Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyrius

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro direktoriaus

2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-94

  

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus(toliau – skyrius) veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir atsakomybę.

2. Skyrius yra Mokymo centro struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.

4. Skyriaus tikslas – formuoti personalo politiką, vykdyti personalo administravimo funkcijas, organizuoti Mokymo centro veiklos planavimą ir planų parengimą, vykdyti finansų kontrolę, organizuoti ir tvarkyti Mokymo centro buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami finansiniai ištekliai, kad atskaitingi duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiami Kalėjimų departamentui bei kitoms priežiūros ir kontrolės funkcijas atliekančioms institucijoms, užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, tinkamą dokumentų administravimą ir valdymą, kompiuterinės, organizacinės technikos bei programinės įrangos aptarnavimą, diegimą, administravimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą ir duomenų apsaugą, Mokymo centro teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei apginti Mokymo centro interesus teismuose, Mokymo centro ūkinį, materialinį-techninį aprūpinimą, pastatų, statinių, inžinerinių įrenginių ir energetinio ūkio priežiūrą.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, Mokymo centro direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

6. Skyrius savo veiklą organizuoja bendradarbiaudamas su kitais Mokymo centro struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, tiesiogiai pavaldžiais Mokymo centro direktoriui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMOSKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

7.1. padėti Mokymo centro vadovybei formuoti personalo politiką, užtikrinti personalo administravimo funkcijų vykdymą;

7.2. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;

7.3. užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka atstovavimą Mokymo centrui teismuose, kitose institucijose bei organizacijose, ginant Mokymo centro teisėtus interesus bei nagrinėjant teisinius ir su personalo valdymu susijusius klausimus;

7.4. vykdyti finansų kontrolę, kad įstaigos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;

7.5. organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, ir kitų Mokymo centro disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei atsižvelgiant įFinansų ministerijos metodines rekomendacijas;

7.6. racionaliai ir pagal patvirtintas išlaidų sąmatas naudoti Mokymo centrui programoms vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas Mokymo centrui pervestas lėšas;

7.7. užtikrinti teisingą ekonominių rodiklių planavimą ir jų vykdymą, sudaryti valstybės biudžeto sąmatų projektus, patvirtintų programų sąmatų vykdymo kontrolę bei ekonominių skaičiavimų ir rodiklių analizę;

7.8. rengti ir teikti finansinę bei kitą atskaitomybę ir kitas ataskaitas Finansų ministerijos ir kitų priežiūros ir kontrolės funkcijas atliekančių institucijų nustatyta tvarka ir terminais.

7.9. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Mokymo centro prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, aprūpinti Mokymo centro darbuotojus reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis;

7.10. sudaryti Mokymo centro darbuotojams tinkamas darbo, kursantams ir klausytojams – mokymosi ir gyvenimo bendrabutyje sąlygas užtikrinti Mokymo centro pastatų, patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą, tvarkyti energetinių resursų apskaitą;

7.11. organizuoti Mokymo centro dokumentų valdymą ir vykdyti įslaptintos informacijos administravimą;

7.12. užtikrinti Mokymo centro archyvinėse patalpose saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą ir naudojimą, jų apskaitą;

7.13. užtikrinti Mokymo centro bendrabučio gyventojų materialinį aprūpinimą;

7.14. užtikrinti kompiuterinės, organizacinės technikos bei programinės įrangos aptarnavimą, diegimą, administravimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą ir duomenų apsaugą;

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. pagal kompetencijąatlieka Mokymo centro struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Mokymo centro direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;

8.2. rengia Mokymo centro pataisos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu – personalas) pareigybių sąrašus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus rengiant jiems pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

8.3. padeda Mokymo centro direktoriui formuoti personalo sudėtį, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti patvirtintų pareigybių komplektavimą;

8.4. organizuoja pretendentų atrankas ir konkursus laisvoms pareigoms Mokymo centre eiti, dalyvauja vykdant pretendentų mokytis pagal profesinio mokymo programą atrankas;

8.5. pagal kompetenciją įformina dokumentaciją, vykdant Mokymo centro personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, tarnybinių rangų suteikimą, apdovanojimą, skatinimą, tarnybinių nuobaudų skyrimą, stažų apskaičiavimą, tarnybos pratęsimą, atleidimą iš tarnybos ir kt.;

8.6. sudaro Mokymo centro personaloir kursantų asmens bylas, jas tvarko;

8.7. organizuoja tarnybinių/ darbo pažymėjimų Mokymo centro personalui bei nustatytos formos pažymėjimų kursantams gavimą, išdavimą, keitimą, naikinimą;

8.8. teikia Mokymo centro vadovybei siūlymus dėl įstaigos personalo mokymo prioritetų, nustatyta tvarka rengia personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, kontroliuoja personalo kvalifikacijos kėlimą;

8.9. tvarko duomenis personalo valdymo informacinėse sistemose bei atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

