Aleksas Dagelis

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;

1.3. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. prižiūri nesudėtingų schemų galios ir apšvietimo elektros įrenginius;

2.2. vadovaujant už elektros ūkį atsakingam asmeniui, atjungus įtampą atlieka nesudėtingus darbus transformatorinėse pastotėse;

2.3. įjungia, perjungia ir išjungia elektros įrenginius prižiūrimame darbų bare;

2.4. nustato gedimo priežastis ir šalina elektros ir apšvietimo tinklų, paleidimo ir reguliavimo aparatūros, elektros variklių nesudėtingus pažeidimus;

2.5. atskiria, sujungia ir izoliuoja laidus iki 1000 V įtampos grandinėse;

2.6. įrengia jungiklių, šakučių lizdus, šviestuvus, apšvietimo armatūrą;

2.7. patikrina skirstomojo tinklo, elektros variklių apvijų izoliacijos varžą;

2.8. įrengia ir reguliuoja signalizavimo prietaisus;

2.9. ekonomiškai ir racionaliai naudoja medžiagas, energetinius išteklius;

2.10. reguliuoja elektros įrenginių apkrovą;

2.11. įrengia ir prižiūri matavimo prietaisus, skaitiklius, iki 100 kW galios elektros variklius, skirstymo įrenginius, eksploatuojamus iki 1000 V įtampos tinkle;

2.12. prižiūri sudėtingą apšvietimo armatūrą;

2.13. laikosi saugos ir sveikatos, technologinės drausmės, higienos reikalavimų;

2.14. perspėja įstaigos darbuotojus ir vadovus nutraukti elektros energijos tiekimą į įrenginius, keliančius grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei;

2.15. atsisako dirbti darbus, kuriuos atlikti neapmokytas, taip pat kai neaprūpintas reikiamomis apsaugos priemonėmis, įrankiais bei mechanizmais;

2.16. teikia pasiūlymus dėl darbų organizavimo bei kokybės gerinimo;

2.17. reikalauja, kad įstaigos darbuotojai taupiai naudotų elektros energiją, laikytųsi elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių;

2.18. vykdo kitus vadovybės su elektriko ar Ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigai keliami uždaviniai ir tikslai.

2.19. Ūkio skyriaus elektrikas atsako už:

2.19.1. įstaigai padarytą dėl jo kaltės materialinę žalą;

2.19.2. šiame pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 1 d. 13:02