Ieva Matijošaitienė

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą, taip pat teisės, vadybos, psichologijos pagrindus;

1.3. mokėti dirbti mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinėmis programomis.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. vertina, ar įstaigos vadovybei pateikiami pasirašyti įsakymų ir kitų teisinių dokumentų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. Esant prieštaravimams, teikia savo pasiūlymus. Kokybiškai parengtus šių dokumentų projektus vizuoja;

2.2. savarankiškai arba su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais rengia pasiūlymus dėl galiojančių įstaigoje teisės aktų pakeitimų, papildymų ar pripažinimo netekusiais galios, imasi priemonių, kad būtų pakeisti arba panaikinti Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams prieštaraujantys įstaigos dokumentai;

2.3. dalyvauja rengiant bei sudarant įstaigos sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vizuoja sudaromų sutarčių projektus;

2.4. ginčytinais klausimais reiškia pretenzijas kitoms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms bei duoda atsakymus dėl iškilusių teisinio pobūdžio ginčų su jomis;

2.5. teikia pareiškimus, skundus, ieškinius į teismą juridinių ir fizinių asmenų atžvilgiu, rengia atsiliepimus dėl įstaigai pareikštų ieškinių pagrįstumo visų instancijų teismuose;

2.6. pagal savo kompetenciją teikia teisines konsultacijas bei išvadas (žodžiu ir raštu) įstaigos vadovybei ir personalui;

2.7. pagal kompetenciją teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus.

2.8. atstovauja įstaigą visų instancijų teismuose nagrinėjant civilines, darbo ir administracines bylas bei kitose institucijose sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su įstaigos veikla;

2.9. teikia pasiūlymus bei rengia pareiškimus ir ieškinius į teismą dėl įstaigai padarytos materialinės žalos išieškojimo iš kaltų įstaigos darbuotojų;

2.10. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl įstaigos tinkamo valdymo organizavimo ir tobulinimo;

2.11. dalyvauja, rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, teikia išvadas;

2.12. Personalo skyriaus juriskonsultas, vykdydamas šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, Personalo skyriaus nuostatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, reglamentu ir šiuo pareigybės aprašymu;

2.13. vykdo kitus su Personalo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio valdymo sričiai priskirtas skyriaus kuravimas, Personalo skyriaus viršininko pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d. 08:18