Virginijus Ruzveltas

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

1.5. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį;

1.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovauja SVS pareigūnams;

2.2. žino pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius laiku praneša pataisos namų direktoriui arba jo pavaduotojui atsakingam už apsaugą ir priežiūrą;

2.3. ypatingų įvykių metu, kuo per trumpesnį laiką, atvyksta į pataisos namus ir iki Vidaus tarnybos pareigūnų atvykimo sustiprina SVS budinčios pamainos pareigūnų pajėgas bei padeda lokalizuoti ypatingo įvykio vietą;

2.4. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles,esant būtinumui, panaudoja specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

2.5. kontroliuoja, kad pavaldūs pareigūnai laikytųsi šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių saugojimo, panaudojimo ir apskaitos reikalavimų;

2.6. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą, žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme pabėgti;

2.7. kiekvieną dieną informuoja pataisos namų direktorių arba jo pavaduotoją atsakingą už apsaugą ir priežiūrą apie suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme elgesį, bei pavaldžių pareigūnų darbo rezultatus;

2.8. rengia SVS ketvirčio ir pusmečio priemonių planus, bei kontroliuoja jų vykdymą;

2.9. ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę dalyvauja priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos jaunesniųjų specialistų instruktavime, tikrina jų tarnybinių pareigų vykdymą budėjimo metu;

2.10. ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę tikrina nuteistųjų perkėlimo į kamerų tipo patalpas, bei jų laikymo sąlygas;

2.11. dalyvauja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme skaičiuotėse ir patikrinimuose, kontroliuoja nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme išvedimą į darbą, o pasibaigus darbo pamainai, išvedimą iš gamybinės zonos;

2.12. analizuoja suimtiesiems, nuteistiesiems laisvės atėmimu ar arešto bausme draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigą, jų patekimo sąlygas ir priežastis, organizuoja priemones tokių daiktų patekimui užkardyti;

2.13. pagal priklausomybę atlieka tarnybinius tyrimus;

2.14. parengia bendrų kratų ir apžiūrų gyvenamojoje, gamybinėje ir uždaroje zonose priemonių planą ir kontroliuoja jo vykdymą;

2.15. pagal priklausomybę nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme prašymus, pareiškimus ir skundus;

2.16. atlieka netikėtus budinčiųjų pamainų pareigūnų patikrinimus ir apie rezultatus informuoja pataisos namų direktorių arba jo pavaduotoją atsakingą už apsaugą ir priežiūrą;

2.17. kontroliuoja, kad pavaldūs pareigūnai laikytųsi saugos darbe norminių aktų, priešgaisrinės saugos reikalavimų.

2.18. įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoja pirmosios medicininės pagalbos teikimą nukentėjusiam, apie įvykį nedelsiant praneša pataisos namų direktoriui ir darbuotojui, atsakingam už darbų saugą;

2.19. direktoriaus pavaduotojo nurodymu rengia arba paveda pavaldžiam pareigūnui užtikrinti Marijampolės pataisos namų direktoriaus įsakymo dėl apsaugos vykdymo projekto, taip pat budinčiosios pamainos paskirstymo į postus žiniaraščių parengimą kiekvienai parai;

2.20. organizuoja suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme priėmimą į įstaigą, siuntimą į kitas įstaigas ir paleidimą, kontroliuoja tinkamą įstaigoje laikomų suimtųjų, nuteistųjų laisvės atėmimu ar arešto bausme įskaitos tvarkymą;

2.21. pasikeitus ar atsiradus naujiems teisės aktams, susijusiems su SVS veikla, nedelsiant organizuoja skyriaus darbuotojų supažindinimą su šių norminių aktų pasikeitimais;

2.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus siekiant pataisos namų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. birželio 18 d. 16:08