Kriminalinės žvalgybos skyrius

 

PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktorius

                                                                                          2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1

 

 

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Skyrius yra Alytaus pataisos namų struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Alytaus pataisos namų direktoriui.

4. Skyrius yra kriminalinės žvalgybos subjektas.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

5. Pagrindiniai skyriaus veiklos tikslai:

5.1. kontroliuoti Alytaus pataisos namų veiklos teisėtumą;

5.2. vykdyti Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ Alytaus filialo personalo nusikalstamų veikų, tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų prevenciją;

5.3. vykdyti Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonėse ,,Mūsų amatai“ Alytaus filialo personalo apsaugą nuo galimo neteisėto poveikio, nukreipto prieš sąžiningą ir tinkamą pareigų atlikimą;

5.4. organizuoti ir vykdyti kriminalinės žvalgybos veiklą Alytaus pataisos namuose bei Valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ Alytaus filiale išaiškinant, užkardant ir nutraukiant nuteistųjų ir kitų asmenų nusikalstamas veikas;

5.5. kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie kriminogeninius procesus vykstančius Alytaus pataisos namuose;

5.6. rengti teisės aktų projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus skyriaus veiklai tobulinti.

6. Skyrius, įgyvendindamas nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

6.1. Alytaus pataisos namų direktoriaus įgaliojimu pradeda ir atlieka ikiteisminį tyrimą;

6.2. atlieka nusikalstamų veikų bei kitų nusikalstamų veikų, kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. renka kriminalinės žvalgybos informaciją apie Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ Alytaus filialo personalo rengiamas, daromas ar padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat kitus asmenis, susijusius su šiomis nusikalstamomis veikomis ir apie tai informuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Imuniteto skyriaus pareigūnus;

6.4. renka kriminalinės žvalgybos informaciją apie asmenų rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas prieš Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ Alytaus filialo personalą;

6.5. renka kriminalinės žvalgybos informaciją apie nuteistųjų rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, taip pat apie kitus asmenis susijusius su nusikalstamomis veikomis;

6.6. Alytaus pataisos namų direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius tyrimus dėl tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų, teikia išvadas, pasiūlymus;

6.7. Korupcijos prevencijos įstatymo pagrindais atlieka asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Alytaus pataisos namuose, tikrinimą;

6.8. bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos institucijomis korupcinio pobūdžio bei kitų nusikalstamų veikų prevencijos ir išaiškinimo srityse;

6.9. vykdo Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ Alytaus filialo personalo veiklos teisėtumo priežiūrą;

6.10. vykdo tarnybinių nusižengimų bei darbo drausmės pažeidimų prevenciją, teikia siūlymus dėl tarnybinės (darbo) drausmės stiprinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimų tobulinimo, užkardymo bei prevencijos;

6.11. Alytaus pataisos namų direktoriaus pavedimu nagrinėja nuteistųjų ir kitų asmenų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus dėl galimų Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ Alytaus filialo personalo neteisėtų veiksmų, rengia atsakymų projektus;

6.12. Alytaus pataisos namų direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius tyrimus ir atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, teikia išvadas ir siūlymus;

6.13. tvarko Alytaus pataisos namų kriminalinės žvalgybos slaptų bendradarbių apskaitą;

6.14. naudoja ir apskaito kriminalinės žvalgybos veiklai vykdyti skirtas lėšas;

6.15. naudojasi kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos duomenimis pagal nustatytas teises;

6.16. administruoja skyriui skirtus įslaptintus dokumentus;

6.17. tvarko nusikalstamų veikų, padarytų Alytaus pataisos namuose, apskaitą;

6.18. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su policijos, prokuratūros bei kitų teisėsaugos institucijų pareigūnais;

6.19. pagal kompetenciją vykdo ir kitas įstatymais ir teisės aktais nustatytas funkcijas.

 

IIISKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

7.1. naudotis visomis kriminalinės žvalgybos veiklos subjektams suteiktomis teisėmis;

7.2. atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus;

7.3. naudoti informacines sistemas skyriaus funkcijoms įgyvendinti, naudotis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, o teisės aktų nustatyta tvarka ir kitų valstybės institucijų, įmonių ir organizacijų informacinėmis sistemomis;

7.4. bet kuriuo paros metu tikrinti Alytaus pataisos namų struktūrinių padalinių veiklą, patalpas, dokumentaciją, darbo drausmę. Tikrinimo metu teisės aktų nustatyta tvarka galima naudoti alkotesterį ir kitas tikrinimo metu nustatytų aplinkybių fiksavimo priemones;

7.5. atlikti tarnybinius tyrimus dėl personalo veiklos teisėtumo;

7.6. gauti iš struktūrinių padalinių informaciją, dokumentus, jų kopijas (išrašus, nuorašus), reikalingus tarnybinių tyrimų atlikimui;

7.7. kviesti apklausai Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ Alytaus filialo personalą, gauti paaiškinimus;

7.8. atliekant tarnybinius tyrimus prireikus pasitelkti kompetetingą Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonės ,,Mūsų amatai“ Alytaus filialo personalą;

7.9. teikti siūlymus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Alytaus pataisos namų vadovybei dėl teisės aktų tobulinimo;

7.10. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją iš kitų valstybės institucijų, įmonių ir organizacijų;

7.11. Skyrius turi ir kitų teisių, suteiktų įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

  

IVSKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

                 8. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra įstaigos metinis veiklos planas, Kriminalinės žvalgybos skyriaus metų darbo planas ir šie nuostatai.

                 9. Skyriui vadovauja viršininkas, kuris tiesiogiai pavaldus Alytaus pataisos namų direktoriui. Skyriaus viršininką į pareigas skiria ir atleidžia Alytaus pataisos namų direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

                 10. Skyriaus viršininkas:

                 10.1. organizuoja skyriaus darbą;

                 10.2. atsako už skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą, uždavinių ir funkcijų vykdymą;

                 10.3. planuoja skyriaus veiklą, organizuoja bendradarbiavimą su struktūriniais padaliniais ir kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

                      10.4. pagal kompetenciją pasirašo skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja pavestų užduočių vykdymą, tvirtina skyriaus kompetencijai priskiriamus dokumentus;

                      10.5. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai.

                      11. Naujai priimtus į skyrių darbuotojus su skyriaus nuostatais ir pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina šio skyriaus viršininkas arba jį pavaduojantis pareigūnas.

                 12. Nesant skyriaus viršininko, jo funkcijas laikinai vykdo skyriaus vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta.

                 13. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja padalinio pareigūnams pavestų funkcijų vykdymą ir atsako už padalinio veiklą.

                      14. Skyriaus darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato skyriaus darbuotojų pareigybių atprašymai bei šie nuostatai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                 15. Skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus tvirtina Alytaus pataisos namų direktorius.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 2 d. 11:16