Veiklos sritys

Teisėkūros procesas
Siekdamas sukurti kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos valstybių teisinę patirtį šioje srityje, Kalėjimų departamentas savo iniciatyva ar Teisingumo ministerijai pavedus, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymo sistemos veiklą, projektus. Dalyvauja formuojant valstybės politiką bausmių vykdymo srityje.

Kardomosios priemonės – suėmimo vykdymas
Kalėjimų departamentas vadovauja tardymo izoliatoriams, teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja jų veiklą. Kontroliuoja, kad vykdant kardomąją priemonę – suėmimą būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, suimtiesiems būtų užtikrinamos žmogaus orumo nežeminančio laikymo sąlygos. Departamentas organizuoja tardymo izoliatorių statybą ir modernizavimą.

Bausmių vykdymas
Arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymas
Kalėjimų departamentas vadovauja pataisos įstaigoms, teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja jų veiklą. Kontroliuoja, kad vykdant arešto ir laisvės atėmimo bausmes būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, nuteistiesiems būtų užtikrinamos žmogaus orumo nežeminančio laikymo sąlygos. Departamentas organizuoja pataisos įstaigų statybą ir modernizavimą.

Kalėjimų departamentas organizuoja nuteistųjų socialinę reabilitaciją, siekdamas užtikrinti, kad atlikę bausmę nuteistieji savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis.

Bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas ir probacija
Kalėjimų departamentas kontroliuoja ir koordinuoja Lietuvos probacijos tarnybos veiklą: probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą.

Narkomanijos prevencija
Kalėjimų departamentas pagal kompetenciją įgyvendina Valstybinėje narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programoje numatytas priemones. Įgyvendindamas šią programą, Kalėjimų departamentas plėtoja priklausomybių reabilitacijos programą laisvės atėmimo vietų įstaigose, vykdo narkomanijos prevenciją tarp suimtųjų ir nuteistųjų, atlieka psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tyrimą ir kt. Daugiau informacijos apie programos įgyvendinimą rasite Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstituciniame veiklos plane.

Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 28 d. 15:00