Alina Kirvaitienė (vaiko priežiūros atostogose)Saulius Grikšas, Gintautas Kazakevičius, Arūnas Kocius, Reda Lenkauskė, Monika Moliušienė(vaiko priežiūros atostogose), Kęstutis Padimanskas

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

1.5. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

1.6. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. ypatingų įvykių metu, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą;

2.2. planuoja nuteistųjų socialinę reabilitaciją ketvirčiais;

2.3. ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose ir ketvirčio pabaigoje pateikia Resocializacijos skyriaus viršininkui ar jį pavaduojančiam pareigūnui;

2.4. dalyvauja administracijos komisijose;

2.5. stebi neoficialią būrio struktūrą, analizuoja būrio nuteistųjų drausmę, naudoja rezultatus socialinei nuteistųjų reabilitacijai;

2.6. rašo nuteistųjų charakteristikas dėl malonės prašymo, pasibaigus bausmės atlikimui ir tas, kurios yra nustatytos teisės aktuose arba kurių reikalauja juridiniai ar fiziniai asmenys;

2.7. nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo tinkamai parengia tam reikalingus dokumentus;

2.8. bendradarbiauja su mokymo, švietimo įstaigų atstovais, domisi nuteistųjų mokymosi rezultatais ir pamokų bei užsiėmimų lankomumu, aiškintis priežastis, dėl kurių nuteistieji nelanko mokyklos ar profesijos įsigijimo užsiėmimų;

2.9. vertina nuteistuosius pagal metodikas, kuriomis naudotis yra išmokytas, ruošia nuteistųjų lygtiniam paleidimui būtiną dokumentaciją;

2.10. dalyvauja būrio nuteistųjų patikrinimų (skaičiuočių) ir maitinimo metu, esant būtinumui kituose masiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja jo vadovaujamo būrio nuteistieji;

2.11. tikrina būrio nuteistųjų buitines sąlygas ir teisės aktų nustatytą materialinį aprūpinimą, apie pastebėtus trūkumus praneša atsakingų tarnybų pareigūnams, kontroliuoja trūkumų pašalinimą;

2.12. pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus įstatymų nustatyta tvarka registruoja ir perduoda adresatui bei įteikia atsakymus nuteistiesiems;

2.13. vykdo su nuteistaisiais patvirtintas programas, kurių jie apmokinti;

2.14. organizuoja ir kontroliuoja švaros ir tvarkos palaikymą būrio gyvenamose patalpose ir lokaliniame sektoriuje;

2.15. pateikia būtiną informaciją nuteistiesiems vaizdinės informacijos stenduose ir sistemingai ją atnaujina;

2.16. skirsto miegamas vietas nuteistiesiems būryje, sudaro ir kontroliuoja miegamų vietų planus;

2.17. įveda bei tvarko duomenis apie paskirtas drausmines nuobaudas, paskatinimus bei charakteristikas į kompiuterines duomenų bazes;

2.18. rūpinasi būryje esančios buitinės technikos eksploatacija;

2.19. teikia pagalbą sprendžiant nuteistųjų problemas;

2.20. esant būtinumui susitinka su nuteistųjų artimaisiais, atvykusiais į pasimatymus, kartu su jais sprendžia iškilusias problemas, siekia, kad būtų išlaikomi šeimyniniai ir socialiniai ryšiai;

2.21. padeda tenkinti socialinius, dvasinius ir kultūrinius nuteistųjų poreikius, nepažeidžiant kitų asmenų ir grupių teisių, saugumo ir vidaus tvarkos reikalavimų;

2.22. organizuoja kultūrinius, sportinius ir kitus renginius, skatinančius nuteistuosius konstruktyviai panaudoti laisvalaikį ir tobulinti turimus įgūdžius bei sugebėjimus, kurie jiems bus naudingi atlikus laisvės atėmimo bausmę;

2.23. aiškina, kad nuteistieji stengtųsi savanoriškai atlyginti nusikaltimu padarytą materialinę žalą;

2.24. kontroliuoja, kad nuteistieji laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių;

2.25. ruošia nuteistuosius paleidimui į laisvę prieš laiką ar pasibaigus bausmės laikui;

2.26. sudaro ir vykdo nuteistųjų adaptacijos, individualius socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę planus;

2.27. domisi nuteistųjų darbine veikla, bendrauja su gamybos meistrais ir kitomis pataisos namų tarnybomis;

2.28 vykdo kitus su įstaigos ar Resocializacijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 15 d. 11:49