Vaida Brusokienė, Šarūnas Zygmanta

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

1.5. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

1.6. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. ypatingų įvykių metu, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą;

2.2. išsiaiškina etapu atvykusius, neturinčius Lietuvos Respublikoje galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, nuteistuosius;

2.3. bendradarbiauja su socialinėmis ir teisėsaugos institucijomis asmens dokumentų išdavimo, nuteistųjų įdarbinimo ir apgyvendinimo klausimais;

2.4. rūpinasi vaizdine informacija nuteistiesiems socialiniais klausimais susijusiais, taip pat klausimais su asmens tapatybės dokumentų išdavimu.

2.5. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, padėti spręsti socialines problemas savo kompetencijos ribose.

2.6. padeda nuteistiesiems surinkti reikiamus pirminius dokumentus Lietuvos Respublikoje galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimui.

2.7 įformina ir registruoja nuteistųjų įgaliojimus, santuokos įforminimo, sutikimus, testamentus ir kitus juridinius dokumentus nuteistųjų socialinių klausimų sprendimui.

2.8. registruoja nuteistiesiems išduotus Lietuvos Respublikoje galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, atliekant bausmę Marijampolės pataisos namuose.

2.9. ruošia ataskaitas apie galiojančių dokumentų išdavimą ir paruoštų medžiagų išsiuntimą Migracijos tarnyboms.

2.10. pildo nuteistųjų išvykstančių lygtinai ir pasibaigus bausmės laikui registracijos žurnalus;

2.11. ruošia ataskaitas apie paleidžiamus asmenis ir jų apgyvendinimą Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkui ir kitoms tarnyboms;

2.12 teikia pasiūlymus pataisos namų direktoriui dėl materialinės paramos suteikimo paleidžiamiems į laisvę nuteistiesiems;

2.13. tvarko duomenų bazėje esančius duomenis apie nuteistųjų pasirinktą gyvenamąją vietą;

2.14. teikia pasiūlymus pataisos namų direktoriui dėl materialinės paramos suteikimo nuteistiesiems neturintiems lėšų dokumento įsigijimui.

2.15. tvarko duomenų bazėje esančius duomenis apie nuteistuosius neturinčius galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų.

2.16. vykdyti Nuteistųjų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programą, vesti individualius pokalbius.

2.17. kartu su socialinės apsaugos, teisėsaugos institucijomis padėti pravesti nuteistųjų socialinio švietimo paskaitas bei ruošti nuteistuosius paleidimui į laisvę, savo kompetencijos ribose.

2.18. pagal Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto nuteistųjų įskaitai, pateiktus sąrašus,ruošia naujai atvykusių nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme, paskirstymo komisijos protokolus, nuteistųjų ir jų pagrindu rengia įsakymų dėl nuteistųjų paskyrimo ar perkėlimo į kitą būrį projektus;

2.19. daro asmens ženklus naujai atvykstantiems nuteistiesiems nuteistiems terminuota laisvės atėmimo bausme bei pervedant nuteistuosius į kitus būrius,;

2.20. pagal Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto nuteistųjų įskaitai, pateiktus sąrašus ruošia naujai atvykusių nuteistųjų, nuteistų terminuota laisvės atėmimo bausme, priskyrimo grupei protokolus ir jų pagrindu rengti įsakymų projektus.

2.21. dalyvauja drausmės komisijos posėdžiuose, rašo protokolus, registruoja nuteistiesiems skirta nuobaudas;

2.22. ruošia ataskaitas apie paleidžiamus asmenis ir jų apgyvendinimą Resocializacijos reabilitacijos skyriaus viršininkui ir kitoms tarnyboms;

2.23. teikia pasiūlymus pataisos namų direktoriui dėl materialinės paramos suteikimo paleidžiamiems į laisvę nuteistiesiems;

2.24. dalyvauja nuteistųjų integracijos į visuomenę programų vykdyme, veda individualius pokalbius;

2.25. organizuoja ir vykdo kartu su socialinės apsaugos, teisėsaugos institucijomis nuteistųjų socialinio švietimo paskaitas bei ruošia nuteistuosius paleidimui į laisvę, savo kompetencijos ribose;

2.26. pagal Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto nuteistųjų įskaitai, pateiktus sąrašus, vykdant nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo instrukcijos reikalavimus, siųsti užklausimus apie nuteistųjų galimybę turėti nuolatinę gyvenamąją vietą ir įsidarbinimą;

2.27. siunčia užklausimus Probacijos tarnyboms aiškintis galimybę taikyti nuteistiesiems intensyvią priežiūrą;

2.28. aprūpina paleidžiamus iš pataisos namų nuteistuosius kelionės bilietais pagal pasirinktą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2.29. vykdo kitus su įstaigos ar Resocializacijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 29 d. 11:54