Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11

LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

  

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

   

Dėl pasimatymų suteikimo skambinti tel. (8 37) 428 396

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI 8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Konkursai ir atrankos

Kauno tardymo izoliatoriaus skelbimas

2019-02-19

Kauno tardymo izoliatorius skelbia atrankas į šias statutinių valstybės tarnautojų pareigybes:

 

1. SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (ATSAKINGO UŽ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS PROCESUS) PAREIGYBĘ

 

SAUGUMO VALDYMO skyriaus VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
Pareigybės aprašymas

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (atsakingo už apsaugos ir priežiūros procesus) pareigybė reikalinga vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, režimo reikalavimų užtikrinimą, organizuoti ir užtikrinti apsaugos ir priežiūros procesus.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turi būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais suėmimą, bausmių vykdymą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4 atitikti sveikatos būklės reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (III skiltis);

4.5. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų trečiajam lygiui;

4.6. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų teisėsaugos institucijų paklausimus bei kitokio pobūdžio raštų projektus, taip pat atsakymų projektus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su įstaigos veikla;

5.2. atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl specialiųjų priemonių prieš suimtuosius, nuteistuosius panaudojimo teisėtumo;

5.3. atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl suimtiesiems, nuteistiesiems taikomų režimo reikalavimų pažeidimų;

5.4. atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl pareigūnų galimų tarnybinių nusižengimų, darbuotojų darbo drausmės pažeidimų;

5.5. organizuoja ir vykdo įeinančių ir išeinančių asmenų ir jų daiktų patikrą bei į įstaigos rėžiminę teritoriją įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių apžiūrą;

5.6. organizuoja ir vykdo pareigūnų mokymus darbo vietoje;

5.7. rengia įstaigos tvarkų aprašų, taisyklių ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus;

5.8. pildo tarnybinę dokumentaciją, dirba su įstaigoje naudojamomis informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis;

5.9. SVS viršininkui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

5.10. analizuoja įstaigos kriminogeninę situaciją, susijusią su suimtųjų ir nuteistųjų apsauga ir priežiūra ir imasi priemonių pastebėtiems trūkumams šalinti;

5.11. SVS budinčiųjų pamainų keitimosi metu vykdo režiminio korpuso aukšto gyvenamųjų kamerų ir bendro naudojimo patalpų techninės būklės apžiūrų kontrolę;

5.12. SVS viršininko pavedimu organizuoja ir kontroliuoja teismų nuosprendžių, nutarčių bei kitų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimų įvykdymą;

5.13. dalyvauja sudarytų komisijų, tarybų ar darbo grupių veikloje;

5.14. užtikrina, kad atvykę suimtieji ir nuteistieji būtų fotografuojami ir daktiloskopuojami;

5.15. organizuoja ir kontroliuoja pasivaikščiojimų kiemelių, kamerų kratų ir techninių apžiūrų atlikimą pagal patvirtintus grafikus ir rastų trūkumų šalinimą;

5.16. esant tarnybiniam būtinumui, lydi suimtuosius ir nuteistuosius į Sveikatos priežiūros skyrių, susitikimus su advokatais ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnais, pasivaikščiojimų kiemus, paskambinti telefonu, į pasimatymus, dušus;

5.17. esant tarnybiniam būtinumui konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius, vykdo jų apsaugą;

5.18. kai nėra SVS viršininko (ligos, atostogų ar komandiruotės ir kitu atveju), vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.19. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus SVS viršininkui.

 

________________________

 

 

Į Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (atsakingo už fizinį pasirengimą) pareigybę atranka atšaukta:

Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl atrankos į Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (atsakingo už fizinį pasirengimą) pareigas atšaukimo”.   

