Ruslanas Kulijevas

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, suėmimą, bausmių vykdymą, laisvės atėmimo vietų apsaugos ir jose laikomų asmenų priežiūros vykdymo tvarką, Dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (III skiltis);
 • atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų trečiajam lygiui;

 

 

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo postų darbo instrukcijas, pildo ir saugo postų dokumentaciją;
 • priimdamas postą, patikrina jame esančio inventoriaus, techninių apsaugos, ryšio ir signalizacijos priemonių, įrenginių būklę, apie jų gedimus nedelsiant praneša SVS vyriausiajam specialistui (dinaminė priežiūra);
 • SVS budinčiųjų pamainų keitimosi metu vykdo režiminio korpuso aukšto gyvenamųjų kamerų ir bendro naudojimo patalpų techninės būklės apžiūrų kontrolę,
 • dalyvauja suimtųjų bei nuteistųjų patikrinimuose, surenka suimtųjų ir nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus;
 • priima, registruoja ir pateikia išsiuntimui suimtųjų ir nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus uždaruose vokuose, adresuotus valstybės ar savivaldybių institucijų pareigūnams ar tarnautojams, nevyriausybinėms ar visuomeninėms organizacijoms ir tarptautinėms institucijoms ir įteikia suimtiesiems ir nuteistiesiems, jų vardu gautus laiškus su atsakymais iš minėtų institucijų ar organizacijų pasirašytinai;
 • suimtajam (nuteistajam) pareiškus nusiskundimus, prašymus, sprendžia iškilusias problemas, pokalbius fiksuodamas atitinkamuose žurnaluose (registruose);
 • vykdo suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių, buitinių, socialinių bei kitų problemų sprendimą (aprūpina higienos priemonėmis, veda į dušus, kirpyklą, dalyvauja keičiant patalynę ir kita);
 • lydi suimtuosius (nuteistuosius) į koplyčią, skaityklą, pasivaikščiojimo kiemus su sportine įranga, į užsiėmimus Suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumo centre, į mokyklą, į drausmės komisijos posėdžius;
 • ne vėliau kaip per dvi darbo dienas informuoja suimtuosius ir nuteistuosius apie į jų asmeninę sąskaitą įskaitytus pinigus;
 • kontroliuoja ir užtikrina, kad suimtieji ir nuteistieji laikytųsi nustatytos dienotvarkės, elgesio taisyklių, režimo, švaros, higienos reikalavimų bei tvarkos palaikymo bendro naudojimosi ir gyvenamose patalpose, užkardo ir fiksuoja suimtųjų ir nuteistųjų drausmės pažeidimus;
 •  stebi nuteistųjų ir suimtųjų elgesį ir jų bendravimo ypatumus, aiškinasi konfliktines situacijas;
 • kontroliuoja ir užtikrina suimtiesiems ir nuteistiesiems suteikiamų telefoninių pokalbių vykdymą, daro įrašus suimtojo ar nuteistojo prašyme apie esamus prokuroro ar kito ikiteisminio tyrimo pareigūno draudimus skambinti telefonu;
 • atlieka suimtųjų ir nuteistųjų asmens ir jų daiktų, įstaigos patalpų bei teritorijų kratas ir apžiūras, įformina medžiagas apie atliktas kratas;
 • užpuolus darbuotoją, kilus muštynėms, bandant nusižudyti ar pabėgti, kilus gaisrui ir kitais atvejais reikalaujančiais papildomų pajėgų, įjungia aliarmo signalą ir pagal galimybes imasi neatidėliotinų priemonių suimtųjų ir nuteistųjų neteisėtus veiksmus nutraukti ar kitą ypatingą įvykį likviduoti;
 • esant būtinumui konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius, vykdo jų apsaugą;
 • pagal paskirstymą į postus, vadovauja jaunesniųjų specialistų grupei bei organizuoja jos darbą;
 • dalyvauja sudarytų komisijų, tarybų ar darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų teisėsaugos institucijų paklausimus bei kitokio pobūdžio raštų projektus, taip pat atsakymų projektus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su įstaigos veikla;
 • vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 17 d. 12:15