Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Paskelbta atranka

2018-11-16

Skelbiama atranka Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojo (pareigybės grandis – vyriausiasis pataisos pareigūnas, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 11-15) pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas.

 

Pretendentas privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3. dokumentus ir šių dokumentų kopijas, patvirtinančius pareigybei nustatytą išsilavinimą – turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4. dokumentus ir šių dokumentų kopijas, patvirtinančius darbo patirtį (stažą) – turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

5. gyvenimo aprašymą;

6. užpildytą Pretendento anketą;

7. užpildytą pretendento privačių interesų deklaraciją;

8. dokumentus patvirtinančius, kad sveikatos būklė leidžia eiti pataisos pareigūno pareigas, kurio sveikatos būklės tikrinimas buvo atliktas ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro išduotą pažymą, jei tokią pretendentas turi ir/arba pretendentas esantis pataisos pareigūnas privalo pateikti sveikatos pasą (informaciją apie atliktus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus).

9. dokumentus, pažymą (jei tokią pretendentas turi) apie pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktį reikalavimams, kurio fizinis pasirengimas buvo tikrintas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius. (Fizinio pasirengimo patikrinimas neatliekamas pretendentui, kurio fizinis pasirengimas buvo tikrintas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, jeigu atranką organizuojančiai įstaigai buvo pateikti dokumentai apie pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktį reikalavimams, taip pat pretendentui, kuris yra pataisos pareigūnas.)

 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. lapkričio 29 d. imtinai, pateikiant asmeniškai Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui (203 kab. adresu, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.) arba siunčiant juos registruotu paštu pirmiau nurodytu adresu.

Jei dokumentai siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pretendentai teikia dokumentų kopijas, o jų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną prieš atrankos pradžią. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai grąžinami.

 

Išsamesnė informacija apie atranką: tel. (8 5) 271 9018 arba

el. p. giedre.marcijoniene@kaldep.lt, jurgita.silkinyte@kaldep.lt

 

Atranka organizuojama vadovaujantis:

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsniu.

Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“.

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30, 60-69, 71 ir 82 punktais.

Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-57 ,,Dėl bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“.

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. lapkričio 16 d. 11:43