Veiklos organizavimo skyrius

 

                                                                                   ATVIRTINTA

                                                                                     Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                     2020 m. vasario           d. įsakymu Nr.

 

 

ALYTAUS PATAISOS NAMŲ

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                 1. Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatai (toliau – šie Nuostatai) nustato struktūrinio padalinio – Veiklos organizavimo skyriaus – uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

                 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – teisingumo ministras), Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir įstaigos direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, darbo reglamentu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

                 3. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms, visuomenės moralės bei humaniškumo, demokratijos ir kolegialumo derinimo principais.

                 4. Skyrius tiesiogiai pavaldus kuruojančiam skyriaus darbą direktoriaus pavaduotojui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

                 5. Skyriaus uždaviniai yra:

                 5.1. padėti įstaigos direktoriui ir įstaigos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyriaus veiklą (toliau – direktoriaus pavaduotojas), formuoti personalo valdymo politiką;

                 5.2. padėti direktoriaus pavaduotojui valdyti personalą;

                 5.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;

                 5.4. užtikrinti įstaigoje priimamų sprendimų teisėtumo ir teisinio pagrįstumo, jų įforminimo kontrolę;

                 5.5. užtikrinti tinkamą norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, darbuotojų konsultavimą teisiniais klausimais;

                 5.7. užtikrinti procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą įstaigai teisminėse ir kitose institucijose ar įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;

                 5.8. organizuoti įstaigos veiklos planavimą ir analizę;

                 5.9. pagal skyriaus kompetenciją kontroliuoti įstaigos metinio veiklos plano vykdymą ir direktoriaus patvirtintų planų vykdymą;

                 5.10. organizuoti bendrųjų (neįslaptintų) ir įslaptintų dokumentų valdymą įstaigoje pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo reikalavimus;

                 5.11. užtikrinti įstaigos archyve saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą, naudojimą, jų apskaitą;

                5.12. analizuoti įstaigos veiklos rodiklius ir jų pagrindu teikti vadovybei pasiūlymus dėl įstaigos valdymo tobulinimo;

                 5.13. užtikrinti tinkamą kompiuterinio tinklo, programinės įrangos ir techninės bazės administravimą ir informacijos pateikimą įstaigos internetiniame tinklalapyje;

                 5.14. vykdyti asmenų aptarnavimą įstaigoje;

                 5.15. užtikrinti įstaigos interneto svetainės atitiktį bendriesiems reikalavimams, taikomiems valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms, tvarkyti (administruoti) įstaigos interneto svetainę;

                 5.16. užtikrinti nuteistųjų / suimtųjų išsiunčiamų ir gaunamų laiškų administravimą / apskaitą.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

                 6. Veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                 6.1. atsižvelgiant į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

                 6.2. kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;

                 6.3. atlieka personalo sudėties analizę;

                 6.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

                 6.5. padeda formuoti personalo sudėtį;

                 6.6. padeda įstaigos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;

                 6.7. formuoja įstaigos personalo mokymo prioritetus (kartu su direktoriaus pavaduotoju), organizuoja personalo mokymą (įvadinis mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir kt.), siekiant užtikrinti patvirtintos personalo mokymo strategijos vykdymą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

                 6.8. rengia ir derina teisės aktų, kitų dokumentų, susijusių su skyriaus uždavinių įgyvendinimu, projektus.

                 6.9. pagal kompetenciją kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;

                 6.10. rengia personalo (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, karjeros valstybės tarnautojų ir pataisos pareigūnų) pareigybių aprašymus;

                 6.11. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

                 6.12.padeda įstaigos vadovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

                 6.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

                 6.14. įstaigos vadovo pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

                 6.15. nagrinėja ir analizuoja darbuotojų skundus ir pareiškimus personalo tvarkymo klausimais;

                 6.16. organizuoja įstaigos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;

                 6.17. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

                 6.18. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

                 6.19. formuoja ir tvarko personalo (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, karjeros valstybės tarnautojų ir pareigūnų) asmens bylas ir nustatyta tvarka jas perduoda Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos archyvui. Formuoja ir tvarko skyriaus nomenklatūrines bylas ir nustatyta tvarka jas perduoda įstaigos archyvui;

                 6.20. pagal kompetenciją padeda direktoriaus pavaduotojui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

                 6.21. užtikrina Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir įstaigos direktoriaus įsakymų personalo tvarkymo klausimais vykdymą;

                 6.22. padeda įstaigos vadovui ir direktoriaus pavaduotojui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

                 6.23. rengia mėnesio, pusmečio ir metines ataskaitas personalo tvarkymo klausimais ir pateikia jas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei įstaigos direktoriui;

                 6.24. užtikrina įstaigos atstovavimą visose valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose, įmonėse, bendrijose, organizacijose visų pakopų teismuose, prokuratūrose, policijoje;

                 6.25. užtikrina dokumentų parengimą dėl įstaigai padarytos žalos išieškojimo regreso (atgręžtinio reikalavimo) tvarka;

                 6.26. dalyvauja rengiant įstaigos veiklos planus ir kontroliuoja jų vykdymą;

                 6.27. renka ir apibendrina duomenis apie pataisos namų rodiklius, jų pagrindu rengia informacinę-analitinę medžiagą;

                 6.28. protokoluoja įvairius pasitarimus, užtikrina juose priimtų nutarimų vykdymo kontrolę;

                 6.29. teikia informaciją, jos analizės rezultatus įstaigos administracinių padalinių vadovams, pagal poreikį;

