Resocializacijos skyrius

 

PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                         2019 m. sausio    d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

              1. Resocializacijos skyrius (toliau – skyrius) yra Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) administracinis struktūrinis padalinys, organizuojantis ir vykdantis socialinį darbą su nuteistaisiais ir socialines programas.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus, Alytaus pataisos namų direktoriaus įsakymais, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

              3. Skyrius veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus laisvių ir teisių gerbimo, nuteistųjų lygybės prieš bausmių vykdymo įstatymus principais.

              4. Skyriaus psichologų veikla grindžiama Lietuvos psichologų sąjungos Psichologo profesinės etikos kodeksu.

 

II SKYRIUS

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

                   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

                   5.1. užtikrinti teisės aktų vykdymą skyriaus srityje;

                   5.2. teikti socialinę ir psichologinę pagalbą suimtiesiems ir nuteistiesiems;

                   5.3. užtikrinti bausmės atlikimo ir suėmimo režimo reikalavimų laikymąsi;

                   5.4. vykdyti socialinę reabilitaciją, socialinį ir psichologinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais;

                   5.5. valdyti nuteistųjų kriminogeninius veiksnius ir įgyvendinti tinkamas prevencines ir intervencines priemones;

                   5.6. padėti nuteistiesiems ir suimtiesiems įveikti psichologines krizes, spręsti kylančias problemas, adaptuojantis tiek įkalinimo įstaigoje, tiek visuomenėje;

                   5.7. rengti ir vykdyti elgesio pataisos programas darbui su nuteistaisiais;

                   5.8. teikti pagal kompetenciją psichologinę ir metodinę pagalbą įstaigos personalui;

                   5.9. įstatymų nustatyta tvarka rengti nuteistuosius integracijai į visuomenę.

 

III SKYRIUS

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

                   6. Pagrindinės skyriaus funkcijos:

                   6.1. teikia pasiūlymus planuojant savo veiklą į įstaigos metinį veiklos planą, sudaro skyriaus pusmečio veiklos planus;

                   6.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją įstaigos vadovybei, Kalėjimų departamentui ir kitoms institucijoms;

                   6.3. planuoja ir vykdo suimtųjų ir nuteistųjų socialines reabilitacijos priemones;

                   6.4. teikia suimtiesiems ir nuteistiesiems žodinę bei rašytinę informaciją apie jų laikymo įstaigoje namuose tvarką ir sąlygas, teises, pareigas ir jiems taikomus draudimus, informuoja apie suėmimo vykdymą ir bausmės atlikimą reglamentuojančius teisės aktus bei jų pakeitimus;

                   6.5. rengia medžiagą dėl suimtųjų ir nuteistųjų nubaudimo ar skatinimo;

                   6.6. bendradarbiaudamas su kitais įstaigos padaliniais aiškinasi ir šalina režimo, pažeidimų priežastis bei sąlygas;

                   6.7. bendradarbiaudamas su kitais įstaigos padaliniais organizuoja suimtiesiems ir nuteistiesiems pozityvaus užimtumo priemonių įgyvendinimą (bendrasis lavinimas, profesinis mokymas, užimtumas darbine veikla, laisvalaikis);

                   6.8. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų socialinį, teisinį bei dorovinį švietimą;

                   6.9. nagrinėja pagal kompetenciją asmenų, besikreipiančių į įstaigą, suimtųjų bei nuteistųjų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymų projektus;

                   6.10. atlieka individualų ir grupinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais;

                   6.11. vertina nuteistųjų nusikalstamo elgesio riziką, taip pat rengia socialinio tyrimo išvadas, suimtųjų ir nuteistųjų charakteristikas;

                   6.12. atsižvelgiant į nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos mastą, kriminogeninius veiksnius, numatytas kriminogeninių veiksnių šalinimo priemones, režimą sudaro individualius nuteistojo socialinės reabilitacijos planus;

                   6.13. rengia ir pateikia informaciją apie suimtųjų ir nuteistųjų teises bei jiems taikomus draudimus (apribojimus);

                   6.14. bendradarbiaujant su Turto valdymo skyriumi, organizuoja higienos prekių įsigijimą suimtiesiems ir nuteistiesiems;

                   6.15. bendradarbiauja su migracijos tarnybomis tvarkant ir išduodant nuteistiesiems asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

                   6.16. priima, registruoja ir pateikia išsiuntimui suimtųjų ir nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus, adresuotus valstybės ar savivaldybių institucijų pareigūnams ar tarnautojams, nevyriausybinėms ar visuomeninėms organizacijoms ir tarptautinėms institucijoms;

                   6.17. įgyvendinant Kalėjimų departamento aprobuotas ir privalomas programas, vykdo nuteistųjų resocializaciją bei socialinį darbą su suimtaisiais;

                   6.18. bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;

                   6.19. bendradarbiaujant su Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla bei Alytaus profesinio rengimo centru organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų profesinį mokymą ir bendrąjį lavinimą;

