Eglė Zabielavičienė

 

II.                  SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3.  2-ojo SVS specialisto pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, kontroliuoti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų darbą, teikti jiems metodinę ir praktinę pagalbą vykdant nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą.

 

III. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS AREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus.

4.3. Mokėti kaupti, sisteminti informaciją ir ruošti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

4.5. Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

4.6. Atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitiktiems šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo".

4.7. Atitikti sveikatos skilties sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas turi vykdyti šias funkcijas:

5.1. Žinoti kriminogeninę padėtį įstaigoje (režimo pažeidimus, uždraustų daiktų patekimą nuteistiesiems, darbuotojų netarnybinius ryšius su nuteistaisiais ir kt).

5.2. Žinoti pataisos namų objektų išdėstymą, požeminius įrenginius ir komunikacijas, vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti.

5.3. Kiekvieną dieną pranešti 2-ojo SVS viršininkui apie apsaugos ir priežiūros pareigūnų pamainų tarnybos rezultatus, siūlyti konkrečias budinčiųjų pamainų darbo organizavimo priemones (pareigūnų pamainų sudėties, įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kontrolės ir kitais klausimais).

5.4. Skyriaus viršininko pavedimu, išsamiai ir pagal nustatytus terminus atlikti tarnybinius tyrimus.

5.5. Kontroliuoti kratų vykdymą pagal mėnesinį grafiką ir pačiam dalyvauti jas atliekant.

5.6. Dalyvauti nuteistųjų skaičiuotėse ir patikrinimuose.

5.7. Nuolat lankytis nuteistųjų būriuose ir teritorijose, už kuriuos yra paskirtas atsakingu. Pasiūlymus dėl pastebėtų trūkumų šalinimo pateikti 2-ojo SVS viršininkui.

5.8. Aprūpinti apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos tarnybines patalpas reikalinga tarnybine dokumentacija, tiksliai ir pagal raštvedybos reikalavimus tvarkyti 2-ojo SVS dokumentaciją.

5.9. Tikrinti nuteistuosius gyvenamosiose ir darbo vietose, reikalui esant organizuoti ir atlikti neplanines kratas.

5.10. Išaiškinti naujai atvykusiems nuteistiesiems vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, apie tai įrašant individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje.

5.11. Ruošti medžiagas drausmės komisijai.

5.12. Vesti įstaigos objektų kratų apskaitą, analizuoti jų rezultatus.

5.13. Reikalauti, kad nuteistieji laikytųsi dienotvarkės ir nustatytų režimo reikalavimų.

5.14. Teikti pasiūlymus 2-ojo SVS viršininkui nuteistųjų apsaugos ir priežiūros bei jų izoliacijos klausimais.

5.15. Dalyvauti instruktuojant budinčiųjų pamainų pareigūnus.

5.16. Tikrinti kaip apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos jaunesnieji pareigūnai vykdo tarnybines pareigas. Dalyvauti netikėtuose patikrinimuose.

5.17. Ruošti įstaigos direktoriaus įsakymų, dėl nuteistųjų, linkusių pabėgėti ir linkusių užpulti įrašymo (išbraukimo) į įskaitas projektus. Nuolat tikrinti nuteistųjų, linkusių pabėgti, registracijos žurnalą. Iškabinti stenduose nuteistųjų, linkusių pabėgti ir užpulti fotonuotraukas.

5.18. Tvarkyti nuteistųjų, kurių individuali priežiūra sustiprinta, sąrašus.

5.19. Dirbti profilaktinį darbą su nuteistaisiais. Padėti spręsti nuteistųjų buitines, socialines ir kitas problemas.

5.20. Skyriaus viršininko nurodymu dalyvauti masiniuose renginiuose ir priemonėse.

5.21. Esant reikalui vykti neplaniniu konvojumi.

5.22. Ne rečiau kaip du kartus per savaitę informuoti pataisos namų vadovybę apie uždaroje zonoje techninių apžiūrų metu nustatytus trūkumus ir reikalingus atlikti darbus.

5.23. Nedarbo metu gavęs pranešimą apie ypatingus įvykius pataisos namuose nedelsiant atvykti į įstaigą.

5.24. Vykdyti kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus 2-ojo SVS viršininkui.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 24 d. 10:26