                 6.30. kaupia ir tvarko informacinius-analitinius dokumentus, kompleksinių ir kitų patikrinimų medžiagą;

                 6.31. rengia informacinius dokumentus apie įstaigos administracinių padalinių darbą;

                 6.32. pagal kompetenciją teikia vadovybei siūlymus bei rengia įstaigos vidaus darbo tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus (Darbo reglamentą, Vidaus tvarkos taisykles ir pan.);

                 6.33. nagrinėja ir pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat į asmenų prašymus ir pareiškimus;

                 6.34. tvarko įstaigos elektroniniu paštu gaunamų ir siunčiamų dokumentų valdymą;

                 6.35. priima ir perduoda informaciją elektroninėmis priemonėmis ir faksimiliniu ryšiu, organizuoja įstaigos dokumentų išsiuntimą paštu;

                 6.36. įstaigos gautus dokumentus teikia įstaigos vadovybei užduotims suformuoti, po to nustatyta tvarka paskirsto juos administraciniams padaliniams;

                 6.37. užtikrina asmenų aptarnavimo įstaigoje kokybę, organizuoja asmenų gerinimo priemonių ir iniciatyvų įgyvendinimą;

                 6.38. administruojaKalėjimų departamento direktoriaus, teisingumo ministro, įstaigos direktoriaus priimtus teisės aktus, pagal nurodytą paskirstymą ir supažindina nurodytus asmenis su įsakymų kopijomis;

                 6.39. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir pastabas įstaigos struktūrinių padalinių rengiamiems teisės aktų projektams;

                 6.40. pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašo reikalavimus tvarko siunčiamą įslaptintą ir neįslaptintą korespondenciją;

                 6.41. užtikrina įslaptintų dokumentų gabenimą, dauginimą, padaugintų įslaptintų dokumentų naikinimą, tvarkymą, užbaigtų įslaptintų bylų apskaitą ir saugojimą, įslaptintų dokumentų inventorizaciją, išslaptinimą, slaptumo žymų ir terminų keitimą, įslaptintų dokumentų sunaikinimą;

                 6.42. registruoja, sistemina ir tvarko įstaigos gautą ir siunčiamą bendrąją (neįslaptintą) ir įslaptintą korespondenciją, įstaigos direktoriaus priimtus teisės aktus, gautus iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teisės aktus, įstaigos vidaus administravimo ir kitus dokumentus;

                 6.43. rengia įstaigos bendrosios (neįslaptintos) ir įslaptintos dokumentacijos planus, dokumentacijos planų papildymų sąrašus, ilgai saugomų bylų apyrašus ir šių apyrašų sąrašus ir kitus apskaitos dokumentus ir kontroliuoja dokumentacijos planų taikymą, formuojant bylas skyriuose;

                 6.44. organizuoja archyvinių dokumentų tvarkymą vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro galiojančiais įsakymais, pagal dokumentacijos planus ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

                 6.45. kartu su struktūriniais padaliniais atlieka dokumentų vertinimą ir teikia siūlymus dėl tolesnio jų saugojimo ar atrinkimo naikinti Dokumentų ekspertų komisijai ar Specialiajai ekspertų komisijai;

                 6.46. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informaciją apie planuojamus renginius ar darbus nuteistiesiems ir darbuotojams;

                 6.47. tvarko seifų, metalinių spintų, kur saugomos įslaptintos bylos ir dokumentai, raktų apskaitą;

                 6.48. tvarko ir analizuoja asmenų, darbuotojų ir nuteistųjų prašymus, pranešimus, pasiūlymus ir skundus;

                 6.49. tvarko spaudų bei antspaudų apskaitą ir išdavimą;

                 6.50. užtikrina tinkamą kompiuterinio tinklo, programinės įrangos ir techninės bazės administravimą;

                 6.51. užtikrina informacijos apie įstaigą patalpinimą ir atnaujinimą įstaigos interneto tinklalapyje;

                 6.52. padeda įstaigos direktoriui vykdyti darbo organizavimo funkcijas;

                 6.53. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą įstaigos veiklos viešinimą, visuomenės teisę laiku gauti visapusišką informaciją, padeda formuoti visuomenėje teigiamą įstaigos įvaizdį;

                 6.54. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo bei direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

                 6.55. atlieka nuteistųjų išsiunčiamos ir gaunamos korespondencijos apskaitą.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

                 7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

                 7.1. gauti iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, iš įstaigos struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

                 7.2. gauti iš vadovybės literatūrą teisiniais klausimais, reikalingą skyriaus darbui;

                 7.3. reikalauti iš visų įstaigos administracinių padalinių, kad dokumentai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis galiojančiomis Dokumentų rengimo taisyklėmis;

                 7.4. informuoti įstaigos vadovybę apie įslaptintų ir kitų dokumentų rengimo taisyklių pažeidimus;

                 7.5. nepriimti iš vykdytojų netvarkingai parengtų, netinkamai įformintų dokumentų;

                 7.6. gauti ir pateikti informaciją pagal kompetenciją kitiems administraciniams padaliniams;

                 7.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

                 7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

                 8. Skyriaus vedėjas yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

                 9. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra pusmečio darbo planai, įstaigos veiklos planas bei šie nuostatai.

                 10. Skyriaus darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

                 11. Naujai priimtus į skyrių darbuotojus su jų pareigybių aprašymais supažindina pasirašytinai skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis asmuo.

                 12. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijasvykdo skyriaus patarėjas arba kitas įstaigos vadovo paskirtas asmuo.

 

 

 

VI SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VALDYMO SCHEMA


 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 6 d. 15:27