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoja pirmosios medicininės pagalbos suteikimą nukentėjusiajam, apie įvykį tuoj pat praneša pataisos namų direktoriaus pavaduotojui administracijos reikalams arba Ūkio skyriaus vedėjui ir Apsaugos ir priežiūros skyriaus pataisos namų direktoriaus budinčiajam padėjėjui;

2.12. reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi saugos darbe instrukcijų, elektrosaugos  taisyklių;

2.13. nušalina nuo darbo neblaivius arba apsvaigusius nuo narkotinių medžiagų  darbuotojus;

2.14. nušalina nuo darbo darbuotojus piktybiškai nesilaikančius saugos darbe instrukcijų, priešgaisrinių instrukcijų ir kitų norminių aktų;

2.15. užtikrina, kad pataisos namuose esančios buitinės atliekos būtų laiku šalinamos;

2.16. užtikrina, kad jam pavaldžių darbuotojų darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga būtų nustatoma pagal nuteistųjų darbą reglamentuojančius teisės aktus;

2.17. tarpininkauja baudžiant arba paskatinant statybos remonto brigados (grandies) dirbančiuosius;

2.18. vykdo kitus vadovybės su komendanto ar Ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigai keliami uždaviniai ir tikslai.

2.19. Ūkio skyriaus komendantas atsako už:

2.19.1. pataisos namų vadovybės nurodymų, įsakymų vykdymą;

2.19.2. teisingą duomenų pateikimą vadovybei;

2.19.3. už darbų saugos aktų tinkamą vykdymą;

2.19.4. šiame aprašyme nustatytų pareigų vykdymą.

 
Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 6 d. 13:40