Saugumo valdymo skyrius

 

PATVIRTINTA

                                                                                                            Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                                            2019 m. sausio   d. įsakymu Nr.

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                 1. Saugumo valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) administracinis struktūrinis padalinys, organizuojantis bausmę atliekančių asmenų priežiūrą ir įstaigos apsaugą. Vykdo teismų nuosprendžius, nutartis, sprendimus, dėl nuteistų asmenų priėmimo, etapavimo, paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, įskaitos dokumentų įforminimą, kitos dokumentacijos tvarkymą.

                 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais iršiais nuostatais.

                 3. Skyriaus veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus laisvių ir teisių gerbimo bei nuteistųjų lygybės prieš bausmių vykdymo įstatymus, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais.

                 4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus skyrių kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

                 5.  Užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir įstaigos apsaugą, rinkti, kaupti bei realizuoti informaciją apie teisėtvarką pataisos namuose, nuteistųjų priežiūrą, aiškintis priežastis ir sąlygas, sukėlusias konkrečius režimo pažeidimus.

                 6.  Aiškinti nuteistiesiems Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus, nuteistųjų teises ir pareigas, bei reikalauti iš nuteistųjų pagarbos įstatymui.

                 7. Užtikrinti įstaigos apsaugą, užkardant įstaigoje laikomų asmenų pabėgimus, įstatymais draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų patekimą ir šių vietų užpuolimui užkardyti bei jose esančio turto apsaugai užtikrinti

                 8. Užtikrinti nuteistųjų priėmimo į įstaigą teisėtumą.

                 9. Užtikrinti nuteistųjų laikymo įstaigoje teisėtumą.

                 10. Užtikrinti nuteistųjų savalaikį perkėlimą bei paleidimą iš įstaigos.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

                 11.  Organizuoti įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės vykdymą, nuteistųjų patikrinimų-skaičiuočių pravedimą, nuteistųjų išvedimą į darbą ir iš darbo.

                 12. Kontroliuoti įėjimo (išėjimo) bei įvažiavimo (išvažiavimo) į įstaigą leidimų režimą, leidimų režimą gyvenamojoje, gamybinėje ir uždaroje zonose.

                 13.  Organizuoti ir pravesti kratas gyvenamojoje, gamybinėje ir uždaroje zonose. Analizuoti atliktų kratų rezultatus, rengti ir pravesti priemones dėl įstatymais draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų patekimo į įstaigą užkardymui.

                 14. Užtikrinti jaunesniųjų pareigūnų pareiginį mokymą.

                 15. Užtikrinti ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, kontroliuoti jų išdavimą ir priėmimą.

                 16.  Nustatyti nuteistuosius, linkusius pažeidinėti nustatytus režimo reikalavimus, pravesti su jais profilaktinį darbą.

                 17. Organizuoti asmenų, nuteistų laisvės atėmimu, bausmės atlikimo priežiūrą.

                 18.  Įdiegti praktikoje inžinerines ir technines apsaugos priemones, vesti jų apskaitą ir vadovauti specialistams, vykdantiems priemonių eksploatavimą.

                 19. Kontroliuoti nuteistųjų maisto produktų bei pirmo būtinumo prekių pirkimą, pašto bei perduodamų drabužių, avalynės siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda, pasimatymų tvarką.

                 20.  Dalyvauti ir vadovauti jaunesniesiems pareigūnams, atliekantiems konkrečias apsaugos ir priežiūros funkcijos užduotis bei kontroliuoti šių užduočių vykdymą.

                 21. Įstaigos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už apsaugą ir priežiūrą, pavedimu atlikti tarnybinius tyrimus ir, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, teikti išvadas ir siūlymus.

                 22. Užtikrinti nuteistųjų priežiūrą masinių renginių metu.

                 23. Užtikrinti atvykusių į įstaigą asmenų saugumą.

                 24.  Tikrinti nuteistiesiems perduodamą ir turimą aparatūrą ar įvežamą (išvežamą) į pataisos namus aparatūrą.

                 25. Tikrinti, ar teisingai įforminti nuteistųjų, priimamų į įstaigą dokumentai, reikiamus dokumentus pagal savo kompetenciją įforminti įstaigoje.

                 26. Tvarkyti personalinę ir kiekybinę nuteistųjų įskaitą, kontroliuoti jų judėjimą, rengti jų skaičiaus, sudėties bei kaitos statistines ataskaitas, jas analizuoti.

                 27.  Įforminti nuteistųjų įskaitos dokumentus bei siųsti juos Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

                 28. Tvarkyti nuteistųjų asmens bylas, saugoti ir vykdyti jų apskaitą.

                 29. Kontroliuoti laisvės atėmimo bausmės terminus, užtikrinti, kad asmenys būtų laiku paleidžiami, išleisti nuteistuosius iš įstaigos, bei įforminti tai atitinkamuose dokumentuose.

                 29. Nagrinėti nuteistųjų pareiškimus (prašymus) ir skundus pagal savo kompetenciją.

                 30. Įforminti ir išsiųsti nuteistųjų malonės prašymus bei kitus reikiamus dokumentus.

                 31.  Vykdyti Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus ,,Suteikti malonę”, teismų nutartis apie nuosprendžių pakeitimus bei kitus teismų, prokuratūrų, tardymo ir kvotos pareigūnų sprendimus.

                 32.  Atsakyti į teismų, Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų bei pareigūnų raštus pagal skyriaus kompetenciją.

                 33. Rengti nuteistųjų etapavimo dokumentus.

                 34. Rengti nuteistųjų asmens bylas ir kitą medžiagą įstaigos administracinės komisijos posėdžiams.

                 35.  Rengti nuteistųjų asmens bylas ir kitą medžiagą Lygtinio paleidimo komisijai iš pataisos įstaigos Alytaus pataisos namuose.

                 36.  Įforminti ir išduoti atostogų pažymėjimus nuteistiesiems, gavusiems leidimą trumpalaikiam išvykimui už pataisos įstaigos teritorijos ribų.

                 37. Įforminti dokumentus išleidžiant nuteistuosius į trumpalaikę išvyką.

                 38. Įforminti dokumentus apie nuteistojo mirtį.

                 39.Tvarkyti kompiuterines nuteistųjų apskaitos sistemas.

                 40. Ruošti ir išsiųsti probacijos tarnyboms lygtinai paleistų nuteistųjų asmens bylas.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

                 41. Atlikti tarnybinius tyrimus, patikrinimus bei vykdyti prevencines ir profilaktines priemones, susipažinti su kitų administracinių padalinių darbo organizavimu ir dokumentais, esant būtinumui gauti jų nuorašus ir daryti reikiamų dokumentų išrašus, gauti kitą reikalingą informaciją.

                 42.  Kontroliuoti nuteistuosius, įsigyjant maisto produktus, būtiniausius reikmenis, gaunant pašto bei perduodamų drabužių, avalynės siuntinius ir smulkiuosius paketus su spauda, pasimatymus.

                 43. Reikalauti iš darbuotojų tikslaus pareigų vykdymo apsaugos ir priežiūros klausimais.

                 44.  Reikalauti iš nuteistųjų vidaus tvarkos taisyklių ir nustatyto režimo reikalavimų vykdymo.

                 45.  Reikalauti iš nuteistųjų, pareigūnų bei kitų darbuotojų ir asmenų paaiškinimų ir pasiaiškinimų.

                 46. Pateikti įstaigos direktoriaus pavaduotojui klausimus bei pasiūlymus dėl skyriaus darbo gerinimo.

                 47. Gauti ir pateikti informaciją pagal skyriaus kompetenciją kitiems padaliniams.

                 48.  Informuoti vadovybę dėl trūkumų kituose administraciniuose padaliniuose, kurios trikdo normalų skyriaus darbą.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                 49.  Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra įstaigos metinis veiklos planas, skyriaus pusmečio planas ir šie nuostatai.

                 50.  Skyriui vadovauja viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui. Skyriaus viršininkas atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

                 51. Nesant skyriaus viršininko (atostogos, komandiruotės ir kiti atvejai), jo funkcijas laikinai vykdo skyriaus vyriausiasis specialistas.

                 52. Skyriaus darbuotojų funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 11 d. 09:56