Zenonas Kunca

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:      

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo stažą įkalinimo įstaigų apsaugos, priežiūros ar vidaus tyrimų tarnybose;

1.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius aktus bei valdymo pagrindus;

1.4. sugebėti koordinuoti atskirų padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

1.5. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.6. žinoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatas ir užtikrinti jų įgyvendinimą pavaldžių tarnybų veikloje;

1.7. laikytis visuotinai pripažintų moralės normų, pareigūnų etikos taisyklių ir vengti elgesio, kuris gali būti suprantamas kaip kenkiantis valstybės ar bausmių vykdymo sistemos reputacijai ir mažinantis visuomenės pagarbą bei pasitikėjimą tiek valstybės institucijomis, tiek pačiu pareigūnu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja įstaigos apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą;

2.2. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių struktūrinių padalinių darbą;

2.3. kontrolės metu rastiems  darbo trūkumams imasi organizacinių priemonių juos šalinti arba duoda nurodymus pavaldiems pareigūnams;

2.4. derina Apsaugos ir priežiūros ir Arešto bausmės skyrių ketvirčio priemonių planus bei kontroliuoja jų vykdymą;

2.5. dalyvauja pareigūnų teorinio, fizinio pasirengimo bei specialaus pasirengimo mokymuose;

2.6. rengia arba paveda pavaldžiam pareigūnui užtikrinti Marijampolės pataisos namų direktoriaus įsakymo dėl apsaugos vykdymo projekto, taip pat budinčiosios pamainos paskirstymo į postus žiniaraščių parengimą kiekvienai parai;

2.7. analizuoja įstaigos kriminogeninę būklę ir apie tai informuoja įstaigos direktorių, prireikus, savo kompetencijos ribose, priima sprendimus kriminogeninei būklei stabilizuoti;

2.8. organizuoja su pavaldžių padalinių veikla susijusių duomenų kaupimą, analizę ir apibendrinimą, nustatyta tvarka teikia ataskaitas  įstaigos direktoriui ir Kalėjimų departamentui;

2.9. teisės aktų nustatyta tvarka instruktuoja budinčiąsias pamainas, analizuoja darbo rezultatus bei teikia įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl šios tarnybos darbo tobulinimo;

2.10. kontroliuoja apsaugos, signalizacijos ir ryšio inžinerinių technikos priemonių naudojimą bei techninę būklę, organizuoja naujų šio tipo inžinerinių ir techninių priemonių diegimą įstaigoje;

2.11. kontroliuoja ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, išdavimą ir priėmimą, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo bei Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka;

2.12. teisės aktų nustatyta tvarka gali panaudoti šaunamąjį ginklą, antrankius, surišimo priemones, gumines lazdas, kovinių imtynių veiksmus bei asmens apsaugai skirtas dujas;

2.13.  savo kompetencijos ribose vykdo vidaus tvarkos ir kitų teisės aktų prevenciją;

2.14. analizuoja nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigą, jų patekimo sąlygas ir priežastis, organizuoja priemones tokių daiktų patekimui užkardyti;

2.15. budint pagal slenkantį mėnesio grafiką turėti ryšį bet kuriuo paros metu su pataisos  namų direktoriaus budinčiuoju padėjėju, operatyviai priimti sprendimus dėl ypatingų įvykių įstaigoje užkardinimo ir likvidavimo;

2.16. ypatingų įvykių metu, kuo per trumpesnį laiką, atvyksta į pataisos namus ir iki Specialiųjų grupių atvykimo sustiprina apsaugos ir priežiūros budinčios pamainos pareigūnų pajėgas bei padeda lokalizuoti ypatingo įvykio vietą;

2.17. vadovauja įstaigos prevenciniai grupei;

2.18. vadovauja arba dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

2.19. skirsto (arba paveda kitam pareigūnui) nuteistųjų ilgalaikius pasymatymus su artimaisiais;

2.20. priima piliečius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų pasiūlymus, pareiškimus (prašymus) ir skundus;

2.21. dalyvauja rengiant pavaldžių padalinių nuostatus ir šių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus, supažindina pavaldžių padalinių vadovus su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai;

2.22. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus ir įstaigos direktoriaus įsakymų jam pavestas funkcijas;

2.23. kai nėra pataisos namų direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jo funkcijas.

 

 
Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 3 d. 13:39