8.10. organizuoja atostogų suteikimą įstaigos personalui;

8.11. vertina, ar Mokymo centro parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

8.12. vertina arba, įstaigos vadovybei pavedus, savarankiškai rengia Mokymo centro vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia pastabas ir siūlymus;

8.13. nustatyta tvarka atstovauja Mokymo centro interesams visų instancijų teismuose, kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose; rengia ieškinio pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinio pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus, kontroliuoja teismuose esančių bylų eigą;

8.14. dalyvauja rengiant metinius Mokymo centro veiklos planus ir vykdomos(-ų) programos(ų) veiklos ataskaitas;

8.15. administruoja projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas;

8.16. dalyvauja užsienio delegacijų, atvykstančių į Mokymo centrą, priėmimų ir Mokymo centro atstovų vizitų į užsienį procese;

8.17. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Mokymo centro buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;

8.18. vykdo valstybės biudžeto bei kitų lėšų ir turto pajamų ir išlaidų operacijų, išreikštų pinigais, registravimą apskaitos registruose bei grupavimą pagal apskaitos metodus finansinei atskaitomybei sudaryti;

8.19. rengia biudžeto išlaidų sąmatų projektus, teikia juos kartu su privalomais paskaičiavimais ir pagrindimais Kalėjimų departamentui;

8.20. analizuoja programų sąmatų vykdymą, rengia pasiūlymus dėl pakeitimų, vykdo sąmatose numatytų išlaidų naudojimo kontrolę;

8.21. įtraukia įapskaitą visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinius įvykius ir ūkines operacijas;

8.22. atlieka ūkinių operacijų išankstinę ir einamąją kontrolę;

8.23. užtikrina buhalterinių įrašų teisingumą, jų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui ir garantuoja teisingą sąmatinių lėšų panaudojimą;

8.24. užtikrina, kad laiku būtų išmokamas darbuotojams apskaičiuotas atlyginimas, laiku atsiskaitoma su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, taip pat už Mokymo centrui išlaikyti suteiktas paslaugas;

8.25. teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja lėšų poreikį profesiniam mokymui vykdyti;

8.26. skaičiuoja Mokymo centro kursantams stipendijas ir jas išmoka;

8.27. remdamasis buhalterinės apskaitos duomenimis, sudaro ir teikia atitinkamas ataskaitas Statistikos departamentui, SODRAI, mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms;

8.28. rengia pagal darbuotojų prašymus pažymas apie darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus;

8.29. organizuoja ir betarpiškai dalyvauja materialinių vertybių, pinigų ir atsiskaitymų inventorizacijose;

8.30. dalyvauja Europos Sąjungos projektų, vykdomų Mokymo centre, įgyvendinimo procese;

8.31. atlieka darbo užmokesčio analizę ir pareigybių ekonominį pagrindimą bei Mokymo centro metinių veiklos planų vykdymui reikalingų materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių paskaičiavimus;

8.32. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą –apskaitos dokumentus ir registrus Mokymo centro direktoriui, Kalėjimų departamento direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams;

8.33. rengia kiekvienų metų Mokymo centro pirkimų prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų planą, vykdo pirkimus;

8.34. rengia vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešųjų pirkimų komisijai, rengia pranešimus tiekėjams, skelbimus ir ataskaitas apie įstaigos vykdytus viešuosius pirkimus;

8.35. organizuoja Mokymo centro aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis, taip pat pataisos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, o kursantų – nustatytos formos uniformine apranga, vykdo tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksploataciją, nurašymą bei apsaugą; dalyvauja inventorizuojant Mokymo centro materialines vertybes;

8.36. organizuoja Mokymo centro patalpų nuomos konkursus, aukcionus;

8.37. užtikrina Mokymo centro pastatų ir patalpų priežiūrą bei remontą, teritorijos priežiūrą;

8.38. organizuoja energetinių sistemų darbą, savalaikį jų parengimą darbui, aptarnavimą ir profilaktiką, užtikrina, kad kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai, veda jų apskaitą ir kontroliuoja panaudojimą;

8.39. užtikrina racionalų tarnybinio transporto panaudojimą, rūpinasi draudimu, aprūpina degalais ir eksploatacinėmis medžiagomis;

8.40. vykdo priešgaisrinės bei darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių priešgaisrinę ir darbuotojų saugą, reikalavimų vykdymą;

8.41. užtikrina, kad laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema bei aparatūra, kontroliuoja techninę jų būklę;

8.42. rūpinasi Mokymo centro personalo darbo patalpomis ir darbo sąlygomisbei kursantų, klausytojų ir kitų mokymo renginių dalyvių mokymosi bei gyvenimo sąlygomis;

8.43. paskirsto, registruoja ir teikia Mokymo centro vadovybei bei Mokymo centro struktūriniams padaliniams gaunamą ir vidinę korespondenciją, registruoja ir išsiunčia siunčiamąją korespondenciją, registruoja ir komplektuoja Mokymo centro direktoriaus įsakymus, tvirtina Mokymo centro parengtų dokumentų kopijas;