                   6.20. tvarko drausminių nuobaudų ir paskatinimų apskaitą suvedant duomenis į kompiuterinę sistemą „Įskaita“;

                   6.21. įteikia suimtiesiems ir nuteistiesiems gaunamą korespondenciją prieš tai ją patikrinant bei priima iš nuteistųjų laiškus išsiuntimui;

                   6.22 siekiant sukurti vieningą informacinę sistemą suimtųjų ir nuteistųjų patalpų ir lovų užimtumo apskaitai ir kontrolei vykdyti, vykdo duomenų suvedimą į kompiuterinę sistemą „Įskaita“;

                   6.23. rengia Intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos planus – nuteistųjų priežiūros ir socialinės reabilitacijos proceso planavimo dokumentus, kuriais detalizuojamos šio proceso veiklos, sąveikos ir poveikio priemonės, taikomos Pusiaukelės namuose;

                   6.24. pagal kompetenciją vykdo kitas įstatymais, ir teisės aktais pavestas funkcijas.

                   7. Skyriaus psichologai, vykdydami jiems pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                   7.1. atlieka naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų pirminį psichologinį įvertinimą, siekiant išsiaiškinti galimus rizikos veiksnius, problemas bei supažindinti su psichologinės pagalbos galimybėmis įstaigoje;

                   7.2. atlieka suimtųjų ir nuteistųjų asmenybės psichologinį įvertinimą;

                   7.3. nustato suimtųjų ir nuteistųjų konsultacijų ir psichologinės pagalbos poreikį;

                   7.4. pagal nuteistųjų ir suimtųjų asmenybinius bei socialinius ypatumus, teikia rekomendacijas įstaigos administracijai dėl jų priežiūros ypatumų;

                   7.5. teikia psichologinio konsultavimo paslaugas nuteistiesiems ir suimtiesiems;

                   7.6. atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimus ir nustato kriminogeninius veiksnius;

                   7.7. nustato, koreguoja ir vykdo nuteistųjų individualaus psichologinio poveikio priemones, numatytas Individualiame socialinės reabilitacijos plane;

                   7.8. teikia individualią ir grupinę psichologinę terapiją nuteistiesiems bei įgyvendina kitas resocializacijos priemones;

                   7.9. kartu su skyriaus specialistais rengia socialinio tyrimo išvadas, siekiant parengti sokumentinę medžiagą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai Alytaus pataisos namuose dėl nuteistojo lygtinio paleidimo taikymo;

                   7.10. kartu su skyriaus specialistais rengia socialinio tyrimo išvadas dėl perkėlimo į Pusiaukelės namus ir atvirąją koloniją;

                   7.11. veda paskaitas suimtiesiems ir nuteistiesiems psichikos sveikatos klausimais, vykdant narkomanijos, alkoholizmo prevenciją bei švietimą aktualiomis bendravimo, krizinių situacijų, konstruktyvaus konfliktų sprendimo ir kitomis temomis;

                   7.12. esant poreikiui, pagal kompetenciją teikia pareigūnams rekomendacijas dėl elgesio pataisos programų vykdymo, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų, siekiant užtikrinti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą;

                   7.13. veda paskaitas ar teikia metodinę pagalbą personalui psichikos sveikatos bei darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais psichologinių ypatumų klausimais;

                   7.14. dalyvauja įvairaus pobūdžio komisijose, darbo grupėse, siekiant efektyvinti psichologinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais.

                   7.15. pagal kompetenciją vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais pavestas funkcijas

 

IV SKYRIUS

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS TEISĖS

 

                   8. Skyrius įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

                   8.1. gauti iš valstybinių institucijų, įstaigos padalinių bei darbuotojų dokumentus, pažymas ir kitą informaciją, reikalingą skyriaus funkcijų vykdymui ir uždavinių įgyvendinimui;

                   8.2. suderinus su įstaigos vadovybe, pasitelkti skyriaus pavestų užduočių vykdymui kitų įstaigos padalinių darbuotojus;

                   8.3. teikti pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

                   8.4. teikti informaciją kitiems įstaigos padaliniams, darbuotojams.

 

V SKYRIUS

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                   9. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra įstaigos veiklos planai, skyriaus pusmečio darbo planai ir šie nuostatai.

                   10. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui, kurio veiklos sričiai priskirta koordinuoti suimtųjų, arešto ir laisvės atėmimo bausmes atliekančių nuteistųjų resocializacijos darbą bei parengimą integruojant į visuomenę atlikus bausmę, ir yra atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Kitų skyriaus pareigybių pavaldumas nustatytas skyriaus valdymo schemoje.

                   11. Nesant skyriaus viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), jo pareigas laikinai atlieka įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas šio skyriaus vyriausiais specialistas.

                   12. Skyriaus darbuotojų pareigas nustato jų pareigybių aprašymai.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 13 d. 11:41