Dovilė Žemaitaitytė

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2.  žinoti teisės aktų reikalavimus vykdant neslaptų ir įslaptintų dokumentų valdymą;

1.3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais su darbine veikla susijusiais norminiais dokumentais;

1.4.  mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Office“ programų paketu;

1.5.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja norminių ir metodinių dokumentų įgyvendinimą įslaptintų ir neslaptų dokumentų valdyme;

2.2. dalyvauja komisijos, tikrinančios slaptumo režimo užtikrinimą, veikloje;

2.3. tvarko neslaptą gaunamą dokumentaciją, jos priėmimą, registravimą, teikia pataisos namų vadovybei bei paskirtiems vykdytojams;

2.4. informuoja pataisos namų direktorių apie gaunamus pranešimus;

2.5. vykdo asmenų aptarnavimą telefonu;

2.6. primena įstaigos direktoriui numatytus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus, susitikimus;

2.7. saugo ir tinkamai naudoja pataisos namų pagrindinį herbinį antspaudą;

2.8. kartu su raštvedžiu tvarko pataisos namų archyvą vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtais teisės norminiais aktais;

2.9. pagal vykdomas funkcijas sudaro ir tvarko skyriaus įslaptintų dokumentų ir jų registrų bylas, nustatytas dokumentacijos planuose, bei užtikrina jų saugumą, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;

2.10. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, kai reikia, būtų paliudytas Įstaigoje sudarytų ir jo oficialiai gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;

2.11. tikrina pavaldžių Administracijos reikalų skyriaus darbuotojų darbą, duoda nurodymus  ir konsultuoja dokumentų rengimo, raštvedybos klausimais;

2.12. kontroliuoja, kad dokumentai, kurie pateikiami pasirašyti įstaigos vadovui būtų teisingai įforminti;

2.13. vyresniajam raštvedžiui gali būti pavesta atlikti vyresniojo specialisto ar raštvedžio (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

2.14. vykdo kitus įstaigos direktoriaus, jo pavaduotojo bei skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d. 08:17