8.44. priminimais periodiškai informuoja Mokymo centro struktūrinius padalinius apie kontroliuojamų dokumentų įvykdymo terminus, informuoja Mokymo centro direktorių apie pavedimų vykdymo eigą;

8.45. rengia Mokymo centro metinius dokumentacijos planus;

8.46. priima į įstaigos archyvines patalpas ilgai ir trumpai saugomas bylas, jas saugo, sudaro jų apskaitos dokumentus, išduoda įstaigos administracijos padaliniams bylas laikinam naudojimui, pasibaigus jų saugojimo laikui, sudaro bylų naikinimo aktus;

8.47. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas, susijusias su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui;

8.48. pagal kompetenciją kartu su kitais Mokymo centro struktūriniais padaliniais kontroliuoja Mokymo centro vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Mokymo centro vadovybei siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;

8.49. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

8.50. kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis, susijusius su skyriaus veikla, rengia ataskaitas (pažymas);

8.51. dalyvauja darbo grupių ir komisijų skyriaus kompetencijos klausimais veikloje;

8.52. sudaro ir tvarko skyriaus bylas, numatytas dokumentacijos planuose, nustatytąja tvarka perduoda į Mokymo centro archyvines patalpas;

8.53. užtikrina asmenų aptarnavimo Mokymo centre kokybę;

8.54. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat į asmenų, darbuotojų, kursantų bei klausytojų prašymus, pareiškimus ir skundus;

8.55. vykdo kompiuterinės technikos bei programinės įrangos priežiūrą Mokymo centre, organizuoja sugedusios įrangos remontą ir atnaujinimą; teikia informaciją ir konsultuoja Mokymo centro darbuotojus darbo kompiuteriais klausimais;

8.56. organizuoja Mokymo centro informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, diegia, administruoja ir palaiko įstaigos informacines sistemas;

8.57. užtikrina, kad Mokymo centro interneto svetainė atitiktų bendruosius reikalavimus, taikomus valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

8.58. vykdo ir kitas įstatymais bei teisės aktais nustatytas funkcijas ir Mokymo centro vadovybės pavedimus.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. susipažinti ir gauti įsakymų bei kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, nuorašus;

9.2. gauti informaciją iš kitų Mokymo centro struktūrinių padalinių ir darbuotojų, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

9.3. reikalautiMokymocentrodarbuotojų, kad būtų tausojamas Mokymo centro turtas;

9.4. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją naudotis registrais ir duomenų bazėmis;

9.5. teikti pasiūlymus, kaip racionaliau naudoti transportą, energiją, kitus išteklius bei materialines vertybes.

10. Skyriaus darbuotojai privalo:

10.1. vadovautis Mokymo centro ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

10.3. tobulinti savo kvalifikaciją.

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra Mokymo centro metiniai veiklos planai ir skyriaus planai bei šie nuostatai.

12. Skyriaus darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindais.

13. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.

14. Skyriaus vedėjas:

14.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

14.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įvykdymą laiku;

14.3. atsiskaito įstaigos vadovybei už skyriaus veiklą;

14.4. teikia įstaigos vadovybei siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

14.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovybės pavedimus.

15. Skyriaus darbuotojų kompetenciją ir pareigas nustato jų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Mokymo centro direktorius.

16. Skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina skyriaus vedėjas. Pasirašyti pareigybių aprašymai pateikiami Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojui, atsakingam už personalo administravimą, įsegti į darbuotojų asmens bylas.

17. Kai nėra skyriaus vedėjo (dėl ligos, atostogų, ar kitų objektyvių priežasčių), jo funkcijas atlieka Mokymo centro direktoriaus įsakymu paskirtas kitas skyriaus ar Mokymo centro darbuotojas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Skyriaus statusas, sudėtis (išdėstyta Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus struktūroje (priedas), pareigybės ir jų skaičius, taip pat uždaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas keičiami ar papildomi teises aktų nustatyta tvarka.

19. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

__________________________

 

Veiklos organizavimo ir turto            valdymo skyriaus nuostatų

priedas

 

 

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS STRUKTŪRA

 

Eil. Nr.

Pareigybė

Pareigybės statusas
DS – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybių skaičius**

1

Skyriaus vedėjas

DS

1

2

Patarėjas (finansų)

DS

1

3

Patarėjas (personalo)

DS

1

4

Viešųjų pirkimų specialistas

DS

1

5

Teisininkas

DS

1

6

Personalo inspektorius

DS

1

7

Buhalteris

DS

1

8

Raštvedybos inspektorius

DS

1

9

Turto valdymo specialistas

DS

1

10

Ūkvedys

DS

1

11

Informacinių technologijų sistemų administratorius

DS

1

Iš viso

11

DS – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius nurodytas pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, patvirtintą Mokymo centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-93. 

__________________________

 
Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 5 d. 16:29