Žydrūnas Vasiliauskas

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį Technologijos mokslų studijų srities arba Socialinių mokslų studijų srities teisinį išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;
1.3. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu;
1.7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;
1.8. mokėti valstybinė (lietuvių kalbą).
 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 
2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoti nuteistųjų maitinimą, aprupinimą apranga ir patalyne pagal nustatytas normas ir terminus;
2.2. organizuoti valgyklos darbą, kontroliuoti kad būtų laikomasi sanitarinių - higieninių reikalavimų;
2.3. užtikrinti pataisos namų pareigunų aprūpinimą uniformine apranga;
2.4. užtikrinti, kad būtų nepertraukiamai ir saugiai eksploatuojami vandentiekio, kanalizacijos, elektros, šilumos tinklai, ventiliacinės sistemos;
2.5. sekti, kad būtų laiku remontuojami pastatai, statiniai ir kitokie įrenginiai;
2.6. koordinuoti bulvių ir daržovių atsargų ruošimą nustatytu kiekiu ir asortimentu;
2.7. kontroliuoti tiekiamą maisto produktų bei kitų ivairių prekių kokybę, asortimentą ir atitikimą nustatytiems reikalavimams;
2.8. organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų konkursus;
2.9. organizuoti ir vykdyi statybos ir remonto darbus;
2.10. kontroliuoti įstaigos autoūkio darbą;
2.11. organizuoti darbų vykdymą pagal darbų saugos teisės aktus;
2.12. vykdyti išankstinę, juridinę viešųjų pirkimų ir kitq dokumentų kontrolę;
2.13. reikalauti iš skyriaus darbuotojų savalaikio ir kokybiško pareigininių funkcijų atlikimo;
2.14. teikti pasiūlymus dėl geresnio nuteistųjų aprūpinimo maisto produktais, drabužiais ir kitomis pirmojo būtinumo priemonėmis;
2.15. dalyvauti numatant priemones pataisos namų darbo ir valdymo gerinimui;
2.16. gauti ir pateikti informaciją pagal kompetenciją kitiems padaliniams;
2.17. reikalauti, kad visi darbai būtų atliekami laikantis darbų saugos reikalavimų.
 
Informacija atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 1 d. 13:32