Regimantas Kavaliauskas

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:     

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

1.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo, vadybos, socialinio darbo srityje arba ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo arba profesinės karo tarnybos patirtį;

1.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, viešuosius pirkimus, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje;

1.5. gerai išmanyti vadovavimo įstaigai sistemą teoriniu ir praktiniu aspektu, vadovavimo įstaigai metodus;

1.6. sugebėti koordinuoti atskirų administracinių padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

1.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

1.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

1.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

1.10. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo Al lygiu;

1.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovauja įstaigai, užtikrina jai pavestų funkcijų įgyvendinimą ir įstaigos struktūrinių padalinių veiklos kontrolę;

2.2. užtikrina, kad vadovaujamos įstaigos veikla būtų grįsta teisėtumo, nuteistųjų lygybės taikant bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo ir visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese, teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principais;

2.3. veikia įstaigos vardu ir atstovauja jai visose institucijose;

2.4. organizuoja įstaigos veiklos planavimą ir analizę, teikia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui tvirtinti įstaigos metinį veiklos planą, užtikrina planuose numatytų priemonių vykdymą;

2.5. užtikrina nuteistųjų priėmimo į įstaigą, laikymo joje, nukreipimo į kitas įstaigas bei jų paleidimo iš vadovaujamos įstaigos teisėtumą;

2.6. užtikrina įstaigoje administruojamos informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, apsaugą Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka;

2.7. organizuoja ir kontroliuoja įstaigoje vykdomą kriminalinę žvalgybą ir atliekamus ikiteisminius tyrimus, taip pat kitais būdais ir priemonėmis vykdo nusikalstamų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

2.8 organizuoja kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus dėl įstaigos pareigūnų, nestatutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;

2.9. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, duoda nurodymus ir įpareigojimus -administracijos padaliniams ar atskiriems jų darbuotojams, užtikrindamas tinkamą įstaigai pavestų

uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

2.10. pagal savo kompetenciją skiria paskatinimus ir nuobaudas įstaigos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, taip pat įstaigoje laikomiems nuteistiesiems;

2.11. nustato savo pavaduotojams administravimo sritis ir prireikus perduoda dalį savo teisių pavaldiems įstaigos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį;

2.12. tvirtina Kovos su korupcija planą;

2.13. tvirtina vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

2.14. teikia motyvuotus pasiūlymus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui tvirtinant statutinių valstybės tarnautojų pareigybių lygius ir kategorijas, nustato įstaigos karjeros valstybės tarnautojų pareigybių lygius ir kategorijas ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių koeficientus;

2.15. tvirtina įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus ir pareigybių aprašymus;

2.16. organizuoja personalo parinkimą, tarnybinį mokymą, racionalų paskirstymą, kvalifikacijos kėlimą, užtikrina personalui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas darbo ir poilsio sąlygas;

2.17. analizuoja kriminogeninę būklę įstaigoje, teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje ir pagal savo kompetenciją operatyviai priima sprendimus kriminogeninei būklei stabilizuoti;

2.18. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindais ir tvarka organizuoja nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir ikiteisminį tyrimą įstaigoje;

2.19. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais atlieka notarinius veiksmus arešto ir terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems;

2.20. sudaro visas būtinas sąlygas įstaigoje tinkamai veikti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu sudarytai lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai;

2.21. organizuoja įstaigoje esančių nuteistųjų ir į įstaigos administraciją besikreipiančių asmenų priėmimą asmeniniais klausimais, analizuoja tokių priėmimų metu keliamus klausimus ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

2.22. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja įstaigos ūkinę veiklą, įstaigos materialinių vertybių apskaitą, naudojimą, saugojimą ir nurašymą;

2.23. užtikrina įstaigos pastatų, statinių, inžinerinės bei kitos technikos tinkamą priežiūrą ir eksploatavimą, racionalų ir taupų lėšų bei energetinių išteklių naudojimą;

2.24. užtikrina teisės aktų reikalavimų vykdymą įstaigoje civilinės, priešgaisrinės ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

2.25. bendradarbiauja su įstaigoje veikiančiomis darbuotojų profesinėmis sąjungomis, užtikrina joms teisės aktų suteiktas teises, nagrinėja jų nusiskundimus ir rekomendacijas;

2.26. organizuoja nuteistųjų profesinį mokymą ir bendrąjį lavinimą, nuteistųjų užimtumą darbu ir kitomis tikslingos veiklos formomis;

2.27. tvirtina nuteistųjų socialinės reabilitacijos programas;

2.28. užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą nuteistųjų apsaugą, priežiūrą, socialinę reabilitaciją, maitinimą ir materialinį aprūpinimą, komunalines bei buitines sąlygas ir sveikatos priežiūrą vadovaujamoje įstaigoje;

2.29. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms, priima Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo, tarptautinių organizacijų bei užsienio šalių delegacijas;

2.30. teisės aktų nustatyta tvarka valdo ir naudoja įstaigos lėšas ir disponuoja kitu turtu;

2.31. pasirašo visus su įstaigos veikla susijusius finansinius dokumentus, sudaro visų rūšių sutartis, atidaro bankuose įstaigos atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas;

2.32. dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar atskirų ES valstybių narių finansuojamuose projektuose, organizuoja tinkamą šių projektų įgyvendinimą įstaigoje;

2.33. kontroliuoja įstaigos vykdomų viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų vykdymą;

2.34. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;

2.35. vykdo kitus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ar Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 3 d. 13:37