Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS


MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

BENDRADARBIAVIMO  SUTARTIS
 

2006 m. spalio 23 d. Nr. 23SP-1/ST-71

Vilnius

Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultetas (toliau – Socialinės politikos fakultetas), atstovaujamas dekanės prof. Letos Dromantienės, veikiančios pagal Mykolo Romerio universiteto statutą, ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Vitkūno, veikiančio pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatus, būdami abipusiai suinteresuoti ir siekdami bendradarbiauti teisinės, mokslinės ir socialinės partnerystės veiklos srityse, sudarė šią dvišalę sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – sutarties šalių bendradarbiavimas teisinės, mokslinės ir socialinės partnerystės veiklos srityse.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Kalėjimų departamentas įsipareigoja:

2.1.1. rengti ir vykdyti bendrus su Socialinės politikos fakultetu suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo, socialinės adaptacijos projektus ir programas tobulinant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

2.1.2. rengti bendrus su Socialinės politikos fakultetu mokslinius tyrimus ir jų pristatymą tobulinant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

2.1.3. keistis su Socialinės politikos fakultetu teorine, praktine ir kita abipusiai naudinga informacija;

2.1.4. teikti Socialinės politikos fakulteto dėstytojams studijų procesui reikalingą medžiagą apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

2.1.5. teikti Socialinės politikos fakultetui užsakomuosius tyrimus moksliniams darbams, taip pat kursinių ir baigiamųjų darbų temas;

2.1.6. kartu su Socialinės politikos fakultetu rengti ir dalyvauti mokslinėse konferencijose, seminaruose ir stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje;

2.1.7. sudaryti sąlygas Socialinės politikos fakulteto dėstytojams, studentams ir doktorantams vykdyti mokslinius tyrimus ir atlikti stažuotes ar mokomąsias praktikas Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose;

2.1.8. nurodyti Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms skirti asmenis, atsakingus už studentų mokomosios praktikos atlikimą ir įvertinimą;

2.1.9. bendradarbiauti su Socialinės politikos fakultetu plėtojant ir tobulinant pataisos-probacijos ir mediacijos veiklą ir rengiant  specialistus Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms;

2.1.10. laikytis konfidencialumo principų.

2.2. Socialinės politikos fakultetas įsipareigoja:

2.2.1. rengti ir vykdyti bendrus su Kalėjimų departamentu suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo, socialinės adaptacijos projektus ir programas tobulinant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

2.2.2. rengti bendrus su Kalėjimų departamentu mokslinius tyrimus ir jų pristatymą tobulinant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

2.2.3. keistis su Kalėjimų departamentu teorine ir kita abipusiai naudinga informacija;

2.2.4. kartu su Kalėjimų departamentu rengti ir dalyvauti organizuojamose mokslinėse konferencijose, seminaruose ir stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje;

2.2.5. teikti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams teorinę, metodinę ir praktinę pagalbą keliant jų kvalifikaciją;

2.2.6. atlikti užsakomuosius mokslinius tyrimus Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose ir teikti Kalėjimų departamentui informaciją apie gautus rezultatus bei rekomendacijas;

2.2.7. derinti su Kalėjimų departamentu rengiamas studentų mokomosios praktikos programas;

2.2.8. skirti studentų mokomosios praktikos vadovus, kurie Kalėjimų departamentui teikia studentų mokomosios praktikos atlikimo ataskaitų kopijas;

2.2.9. bendradarbiauti su Kalėjimų departamentu plėtojant ir tobulinant pataisos-probacijos ir mediacijos veiklą ir rengiant specialistus Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms;

2.2.10. laikytis konfidencialumo principų.

3. KITOS SĄLYGOS

3.1. Ši sutartis sudaryta neapibrėžtam terminui.

3.2. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva, kitą šalį apie tai įspėjus ne vėliau kaip prieš tris mėnesius.

3.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

3.4. Ginčai, kylantys dėl sutarties sąlygų, sprendžiami derybomis, nesusitarus – Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.5. Šios sutarties sąlygos gali būti keičiamos abipusiu šalių rašytiniu susitarimu.

3.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

4. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Mykolo Romerio universiteto                                         Dekanė                      A.V. 

Socialinės politikos fakultetas                                       Prof. Leta Dromantienė

Valakupių g. 5, 10101 Vilnius

Tel. (8 5) 274 0603; (8 5) 274 0617

Faks. (8 5) 274 0603;

El. paštas spf@mruni.lt 

Kodas 111951726Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius

Tel.  (8 5) 271 9050; faks. (8 5) 275 2778                   Direktorius               A.V.

El. paštas kaldep@kaldep.lt                                         Saulius Vitkūnas

www.kalejimu departamentas.lt

Kodas 288697120

Informacija atnaujinta 2013 m. rugsėjo 4 d. 18:33