Žydrūnas Valentinavičius

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti darbuotojų bei bausmę atliekančių asmenų (suimtųjų / nuteistųjų) materialinį ir buitinį aprūpinimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

                 3. Bendroji veiklos sritis:

                 3.1. skyriaus darbo organizavimas;

                 3.2. pavaldžių darbuotojų tarnybos ir veiklos kontrolė.

                 4. Specialioji veiklos sritis:

                 4.1. pataisos namų suimtųjų / nuteistųjų materialinis ir buitinis aprūpinimas.

                 4.2. suimtųjų / nuteistųjų maitinimo užtikrinimas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                 5. Valstybės karjeros tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų srities arba socialinių mokslų srities);

                 5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo ir priežiūros arba ūkinės veiklos organizavimo srityje;

                 5.3. būti susipažinus ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, statybos ir remonto darbus, gaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą;

                 5.4. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą, mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

                 5.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis valstybės karjeros tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vykdo tarnybinių, gyvenamųjų, komunalinių ir buitinių objektų eksploataciją ir priežiūrą;

                 6.2. planuoja ir organizuoja patalpų einamąjį remontą, teritorijos tvarkymo darbus;

                 6.3. rūpinasi suimtųjų / nuteistųjų gyvenamųjų ir buitinių sąlygų gerinimu, užtikrinant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ sąlygas;

                 6.4. vykdo įstaigos aprūpinimą reikalingu inventoriumi, užtikrina jo apskaitą bei jo nurašymą;

                 6.5. nuolat rūpinasi suimtųjų / nuteistųjų aprūpinimu apranga, patalyne bei inventoriumi, užtikrinant materialinį ir buitinį aprūpinimą;

                 6.6. užtikrina įstaigos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma ir kontroliuoja jos apskaitos vykdymą;

                 6.7. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

                 6.8. užtikrina nuteistųjų maitinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas fiziologines mitybos normas ir pagal nustatytus maisto produktų vidutinius paros kiekius;

                 6.9. užtikrina, kad pasimatymų biuro kambariai, pirtis, skalbykla, valgykla ir kiti objektai būtų aprūpinti pagal nustatytas normas inventoriumi ir priemonėmis;

                 6.10. nagrinėja suimtųų / nuteistųjų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus dėl jų buitinio, materialinio aptarnavimo, užtikrinant nuteistųjų buitinį, materialinį aptarnavimą;

                 6.11. teikia pasiūlymus pataisos namų veiklos planui bei rengia skyriaus pusmečio darbo planus;

                 6.12. rengia ataskaitas apie darbo planų vykdymą, analizuoja skyriaus trūkumus, numato priemones jiems šalinti, užtikrinant gerą skyriaus darbo veiklą;

                 6.13. savarankiškai sprendžia klausimus dėl pastatų eksploatavimo gerinimo;

                 6.14. reikalauja iš pataisos namų darbuotojų tinkamo materialinių vertybių, trumpalaikio inventoriaus eksploatavimo, užtikrinant tinkamą materialinių vertybių naudojimą;

                 6.15. teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų etatų poreikio bei darbo organizavimo tobulinimo, užtikrinant efektyvų darbo organizavimą;

                 6.16. teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl darbuotojų, atsakingų už skyriaus darbą, skatinimo arba drausminių nuobaudų skyrimo, užtikrinant skyriaus darbuotojų darbo drausmę;

                 6.17. kontroliuoja įstaigoje rangovų atliekamus darbus, užtikrinant darbų kokybę ir atlikimą laiku;

                 6.18. tikrina parduotuvės nuteistiesiems sanitarinę būklę, sprendžia su nuteistųjų prekių pirkimu iškylančius klausimus, užtikrinant nuteistųjų apsipirkimą parduotuvėje;

                 6.19. užtikrina Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms reikalavimų vykdymą įstaigos nuteistųjų valgykloje ir parduotuvėje;

                 6.20. tikrina kamerų tipo patalpų bendrą būklę;

                 6.21. rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus. Pasirašytinai supažindina skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, skyriaus nuostatais, darbo reglamentu ir kitais jų darbui reikalingais teisės aktais, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

                 6.22. dalyvauja pataisos namų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;

                 6.23. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, kuruojančio skyriaus darbą direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 6.24. nesant skyriaus veiklą kuruojančio direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdo jo funkcijas.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus veiklą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui.

 

___________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:51