Spausdinti

Istorija

MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VIII-810 „Dėl Teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“, atsižvelgiant į Europos Tarybos inspektorių rekomendacijas ir siekiant integruoti Lietuvos bausmių vykdymo sistemą į pažangią bei humanišką pasaulinę penitencinę sistemą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 22 „Dėl Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Mokymo centro įsteigimo“ buvo įkurtas Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Mokymo centras.

1999 m. sausio 15 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 24 „Dėl Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Mokymo centro nuostatų“ buvo patvirtinti Mokymo centro nuostatai.

Kadangi 2000 m. balandžio 18 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymas, nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. buvo pakeistas Pataisos reikalų departamento pavaldumas ir pavadinimas. Dėl šių priežasčių dabartinis departamento pavadinimas yra Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), o mūsų įstaigos pavadinimas – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras (toliau – Mokymo centras). 

Vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Mokymo centro įkūrimo

Mokymo centro įkūrimą rėmė Švedijos Kalėjimų ir probacijos administracija. Mokymo centrui buvo padovanoti baldai trims mokymo klasėms, skirti pinigai kompiuteriams įsigyti. 

 

MOKYMO CENTRO VEIKLA
1999 METAI*

1999 m. spalio 28 d. Pataisos reikalų departamento direktoriaus buvo patvirtinta Pataisos įstaigų priežiūros ir apsaugos tarnybų kontrolierių įvadinio mokymo kursų mokymo programa (432 akad. val.), kurią parengė Mokymo centro specialistai.

Nuo 1999 m. lapkričio 22 d. Mokymo centre pradėtas įvadinis mokymas. Į mokymo kursus iš pataisos įstaigų buvo komandiruoti apsaugos ir priežiūros tarnybų kontrolieriai, turintys ne daugiau kaip dvejų metų darbo pataisos įstaigoje stažą.

Mokymo centro veiklai buvo svarbus ir naudingas bendradarbiavimas pagal Lietuvos ir Švedijos kalėjimų dvynių susitarimą su Švedijos Kalėjimų ir probacijos administracija ir Norčiopingo mokymo centru. Švedijos Kalėjimų ir probacijos administracija suteikė pagalbą formuojant mokymo strategijas, pradinio mokymo modelius bei aprūpino Mokymo centrą įvairiomis mokymo techninėmis priemonėmis.

2000 METAI*

2000 m. vasario 24 d. Pataisos reikalų departamento direktorius patvirtino Mokymo centro specialistų parengtą 504 akad. val. trukmės Pataisos įstaigų pareigūnų karininkų įvadinio mokymo programą.

2000 metais Mokymo centre buvo organizuoti pataisos inspekcijų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo kursai, kuriuose kėlė savo kvalifikaciją pataisos inspekcijų pareigūnai.

2001 METAI*

2001 m. spalio mėn. Kalėjimų departamento direktorius patvirtino Mokymo centro specialistų parengtą 112 akad. val. trukmės Pataisos inspekcijų pareigūnų įvadinio mokymo programą.

2001 metais Mokymo centras pradėjo bendradarbiauti su Kanados pataisos tarnybos Kingstono regiono Mokymo centru.

Mokymo centras Atviros Lietuvos fondui 2001 m. kovo mėnesį pateikė paraišką ir dalyvavo konkurse „Bausmes vykdančių institucijų personalo mokymas ir vadyba“.

2002 METAI*

Mokymo centre 2002 metais buvo parengtos ir patvirtintos keturios naujos mokymo programos: Pataisos įstaigų jaunesniųjų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo kursų (218 akad. val.), Jaunesniųjų pareigūnų (apsaugos prižiūrėtojų) įvadino mokymo kursų (426 akad. val.), Apsaugos prižiūrėtojų perkvalifikavimo kursų (180 akad. val.) bei Jaunesniųjų pareigūnų (apsaugos prižiūrėtojų) sutrumpintų įvadinio mokymo kursų (266 akad. val.).

2002 metais Mokymo centras, siekdamas sudaryti įkalinimo įstaigų personalui sąlygas susipažinti tiek su Mokymo centro veikla, tiek su naujausia teisine informacija bei literatūra, pradėjo kurti savo interneto puslapį.

2003 METAI*

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 168 buvo patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro nuostatai.

2003 metais Mokymo centro specialistai parengė tris naujas (Pataisos inspekcijų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo (66 akad. val.), Specialiųjų priemonių ir šaunamojo ginklo panaudojimo įvadinio mokymo (106 akad. val.) bei Pataisos inspekcijų pareigūnų įvadinio mokymo kursų (106 akad. val.)) mokymo programas bei tobulino turimas mokymo programas.

