Santa Sliesoraitytė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį psichologijos mokslų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

2.1. vykdo savižudybių prevencijos, intervencijos ir postvencijos programą.

2.2. vykdo darbą su padidintos rizikos savižudybei nuteistųjų grupėmis;

2.3. teikia pažymas-rekomendacijas Krizių įveikos komandai

2.4. dalyvauja būrių drausmės komisijų darbe svarstant nuteistųjų elgesį

2.5. atlieka naujai atvykusių nuteistųjų tyrimus, dalyvauja nuteistųjų paskirstymo komisijos darbe;

2.6. supažindina naujai atvykusius nuteistuosius su savižudybių ir savęs žalojimo prevencija ir pagalbos suteikimo tvarka bei su Psichologinės tarnybos vykdoma veikla ir kreipimosi galimybėmis;

2.7. darbe naudoja KD patvirtintas nuteistųjų tyrimo metodikas.

2.8. remdamasis tyrimų duomenimis dalyvauja ruošiant individualius nuteistųjų socialinės reabilitacijos planus

2.9. dalyvauja rengiant socialinio tyrimo išvadas

2.10. teikia nuteistiesiems individualią psichologinę pagalbą;

2.11.organizuoja nuteistųjų rašinių konkursus;

2.12. veda elgesio korekcijos programas.

2.13. resocializacijos skyriaus viršininkui teikia ketvirčio ataskaitas apie: individualiai konsultuotus nuteistuosius, vedamas programas.

2.14. vykdo kitus Resocializacijos skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 25 d. 11:11