Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11

LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

  

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

   

Dėl pasimatymų suteikimo skambinti tel. (8 37) 428 396

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI 8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Suimtųjų teisė pasimatyti

Nuo 2017-01-01

Suėmimo vykdymo įstatymas

22 straipsnis. Suimtųjų teisė pasimatyti

1. Tardymo izoliatoriaus administracija suimtajam leidžia pasimatyti, jeigu nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam pasimatyti. Duoti šį nurodymą galima tik siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar kitiems teisės pažeidimams, apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves arba kai suimtojo pasimatymas galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Jeigu ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nurodo neleisti suimtajam pasimatyti, jam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti nurodoma šio draudimo trukmė, asmenys, su kuriais neleidžiama pasimatyti, ir kitos aplinkybės, dėl kurių draudimą būtina taikyti.

2. Suimtojo pasimatymų skaičius neribojamas. Vienas suimtojo pasimatymas gali trukti ne ilgiau kaip tris valandas.

3. Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodyti asmenys turi teisę į vieną pasimatymą.

4. Suimtojo pasimatymai vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir suimtojo fizinis kontaktas negalimas.

5. Suimtojo pasimatymas su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais arba asmeniu, su kuriuo suimtasis turi bendrą vaiką, jei nei suimtasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras suimtojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį gali vykti neatskiriant lankytojų ir suimtojo. Šioje dalyje numatyti pasimatymai vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje, tačiau pokalbio nesiklausoma.

6. Suimtojo pasimatymas su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo suimtasis turi bendrą vaiką, jei nei suimtasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras suimtojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, gali vykti be tardymo izoliatoriaus atstovo. Šį pasimatymą tardymo izoliatoriaus direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas gali suteikti galiojančių nuobaudų neturinčiam suimtajam ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo suimtojo uždarymo į tardymo izoliatorių dienos, vėliau toks pasimatymas gali būti suteikiamas ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. Šioje dalyje nurodyti pasimatymai vyksta specialiai įrengtose uždarose patalpose ne ilgiau kaip vieną parą. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto produktų tardymo izoliatorių parduotuvėse arba, kai yra galimybių, jiems nemokamai tiekiamas šio įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nurodytas maistas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusių asmenų apsipirkimo pataisos įstaigų parduotuvėse ir maitinimo tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius.

7. Pasimatymas, kurio metu pažeidžiama pasimatymų tvarka, nedelsiant nutraukiamas. Jeigu per šešis mėnesius nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo pakartotinai pažeidžiama pasimatymų tvarka arba jeigu už padarytą pasimatymų tvarkos pažeidimą suimtajam buvo paskirta nuobauda, kiti šio suimtojo pasimatymai vyksta atskiriant jį nuo lankytojų, o pasimatymai jų neatskiriant vėl leidžiami praėjus trims mėnesiams nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo ir jeigu suimtasis neturi nuobaudų, paskirtų už padarytus pasimatymų tvarkos pažeidimus.

8. Pasimatymų tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės

61. Tą pačią dieną gali būti suteikti ne daugiau kaip du iš eilės pasimatymai be pertraukos. Bendra pasimatymų be pertraukos, vykstančių tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje, trukmė negali būti ilgesnė kaip šešios valandos, o pasimatymų be pertraukos, vykstančių be tardymo izoliatoriaus atstovo, trukmė negali būti ilgesnė kaip 2 paros. Dėl dviejų pasimatymų be pertraukos suteikimo sprendimą priima tardymo izoliatoriaus administracija, atsižvelgdama į asmens, atvykusio į pasimatymą, prašyme nurodytas motyvuotas priežastis.

63. Asmuo, atvykęs pasimatyti su suimtuoju, tardymo izoliatoriaus siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo biure pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą ir pavardę, asmens statusą suimtojo (nuteistojo) atžvilgiu (sutuoktinis, sugyventinis, artimasis giminaitis, asmuo, turintis bendrą vaiką, ar kitas asmuo), suimtojo (nuteistojo), su kuriuo pageidaujama pasimatyti, vardą ir pavardę, pageidaujamo pasimatymo rūšį ir trukmę, motyvus dėl antro trumpalaikio pasimatymo be pertraukos suteikimo, jei pageidauja, kad toks pasimatymas būtų suteiktas. Kai į pasimatymą, vykstantį neatskiriant suimtojo nuo lankytojų arba be tardymo izoliatoriaus atstovo, atvyksta suimtojo sutuoktinis, su prašymu pateikiamas santuokos liudijimas; kai atvyksta artimieji giminaičiai arba asmuo, su kuriuo suimtasis turi bendrą vaiką, – gimimo liudijimas (liudijimai), kurio (kurių) pagrindu galima nustatyti suimtojo ryšį su į pasimatymą atvykusiu asmeniu; kai atvyksta suimtojo sugyventinis, – įrodymai, patvirtinantys bendrą gyvenimą su suimtuoju ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus santuokos. Kai prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu, pateikiamos šiame punkte nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai arba jų patvirtintos kopijos pateikiamos asmeniui atvykus į pasimatymą. Nurodytiems asmenims atvykstant į pasimatymą antrą ir paskesnius kartus šiame punkte nurodytų dokumentų pateikti iš naujo nereikia. Biuro darbuotojas, įsitikinęs, kad pateikti dokumentai yra pagrindas suteikti pasimatymą, apie tai informuoja tardymo izoliatoriaus direktorių arba jo įgaliotą pareigūną, kurie rašytiniame prašyme suteikti pasimatymą nurodo pasimatymo rūšį, pasimatymų kiekį ir trukmę, o jeigu suteikti pasimatymą atsisako, – atsisakymo motyvus. Rašytinio prašymo kopiją su rezoliucija dėl atsisakymo suteikti pasimatymą biuro darbuotojas grąžina prašymą įteikusiam asmeniui. Rašytinį prašymą su rezoliucija dėl pasimatymo suteikimo biuro darbuotojas perduoda tardymo izoliatoriaus direktoriaus budinčiajam padėjėjui.

64. Pasimatymas nesuteikiamas asmenims, nepateikusiems dokumentų, patvirtinančių jų asmens tapatybę, asmenims, kuriems ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu nurodymu neleidžiama pasimatyti su suimtuoju, taip pat asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

70. Pasimatymo, vykstančio tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje, metu asmenims, atvykusiems į pasimatymą, ir suimtiesiems draudžiama perduoti vieni kitiems bet kokius daiktus. Suimtiesiems leidžiamų pasiimti į pasimatymą,vykstantį be tardymo izoliatoriaus atstovo, maisto produktų, daiktų ir reikmenų sąrašą nustato Kalėjimų departamento direktorius.

Informacija atnaujinta 2017 m. sausio 2 d. 12:46

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos