Kęstutis Liaudanskas

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam pareigūnui

 

1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

1.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

1.5. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

1.6. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį.

 

Šias pareigas einančio pareigūno funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovauja Resocializacijos skyriaus darbuotojams, užtikrinant teisės aktuose ir skyriaus nuostatuose jiems numatytų funkcijų tikslų įgyvendinimą ir efektyvų skyriaus darbą;

2.2. rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymus:

2.3. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą pavaldaus skyriaus veikloje;

2.4. ypatingų įvykių metu, kuo per trumpesnį laiką, atvyksta į pataisos namus ir iki Specialiųjų grupių atvykimo, padėti lokalizuoti ypatingo įvykio vietą, padėti atstatyti ar užtikrinti įstaigos normalią veiklą.;

2.5. kontroliuoja įstatymų ir kitų norminių aktų susijusių su Resocializacijos skyriaus veikla vykdymą, pataisos namų vadovybei teikti apibendrintą šių teisės aktų taikymo praktiką;

2.6. kontroliuoja Kalėjimų departamento ir pataisos namų vadovybės organizacinių ir metodinių nurodymų vykdymą ir jų taikymą;

2.7. planuoja nuteistųjų resocializaciją ketvirčiais ir kontroliuoti šių planų vykdymą;

2.8. užtikrina nuteistojo Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos procesą Pusiaukelės namuose;

2.9. užtikrina nuteistojo nusikalstomo elgesio rizikos vertinimą, jo mažinimo priemonių vykdymą ir rizikos pokyčio vertinimą;

2.10. bendradarbiauja su pataisos įstaigoje veikiančiomis mokymo įstaigomis bei padeda rūpintis bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo organizavimu nuteistiesiems;

2.11. organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių ir religinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų įtraukimą į socialinės reabilitacijos su nuteistais asmenims procesą ir socialinės reabilitacijos programų kūrimą bei įgyvendinimą;

2.12. planuoja ir organizuoja nuteistųjų kultūros, sporto ir kitus masinius renginius;

2.13. ruošia ir pateikia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statistinę medžiagą bei ataskaitas;

2.14. reguliariai asmeniškai lankosi visuose būriuose ir vertina specialistų atsakingų už būrius darbo rezultatus atsižvelgiant į tvarką būryje, būrio nuteistųjų pastabas bei būrio dokumentų valdymo kokybę;

2.15. kontroliuoja, kad pavaldūs pareigūnai laikytųsi saugos darbe norminių aktų, priešgaisrinės saugos reikalavimų;

2.16. dalyvauja administracinėse komisijose sprendžiant nuteistųjų resocializacijos klausimus;

2.17. priima nuteistuosius jų asmeniniais klausimais;

2.18. vertinti skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;

2.19. užtikrina elgesio korekcijos programų ir pozityvaus užimtumo priemonių vykdymą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

2.20. pagal savo kompetenciją atsako į pateiktus nuteistųjų klausimus, organizuoti skyriaus susirinkimus;

2.21. rengia skyriaus pareigūnų atostogų grafikus ir iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. pateikia veiklos organizavimo skyriui;

2.22. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, perkėlimo į kitą darbą ar atleidimo, kvalifikacijos tobulinimo;

2.23. nuolat kontroliuoti ir analizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, numatyti priemones jų darbo gerinimui;

2.24. organizuoja psichologinių paslaugų ir pagalbos teikimą;

2.25. vykdo kitus su įstaigos ar Resocializacijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

2.26. padeda vykdyti nuteistųjų nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, nukentėjusio asmens ir nuteistojo sutaikinimą.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 25 d. 12:06