2004 METAI*

2004 metais buvo parengti personalo kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) planai ir keturios naujos mokymo programos: Laisvės atėmimo vietų jaunesniųjų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo (134 akad. val.), Tardymo izoliatorių jaunesniųjų pareigūnų įvadinio mokymo (134 akad. val.), Laisvės atėmimo vietų pareigūnų įvadinio mokymo (284 akad. val.).

Mokymo centras 2004 metais pradėjo dalyvauti dviejuose tarptautiniuose projektuose. Pirmasis projektas„Europos penitencinio mokymo tinklas“. Projekto tikslas – prisidėti prie Europos laisvės, saugumo ir teisėtvarkos erdvės kūrimo pagal Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos veiksmų planą vykdant Amsterdamo sutarties nurodymus. Mokymo centro specialistai parengė prezentaciją „Lietuvos bausmių vykdymo sistema“ ir kartu su teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymą, pateikė projekto koordinatoriams.

Antrasis projektas, kuriame dalyvavo Mokymo centras – „Ikireabilitacinės ir reabilitacinės programų įdiegimas Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose bei Vilniaus regiono pataisos inspekcijoje“. Šio projekto tikslas – plėsti narkotikų vartojimo bei pakartotinių nusikaltimų prevencijos galimybes bausmių vykdymo srityje. Projekto pagrindiniai uždaviniai – skatinti nuolatinį ir nuoseklų bendradarbiavimą tarp Vilniaus 2-ųjų pataisos namų, Vilniaus regiono pataisos inspekcijos ir Vilniaus priklausomybės ligų centro, kelti bausmių vykdymo personalo, dirbančio su asmenimis, priklausomais nuo narkotinių medžiagų, kvalifikaciją.

2005 METAI*

2005 metais Mokymo centre buvo parengti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) planai. Be to, buvo parengtos trys naujos mokymo programos: Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų, atsakingų už personalo kvalifikacijos tobulinimą, mokymo programa (220 akad. val.), Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų pareigūnų, atsakingų už pareigūnų fizinį ir specialųjį pasirengimą, specialiojo pasirengimo kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programa (22 akad. val.) ir Laisvės atėmimo vietų tarnybų viršininkų administracinių gebėjimų tobulinimo mokymo programa (32 akad. val.).

2006 METAI*

2006 metais Mokymo centro specialistai parengė Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) planą bei penkias naujas mokymo programas: Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo įvadinio mokymo programą (8 akad. val.), Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų šaudymo pratybų vadovų, instruktorių ir instruktorių padėjėjų parengimo mokymo programą (8 akad. val.), Kybartų pataisos namų jaunesniųjų pareigūnų įvadinio mokymo programą (214 akad. val.), Laisvės atėmimo vietų jaunesniųjų pareigūnų įvadinio mokymo programą (150 akad. val.), Pataisos inspekcijų pareigūnų įvadinio mokymo programą (106 akad. val.).

Mokymo centras dalyvavo dviejuose projektuose. Pirmasis projektas – bendras Valstybės tarnybos akademijos prie Estijos Respublikos švietimo ministerijos Teisės koledžo, Lietuvos Kalėjimų departamento Mokymo centro, Švedijos Kalėjimų ir probacijos administracijos ir Penitencijos ir probacijos departamento prie Gruzijos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro projektas „Gruzijos penitencijos ir probacijos reforma – įvadinis mokymas“, kurio tikslas – per dvejus metus įsteigti Gruzijoje Mokymo centrą, kuriame būtų rengiamas penitencinės sistemos personalas.

Antrasis projektas„Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas“. Projekto tikslas – skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Lietuvoje, siekti nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, integracijos į visuomenę, padidinti jų įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybes, mažinti socialinę atskirtį.

2007 METAI*

Mokymo centro specialistai 2007 metais parengė Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) planą bei tris naujas mokymo programas: Pataisos inspekcijų pareigūnų įvadinio mokymo kursų mokymo programą (106 akad. val.), Laisvės atėmimo vietų pareigūnų įvadinio mokymo kursų mokymo programą (76 akad. val.), Laisvės atėmimo vietų šaudymo pratybų vadovų, instruktorių ir instruktorių padėjėjų parengimo kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programą (22 akad. val.).

Mokymo centras ir Lenkijos Kalėjimų tarnybos Kališo miesto Centriniame mokymo centras pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriame buvo numatyta keistis profesine patirtimi, vykdyti darbuotojų mainų programas, bendradarbiauti įgyvendinant tiriamuosius projektus.

