Zita Valiukienė

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius darbo ir tarnybos santykių reguliavimą;

1.3. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft „Office“ programų paketu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tvarkyti įstaigos darbuotojų bylas, įrašant darbo eigoje atsiradusius pasikeitimus bei jas papildant pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus;

2.2. forminti dokumentus pagal skyriaus kompetenciją, išduodant tarnybinius pažymėjimus ir leidimus;

2.3. tvarkyti personalo apskaitą, ruošti statistines ataskaitas;

2.4. vykdyti įstaigos darbuotojų kasmetinių atostogų apskaitą;

2.5. forminti dokumentus pagal skyriaus kompetenciją, suteikiant atostogas ir skiriant pensijas;

2.6. pildyti naujai priimtų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo sutartis ir darbo eigoje jas papildyti bei vykdyti darbo sutarčių apskaitą;

2.7. užtikrinti savalaikį darbuotojų darbo pažymėjimų išdavimą;

2.8. skaičiuoti pareigūnų tarnybos stažą ir tarnybos Lietuvos valstybei stažą, ruošti stažo išvadas;

2.9. nagrinėti pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertinti, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatyti valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimas, lygis ir kategorija;

2.10. užtikrinti teisingą duomenų parengimą ir pateikimą, konfidencialios informacijos saugojimą;

vykdyti ir kitus su Personalo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d. 08:24