Jurgita Poderienė

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, norminius aktus;

1.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. ruošia viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą;

2.2. rengia viešųjų pirkimų (tarptautinio, supaprastinto atviro, skelbiamų, neskelbiamų derybų ir kt.) dokumentus;

2.3. ruošia skelbimus apie vykdomus pirkimus ir juos perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

2.4. pildo pirkimų ataskaitas ir jas perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

2.5. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose ir rašo protokolus apie komisijos priimtus sprendimus;

2.6. pildo ir saugoja komisijos narių ir pirkimų organizatorių nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas;

2.7. tikrina ar pirkimų organizatorių parengti pirkimo dokumentai atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

2.8. saugo pirkimų dokumentus, kol jie bus perduoti į įstaigos archyvą;

2.9. registruoja pirkimų dokumentus;

2.10. kontroliuoja, kad visi viešųjų pirkimų komisijos nariai ir pirkimų organizatoriai bei kiti su viešaisiais pirkimais susiję darbuotojai pateiktų nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas;

2.11. vykdo viešųjų pirkimų komisijos pirmininko ar pirmininko pavaduotojo teisėtus nurodymus;

2.12. teikia pastabas ir pasiūlymus viešųjų pirkimų klausimais;

2.13. reikalauja, kad pirkimų organizatoriai ar kiti įgalioti asmenys laiku pateiktų su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus arba duomenis;

2.14. teikia pasiūlymus planuojant įstaigos viešuosius pirkimus.

 

 
Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 3 d. 11:00