Mokymo centras ir Lietuvos policijos mokymo centras pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl keitimosi informacija apie mokymo renginių organizavimą ir vykdymą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, bendrų mokymo renginių organizavimo.

Mokymo centras pradėjo dalyvauti projekto „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas“, kurio pareiškėjas – Mykolo Romerio universitetas, veikloje. Projekto tikslas – skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Lietuvoje, siekti nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, integracijos į visuomenę, padidinti jų įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybes, mažinti socialinę atskirtį.

2008 METAI*

Mokymo centro specialistai parengė Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) planą bei tris naujas mokymo programas: Motyvuojančio interviu programos taikymo pataisos inspekcijų pareigūnų veikloje mokymo programą (30 akad. val.), Laisvės atėmimo vietų direktorių budinčiųjų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą (32 akad. val.), Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros skyrių pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo kursų tema „Šaudymo psichologija“ mokymo programą (16 akad. val.).

2008 metais Mokymo centre vyko mokymai pagal Didžiosios Britanijos pataisos programų ir kalėjimų istorijos specialisto Philip Priestley sukurtą individualios elgesio korekcijos programos „Tik tu ir aš“ (One to One) modulį. Šios programos tikslas – motyvacinio pokalbio dėka įvertini ir bandyti padidinti nuteistojo motyvacijos lygį, siekiant, kad keistųsi jo nusikalstamas elgesys.

2009 METAI*

Mokymo centro specialistai per 2009 metus parengė Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų) planą bei šias mokymo programas: Pataisos inspekcijų pareigūnų įvadinio mokymo kursų mokymo programą (106 akad. val.), Laisvės atėmimo vietų jaunesniųjų pareigūnų įvadinio mokymo kursų mokymo programą (312 akad. val.), Laisvės atėmimo vietų jaunesniųjų pareigūnų II pakopos įvadinio mokymo kursų mokymo programą (166 akad. val.), Šaunamojo ginklo valdymo įvadinio mokymo kursų mokymo programą (24 akad. val.), Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programas temomis „Korupcijos laisvės atėmimo vietose prevencija“ (16 akad. val.), „Narkotinių medžiagų vartojimo nustatymas, narkomanijos prevencija ir pagalbos suteikimo būdai“ (22 akad. val.), „Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencija“ (14 akad. val.), „Tarptautiniai žmogaus teisių apsaugos standartai“ (12 akad. val.), „Intervizija“ (16 akad. val.) ir Pataisos inspekcijų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programą (16 akad. val.).

Mokymo centras, 2009 m. kovo 9 d. pasirašė trišalę sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant pagerinti nuteistųjų integravimosi į darbo rinką galimybes“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-147. Šio projekto tikslas – ugdant socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojų gebėjimus ir keliant jų kvalifikaciją, padėti nuteistiesiems integruotis į darbo rinką.

Mokymo centre pradėta vykdyti pretendentų į jaunesniųjų pareigūnų pareigas fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimas.

2010 METAI*

Mokymo centro pareigūnai per 2010 metus parengė Bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimo renginių planą ir šias mokymo programas: Laisvės atėmimo vietų jaunesniųjų pareigūnų įvadinio mokymo kursų mokymo programą (540 akad. val.) bei Laisvės atėmimo vietų pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programą „Ypatingų situacijų valdymas pataisos įstaigose“ (22 akad. val.).

Nuo 2010 m. kovo 30 d. Mokymo centras pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Pataisos įstaigų ir pataisos inspekcijų darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-058, pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto tikslas – laisvės atėmimo vietų pareigūnų specialiųjų administracinių gebėjimų tobulinimas suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos srityje, profesionalus, pagrįstas pažangia praktika bausmių vykdymo sistemos personalo rengimas bei pataisos inspekcijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.

Mokymo centre pradėta vykdyti bausmių vykdymo sistemos pareigūnų skyrimo į pareigas fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimas.

2011 METAI*

Mokymo centro pareigūnai 2011 metais parengė šias mokymo programas: Laisvės atėmimo vietų psichologinių tarnybų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programą tema „Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos (SeNAT) programos mokymai“ (36 akad. val.) ir Laisvės atėmimo vietų pareigūnų įvadinio mokymo kursų mokymo programą (72 akad. val.).

Sėkmingai vykdomos Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projekte „Pataisos įstaigų ir pataisos inspekcijų darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-058, pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ numatytos veiklos.

*Informaciją apie pasiektus rezultatus visose veiklos srityse galite rasti kitose Mokymo centro svetainės skyriuose.

_________________________

Informacija atnaujinta 2013m. lapkričio 4d. 12:27

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Mokymo renginių kalendorius

 
2021 m. kovas
 
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi renginiai ir įvykiai

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos