Kalėjimų departamento skelbimai

Paskelbta atranka

2018-02-08

Teisingumo ministerija skelbia atranką Kybartų pataisos namų direktoriaus (įstaigos vadovo, statutinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Pretendentas privalo pateikti:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (patikrinus originalai gražinami);
3. standartizuoto formato gyvenimo aprašymą („Europass“);
4. darbo patirtį/stažą patvirtinančius dokumentus (žr. į pareigybės, dėl kurios paskelbta atranka, aprašymą) ir jų kopijas;
5. užpildytą Pretendento anketą;
6. kitus atranką organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kuriai eiti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir jų kopijas.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Teisingumo ministerijos interneto svetainėje (įskaitant atrankos paskelbimo dieną), t. y. iki 2018 m. vasario 21 d. įskaitytinai, siunčiant juos registruotu paštu (adresu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius) arba pateikiant asmeniškai (pirmiau nurodytu adresu, Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyriui).

Jei pretendentas asmeniškai pateikia pirmiau nurodytus dokumentus, jų kopijas sutikrinus su originalais, šie pretendentui grąžinami.

Jei dokumentai siunčiami Teisingumo ministerijai paštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pretendentai teikia dokumentų kopijas, o jų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną prieš atrankos pradžią. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai grąžinami.

Išsamesnė informacija apie atranką: tel. (8 5) 266 2857; (8 5) 266 29 62.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, verslo ir vadybos ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos padaliniui;
 • turėti darbo patirties teisinio, viešojo administravimo, vadybos ar socialinio darbo srityse arba profesinės karo ar statutinio valstybės tarnautojo darbo patirties;
 • atitikti tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) reglamentuojančių teisės aktų pareigūnams keliamus reikalavimus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, statutinių valstybės tarnautojų veiklos etiką, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo asmenims organizavimą ir vykdymą, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, viešuosius pirkimus, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis suėmimo, bausmių vykdymo, kriminalinės žvalgybos ir probacijos srityse;
 • gerai išmanyti vadovavimo įstaigai sistemą teoriniu ir praktiniu aspektais, vadovavimo įstaigai metodus;
 • gebėti koordinuoti administracijos padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimą;
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, III skiltyje;
 • mokėti bent vieną Europos Sąjungos oficialią kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal „Europass“).
 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. birželio 28 d. 09:09
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos