Kastytis Lizūnas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį humanitarinių ar socialinių mokslų
 • studijų srities išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją (neįgiję pedagogo kvalifikacijos turi būti išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą arba šiuos kursus išklausyti per metus laiko nuo darbo Mokymo centre pradžios);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą, švietimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimamų sprendimų vykdymą;
 • sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei kalbos kultūrą, gebėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Vidaus tarnybos statute;
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje,pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams,sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja skyriui, formuoja tikslus ir uždavinius, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą; kontroliuoja ir užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir skyriaus veiklos dokumentų tinkamą rengimą ir tvarkymą; atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant ir teikia metodinę pagalbą skyriaus darbuotojams rengiant pataisos pareigūnų profesinio mokymo, įvadinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo renginių, nuotolinio mokymo bei kitų mokymo renginių mokymo programas, mokymo planus bei mokymo priemones, diegiant naujas dėstymo metodikas, darbo formas bei metodus, siekdamas užtikrinti efektyvų mokymo procesą;
 • derina su Mokymo organizavimo skyriumi mokymo proceso įgyvendinimą, teikia informaciją dėl mokymo grafikų, tvarkaraščių ir kitų dokumentų rengimo;
 • suderinęs su Mokymo organizavimo skyriumi, sudaro skyriaus darbuotojų metinį pedagoginio darbo krūvio paskirstymo planą, konsultuoja skyriaus darbuotojus rengiant individualius pedagoginio darbo planus, sudaro mokymo krūvio apskaitos suvestines, siekdamas užtikrinti planingą pedagoginio darbo krūvio paskirstymą;
 • dėsto mokomuosius dalykus ar temas, susijusias su turimu išsilavinimu ir profesine patirtimi, pagal visas patvirtintas mokymo programas taisyklinga lietuvių kalba, perteikia ugdymo turinį, akcentuodamas teorijos ir praktinio darbo ryšį bei užtikrindamas saugaus mokymo reikalavimų laikymąsi paskaitų ir pratybų metu, kad būtų užtikrintas žmogaus teisių, laisvių, teisėtų interesų, humanizmo ir kitų principų įgyvendinimas;
 • užtikrina, kad pagal visas Mokymo centre vykdomas programas būtų parengti paskaitų konspektai, seminarų bei pratybų planai, vaizdinės ir mokymo priemonės bei kiti mokymo leidiniai;
 • organizuoja ir veda mokymo kursus, pratybas, kitus mokymo renginius Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų tarnybos vietose;
 • konsultuoja kursantus ir klausytojus, teikia jiems metodines rekomendacijas, nurodymus, kad kursantai ir klausytojai gebėtų savarankiškai gilinti paskaitų metu gautas žinias ir lavinti įgūdžius;
 • analizuoja savo pedagoginę veiklą, kursantų pažangumą pagal savo mokymo temas, diegia naujas edukacinės metodikas ir technologijas, vykdo kitą metodinį ir tiriamąjį darbą;
 • vertina besimokančiųjų žinias, gebėjimus, pažangą bei pasiekimus, rengia įskaitų ir egzaminų (testų) klausimus, kad objektyviai būtų įvertintos kursantų ir klausytojų žinios, įgytos mokymo proceso metu, dalyvauja vykdant kursantų ir klausytojų mokymosi pasiekimų patikrinimus;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų personalui profesinio pasirengimo klausimais, rengia metodinę medžiagą tarnybiniams mokymams, kad personalas gebėtų profesionaliai ir efektyviai spręsti praktinėje veikloje kylančias problemas;
 • bendradarbiaudamas su Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų personalu, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją dėstomo dalyko klausimais, siekdamas tobulinti savo kompetenciją ir mokymo procesą;
 • kontroliuoja kaip vykdoma Mokymo centro personalo bei kitų asmenų įėjimo/ išėjimo kontrolė;
 • organizuoja Mokymo centro kursantų, klausytojų ar Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų atvykusių tobulinti kvalifikacijos apgyvendinimą;
 • sužinojęs, pastebėjęs ar įtaręs kursantą ar klausytoją esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kursanto (klausytojo) atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, nedelsiant imasi tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai informuoja Mokymo centro vadovybę;
 • kontroliuoja kaip yra užtikrinama Mokymo centro kursantų ir klausytojų paskaitų lankomumo kontrolė;
 • koordinuoja skyriaus darbuotojų metodinę veiklą ir jų kvalifikacijos tobulinimą, kelia savo kvalifikaciją, pagal kompetenciją stažuojasi Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose;
 • dalyvauja Mokymo centro vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, rengime bei jų įgyvendinimo procese;
 • dalyvauja Mokymo centro pataisos pareigūnų šaudymo ir fizinio pasirengimo kontrolinių normatyvų laikymuose, užtikrindamas jų veiklos teisėtumo ar galimų pažeidimų nustatymą;
 • atsako už sporto renginių Mokymo centro kursantams, klausytojams ir darbuotojams organizavimą pagal Mokymo centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sporto renginių planą;
 • užtikrina civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Mokymo centre;
 • dalyvauja atliekant metinę ginkluotės inventorizaciją;
 • dalyvauja organizuojant sportinius bei kultūrinius renginius, skatina kursantų socialinio aktyvumo raišką;
 • dalyvauja vykdant švietėjiškus renginius, populiarinant pataisos pareigūno profesiją;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant pretendentų mokytis pagal profesinio mokymo programą atrankas bei Mokymo centro kursantų kompetencijų vertinimą;
 • dalyvauja rengiant Mokymo centro metinius veiklos planus, pagal skyriui priskirtą kompetenciją organizuoja ataskaitų rengimą, kad būtų suteikta informacija;
 • dalyvauja Mokymo centro savivaldos institucijų, komisijų, darbo grupių, įgyvendinamų projektų veikloje ir teikia siūlymus pagal savo kompetenciją;
 • nuolat vykdo pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų teisėtumo, pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemones, kontroliuoja skyriaus vidaus darbo tvarką ir tarnybinę drausmę;
 • teikia pasiūlymus Mokymo centro vadovybei dėl skyriaus darbo organizavimo, darbuotojų darbo sąlygų, karjeros planavimo, skatinimo bei drausminimo, komandiravimo, kvalifikacijos kėlimo;
 • vizuoja Mokymo centre parengtą su skyriaus veikla susijusią dokumentaciją;
 • Kalėjimų departamento ar Mokymo centro vadovybei pavedus dalyvauja užtikrinant visuomenės saugumą, teikiant pagalbą ekstremalių situacijų bausmių vykdymo sistemos įstaigose metu;
 • vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Mokymo centro vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mokymo centrui nustatyti tikslai ir įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 3 d. 13:13