Artūras Okleiteris

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir pažymėjimą, patvirtinantį jo kompetenciją darbų saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos  klausimais;

1.2.  žinoti Lietuvos  Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus;

1.3.  sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.4.  būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir raštvedybos taisyklėmis;

1.5.  mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tikrina ar pataisos namuose eksploatuojamos bei projektuojamos darbo priemonės, darbo vietos, gamybinės ir buitinės patalpos, statiniai, darbo organizavimas, jo techninio aprūpinimo projektai, atitinka normatyvinių aktų saugos darbe reikalavimus;

2.2. dalyvauja komisijų, diegiančių naujas technologijas, priimančių eksploatuoti įrenginius, darbo vietas, barus, gamybines, buities bei gyvenamas patalpas, veikloje;

2.3. kontroliuoja, kaip pataisos namuose laikomasi darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;

2.4. nustatyta tvarka instruktuoja priimamus į darbą asmenis;

2.5. pataisos namų direktoriaus pavedimu nagrinėja darbuotojų ir nuteistųjų skundus bei prašymus darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos klausimais;

2.6. tikrina ar laiku bandomi potencialiai pavojingi įrenginiai, kontrolės ir matavimo prietaisai, turintys įtaką darbų saugai, kaip atliekamos jų apžiūros, ar laiku matuojama įrengimų  izoliacijos ir įžeminimo kontūrų varžos;

2.7. tikrina, kaip vykdomi norminių aktų reikalavimai, atlyginama žala dėl pakenkimo sveikatai ar mirties atveju;

2.8. organizuoja darbų saugos instrukcijų rengimą pataisos namų padaliniuose, tikrina jų kokybę;

2.9.  darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja profesinės rizikos vertinimą įstaigoje;

2.10. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;

2.11. užtikrina, kad pataisos namuose esantys įrenginiai (įranga) būtų techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų;

2.12. organizuoja padalinių vadovų aprūpinimą norminiais aktais bei vaizdinėmis priemonėmis darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos klausimais;

2.13. dalyvauja rengiant darbų saugos mokymo programas, rengia įsakymų ir kitų valdymo dokumentų darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos klausimais projektus;

2.14. konsultuoja pataisos namų direktorių ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;

2.15. nagrinėja nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų priežastis ir aplinkybes, kartu su pataisos namų specialistais numato ir derina su pataisos namų direktoriumi priemones traumoms bei ligoms mažinti, kontroliuoja kaip šios priemonės įgyvendinamos;

2.16. organizuoja nuteistųjų mokymą darbų saugos klausimais;

2.17. nustatyta tvarka rengia darbų saugos ataskaitas;

2.18. rūpinasi turimo priešgaisrinio inventoriaus tvarkymu;

2.19. organizuoja objektų aprūpinimą gaisro gesinimo priemonėmis, prižiūri, kad jos būtų tvarkingai laikomos ir efektyviai naudojamos gaisrui gesinti;

2.20. organizuoja nuteistųjų mokymą priešgaisrinės saugos klausimais;

2.21. vykdo  įstaigos matavimo priemonių (svarstyklių, manometrų ir kt.) kontrolę ir patikras;

2.22. organizuoja darbuotojų apmokymą darbų, civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;

2.23. užtikrina, kad pataisos namų darbuotojai būtų išklausę privalomuosius higienos įgūdžių, privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus;

2.24. užtikrina pataisos namų pareigūnų aprūpinimą tarnybine apranga;

2.25. vykdo kitus vadovybės su Civilinės, priešgaisrinės ir darbų saugos specialisto ar Ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigai keliami uždaviniai ir tikslai.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 1 d. 13:03