Erika Šeštokaitė

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį ar jam prilygintą ekonominį ar buhalterinį išsilavinimą; 

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;

1.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu, kompiuterine programa LABBIS;

1.5. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. veda nuteistų asmenų asmeninių pinigų išlaidų apskaitą, ją tvarkant kompiuterinės programos LABBIS pagalba;              

2.2. išsiunčia nuteistųjų pinigus, kai nuteistieji  „etapu“ išvyksta į kitas įstaigas;

2.3. pildo – užveda programa LABBIS naujai atvykusių nuteistųjų asmeninių pinigų apskaitos korteles, įkelia į nuteistųjų asmenines sąskaitas nuteistiesiems skirtas  pašalpas, pinigines išmokas;

2.4. ruošia nuteistųjų parduotuvei pinigų žiniaraščius, įvertinant prekių įsigijimo sumų  ribojimus pagal Bausmių vykdymo kodekso reikalavimus ir antstolių arešto reikalavimus;

2.5. tikrina ar teisingai pardavėjų suskaičiuotos nuteistųjų parduotuvėje išleistos dienos pinigų apyvartos sumos, jas nurašo nuo nuteistųjų asmeninių pinigų;

2.6. vykdo išskaitymus iš nuteistųjų asmeninių pinigų už paruoštas dokumentų kopijas;

2.7. spausdina nuteistųjų pinigų apskaitos žiniaraščius;

2.8. pagal gautus dokumentus veda nuteistų asmenų įkalinimo įstaigoms ar valstybei  padarytos žalos apskaitą, iš nuteistųjų asmeninių pinigų išskaičiuoja jų padarytos žalos sumas, išskaičiuotas sumas perveda kitoms įkalinimo įstaigoms;

2.9. vykdo iš nuteistųjų socialinės paramos fondo skiriamų pašalpų apskaitą;

2.10. vykdo nuteistiesiems skiriamų piniginių išmokų apskaitą programoje LABBIS į nuteistųjų asmenines sąskaitas įkeliant jiems skirtas pašalpas ir kitas pinigines išmokas;

2.11. kontroliuoja – tikrina Tarpinės sąskaitos (parduotuvė) įrašų teisingumą;

2.12. kontroliuoja – tikrina sąskaitos 6953001 Kitos mokėtinos sumos įrašų teisingumą;

2.13. kompetencijos ribose ruošia atsakymus į nuteistųjų skundus;

2.14. dalyvauja įstaigos turto inventorizacijose;

2.15. tinkamai saugoja jo žinioje esančius buhalterinius ir pirminės apskaitos dokumentus, laiku perduoda juos įstaigos archyvui;

2.16. laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d. 08:31