Mindaugas Vaškevičius

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir pedagogo kvalifikaciją (neįgiję pedagogo kvalifikacijos turi būti išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą arba šiuos kursus išklausyti per metus laiko nuo darbo Mokymo centre pradžios);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje ar kitose teisėsaugos institucijose;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą, švietimą, įslaptintos informacijos administravimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • turėti ginklų ir šaudybos dėstymo ar praktinio darbo, susijusio su ginkluotės panaudojimu, saugojimu ir apskaita, teisėsaugos institucijose patirties;
 • gebėti planuoti ir organizuoti, savo bei kitų darbuotojų veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimamų sprendimų vykdymą;
 • sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kalbos kultūrą, gebėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
 • atrinktas pretendentas turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • padeda skyriaus viršininkui organizuoti skyriaus darbuotojų veiklą, siekdamas užtikrinti optimalų žmogiškųjų išteklių panaudojimą;
 • renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie skyriaus darbuotojų veiklą bendruomenei;
 •  kontroliuoja ir koordinuoja Mokymo centro darbuotojams, kursantams ir klausytojams teikiamą informaciją apie Mokymo centro darbo drausmės, civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą, Mokymo centro darbuotojų mokymą civilinės saugos srityje;
 • koordinuoja virtualioje mokymo (-si) aplinkoje MOODLE vykdomus mokymus;
 • tikrina skyriaus darbuotojų pildomo elektroninio dienyno TAMO teisėtumą;
 • atsako už sporto renginių Mokymo centro kursantams, klausytojams ir darbuotojams organizavimą pagal Mokymo centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sporto renginių planą, organizuoja šio plano rengimą;
 • inicijuoja ir koordinuoja pataisos pareigūnų profesinio mokymo, įvadinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo renginių, nuotolinio mokymo bei kitų mokymo renginių mokymo programas, mokymo planus bei mokymo priemones, diegiant naujas dėstymo metodikas, darbo formas bei metodus, siekdamas užtikrinti efektyvų mokymo procesą;
 • konsultuoja kursantus ir klausytojus, teikia jiems metodines rekomendacijas, nurodymus, kad kursantai ir klausytojai gebėtų savarankiškai gilinti paskaitų metu gautas žinias ir lavinti įgūdžius;
 • analizuoja skyriaus darbuotojų pedagoginę veiklą, kursantų pažangumą diegia naujas edukacinės metodikas;
 • sužinojęs, pastebėjęs arba įtaręs kursantą ar klausytoją esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kursanto (klausytojo) atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, nedelsiant imasi tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai informuoja Mokymo centro vadovybę;
 • organizuoja Mokymo centro ginkluotės įsigijimą, užtikrina jos apskaitą, išdavimą, priėmimą, pajamavimą, nurašymą, taisymą ir transportavimą, šaunamųjų ginklų išbandymą, saugomos ginkluotės priežiūrą;
 • koordinuoja šaudymo ir fizinio parengimo pratybas Mokymo centro pareigūnams, kursantams ir klausytojams bei kontrolinių normatyvų laikymą Mokymo centro pareigūnams, užtikrindamas jų veiklos teisėtumą ar galimų pažeidimų nustatymą;
 • dalyvauja Mokymo centro pataisos pareigūnų šaudymo ir fizinio pasirengimo kontrolinių normatyvų laikymuose, užtikrindamas jų veiklos teisėtumą ar galimų pažeidimų nustatymą;
 • dalyvauja vykdant švietėjiškus renginius, populiarinant pataisos pareigūno profesiją;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant pretendentų mokytis pagal profesinio mokymo programą atrankas bei Mokymo centro kursantų kompetencijų vertinimą;
 • rengia budėtojų darbo grafikus, derina juos ir teikia tvirtinti;
 • dalyvauja Mokymo centro savivaldos institucijų, komisijų, darbo grupių, įgyvendinamų projektų veikloje ir teikia siūlymus pagal savo kompetenciją;
 • nuolat vykdo skyriaus darbuotojų teisėtumo pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemones, kontroliuoja skyriaus vidaus darbo tvarką ir darbo drausmę;
 • teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo ir mokymo proceso organizavimo bei vykdymo tobulinimo;
 • atsako už materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, saugojimą, saugų jų naudojimą pagal paskirtį bei teisingą eksploatavimą;
 • nuolat informuoja skyriaus viršininką apie atliktus darbus ir nustatyta tvarka raštu atsiskaito už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, kad būtų užtikrinta planinga, nuosekli ir efektyvi Mokymo centro veikla;
 • sudaro ir tvarko Mokymo centre parengtų ar gautų dokumentų pagal vykdomas funkcijas ir susijusias su budėjimų sritimi bylas, numatytas dokumentacijos plane;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Mokymo centro vadovybės ir skyriaus viršininko teisėtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokymo centrui nustatyti tikslai ir įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 13 d. 11:27