 

2. SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (ATSAKINGO UŽ FIZINĮ PASIRENGIMĄ) PAREIGYBĘ

 

SAUGUMO VALDYMO skyriaus VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
Pareigybės aprašymas

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (atsakingo už fizinį pasirengimą),pareigybė reikalinga vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, režimo reikalavimų užtikrinimą, organizuoti ir užtikrinti pareigūnų fizinį pasirengimą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, suėmimą, bausmių vykdymą, Dokumentų rengimo taisyklėmis;

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4 atitikti sveikatos būklės reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (II skiltis);

4.5. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų antrajam lygiui;

4.6. atitikti reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja pareigūnams atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimą;

5.2. organizuoja įstaigos taikomųjų bei kitų sporto šakų renginius;

5.3. organizuoja ir užtikrina sporto salės ir įstaigos sporto inventoriaus priežiūrą ir savalaikį atnaujinimą, eksploataciją ir priežiūrą;

5.4. pagal patvirtintą tvarką, tvarkaraštį ar sportinių renginių planą bei laikantis nustatytų objekto, kuriame vyksta atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimas ar kiti sportiniai renginiai, skirti fiziniam pasirengimui gerinti, užtikrina saugumo reikalavimų ir tvarkos taisyklių laikymąsi;

5.5. organizuoja įstaigos pareigūnams šaudymo pratybas ir šaudymo normatyvų laikymą kartu su SVS specialistu atsakingu už ginkluotę;

5.6. SVS budinčiųjų pamainų keitimosi metu vykdo režiminio korpuso aukšto gyvenamųjų kamerų ir bendro naudojimo patalpų techninės būklės apžiūrų kontrolę;

5.7. organizuoja ir vykdo įeinančių ir išeinančių asmenų ir jų daiktų patikrą bei į įstaigos režiminę teritoriją įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių apžiūrą;

5.8. atlieka suimtųjų ir nuteistųjų kamerose kratas, įstaigos teritorijos ir patalpų kratas (apžiūras);

5.9. vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl specialiųjų priemonių prieš suimtuosius, nuteistuosius panaudojimo teisėtumo;

5.10. vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl suimtiesiems, nuteistiesiems taikomų režimo reikalavimų pažeidimų;

5.11. vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl pareigūnų galimų tarnybinių nusižengimų, darbuotojų darbo drausmės pažeidimų;

5.12. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų teisėsaugos institucijų paklausimus bei kitokio pobūdžio raštų projektus, taip pat atsakymų projektus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su įstaigos veikla;

5.13. esant tarnybiniam būtinumui, lydi suimtuosius ir nuteistuosius į Sveikatos priežiūros skyrių, susitikimus su advokatais ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnais, pasivaikščiojimų kiemus, paskambinti telefonu, į pasimatymus, dušus;

5.14. teikia paraiškas dėl SVS materialinio aprūpinimo ir pildo su tuo susijusią dokumentaciją;

5.15. esant tarnybiniam būtinumui konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius, vykdo jų apsaugą;

5.16. dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių, tarybų veikloje;

5.17. pildo tarnybinę dokumentaciją, laikydamasis dokumentų valdymo taisyklių reikalavimų, dirba su įstaigoje naudojamomis informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis;

5.18. organizuoja, administruoja ir kontroliuoja pavaldžių pareigūnų ir darbuotojų veiklą;

5.19. kai nėra SVS specialisto (atsakingo už ginkluotę) (ligos, atostogų ar komandiruotės ir kitu atveju), vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.20. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus SVS viršininkui.

_____________

 

 

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Veiklos organizavimo skyriaus telefonu (8 37) 40 85 09 arba el. paštu administracija@kaunoti.lt, julija.tutliene@kaunoti.lt.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Kauno tardymo izoliatoriaus Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojui, atliekančiam personalo administravimo funkcijas, privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai Kauno tardymo izoliatoriaus Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojui, atliekančiam personalo administravimo funkcijas, arba siųsti registruotu paštu (adresu: A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas LT-44307), elektroniniu paštu: administracija@kaunoti.lt, faks. ( 8 37) 407 926 arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse.

Pastabos:

1. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

2. Kitos vidaus tarnybos sistemos įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei, į kurią skelbiama atranka.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 3 d. 14:53
 

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos