Laimutė Rimeikienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją;

1.2. turėti specialų pasirengimą darbui su priklausomais asmenimis būti dalyvavusiam psichologinės pagalbos bei priklausomybių terapijos mokymuose;

1.3. turėti ne mažiau nei dvi darbo su priklausomais asmenimis individualias ir/ar grupines supervizijas;

1.4. būti susipažinusiam su psichoterapiniu ir reabilitaciniu procesu programose, besiremiančiose „12 žingsnių“ metodologija;

1.5. išmanyti ir mokėti identifikuoti psichologinius gynybos mechanizmus, naudojamus priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų;

1.6. išmanyti sveikimo nuo priklausomybės ligų ypatumus ir etapus, atkryčio prevenciją;

1.7. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti rekomendacijas;

1.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. atlieka motyvacinį darbą, teikdamas informaciją nuteistiesiems apie priklausomybių ligą, apie gijimo procesą bei kitą informaciją, reikalingą motyvuoti nuteistuosiuos keistis ir gydytis nuo priklausomybės;

2.2. supažindina nuteistuosius su nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, reabilitacijos programa, jos tikslais, trukme, priėmimo į programą tvarka, programos dalyvio teisėmis ir pareigomis, taisyklėmis, pasekmėmis už taisyklių pažeidimą;

2.3. tiria bendrus nuteistųjų asmenybės poreikius, rizikos faktorius, siekdamas efektyviai taikyti individualios pataisos ir socialinės reabilitacijos priemones;

2.4. renka ir sistemina duomenis apie nuteistąjį, dalyvaujantį nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, reabilitacijos programoje, ir jo gyvenimą, siekiant nustatyti jo dabartinę būklę, pagrindines problemas ir terapines užduotis bei kryptį tolimesniam darbui;

2.5. nustato programos dalyvio pagrindines problemas, terapinius tikslus bei užduotis, kartu su programos dalyviu sudaro ir atnaujina gijimo planą, atsižvelgiant į programos dalyvio kriminogeninius poreikius ir sveikimo procesą;

2.6. veda individualias konsultacijas ir grupinius užsiėmimus nuteistiesiems, dalyvaujantiems nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, reabilitacijos programoje, padėdamas atpažinti nuteistajam jo kriminalines nuostatas, elgesio būdus, modeliuodamas prosocialias nuostatas, elgesį, lavindamas socialinius, kognityvinius įgūdžius, mokydamas asertyvaus elgesio ir emocinio reagavimo būdų;

2.7. motyvuoja nuteistuosius, dalyvaujančius nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, reabilitacijos programoje, taikyti programos metu įgytus įgūdžius kasdieniniame gyvenime;

2.8. renka ir kaupia nuteistųjų, dalyvaujančių nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, reabilitacijos programoje, dokumentinę medžiagą – vertinimų protokolus, įrašus apie dalyvavimo programoje eigą, pokyčius;

2.9. bendradarbiauja su savipagalbą teikiančiomis organizacijomis;

2.10. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovo pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 25 d. 11:13