Sonata Buzaitienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Veiklos organizavimo skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 2. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – skyriaus) patarėjo pareigybė reikalinga į spręsti įstaigos organizacinius klausimus, administruoti įstaigos dokumentus, atlikti įstaigos veiklos analizę, organizuoti planavimą ir planų vykdymo kontrolę.

 

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

                 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – dokumentų administravimo ir įstaigos veiklos organizavimo srityje.

 

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

                 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų administravimo, veiklos organizavimo srityje.

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusiais teisės aktais;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. pretendentas, laimėjęs konkursą, turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                 5.1.organizuoja sau pavaldžių darbuotojų veiklą, skirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, kontroliuoja ir užtikrina tinkamą skyriaus veiklos dokumentų rengimą ir tvarkymą;

                 5.2. siekdamas užtikrinti efektyvų įstaigos veiklos planavimą, dalyvauja rengiant pataisos namų metinį veiklos planą, taip pat informacijos pateikimą nustatyta tvarka ir terminais Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie metinio veiklos plano priemonių (taip pat įstaigai nustatytų vertinimo kriterijų) vykdymą;

                 5.3. kaupia, sistemina irapibendrina pataisos namų veiklą, užtikrinant duomenų rinkimą bei informacinės-analitinės medžiagos rengimą;

                 5.4. protokoluoja pataisos namuose vykstančius įvairius pasitarimus, susirinkimus siekiant užtikrinti konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą;

                 5.6. užtikrina informacijos, jos analizės rezultatų pateikimą įstaigos direktoriui ir kitų padalinių vadovams pagal poreikį;

                 5.7. organizuoja direktoriaus patvirtintų planų vykdymą;

                 5.8. organizuoja ir koordinuoja įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų valdymą pataisos namuose pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus;

                 5.9. kontroliuoja bylų kaupimą pagal galiojančias taisykles, užtikrinant dokumentų apskaitą ir tvarkymą pagal archyvų taisykles;

                 5.10. reikalauja iš kitų įstaigos administracinių padalinių informacijos apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir pataisos namų direktoriaus įsakymų, nurodymų ir kitų dokumentų vykdymą arba paaiškinimus apie jų neįvykdymą, užtikrinant informacijos pateikimą direktoriui;

                 5.11. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, į kurių sudėtį yra įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

                 5.12. siekdamas įvertinti pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pasiektus rezultatus, vertina pavaldžių darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo;

                 5.13. rengia sau pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus. Pasirašytinai supažindina pavaldžius darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, skyriaus nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais jų darbui reikalingais teisės aktais, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

                 5.14. teikia pasiūlymus skyriaus veiklos pusmetiniams darbo planams, įstaigos veiklos planui ir teikia duomenis jų analizei, užtikrindamas įstaigos prioritetinių uždavinių nuoseklų įgyvendinimą

                 5.15. užtikrina tarnybinių funkcijų vykdymo metu gaunamos informacijos konfidencialumą;

                 5.16. organizuoja informacijos patalpinimą bei atnaujinimą Alytaus pataisos namų interneto svetainėje, siekiant pateikti informaciją visuomenei apie mūsų įstaigą;

                 5.17. įstaigos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atstovauja įstaigai kitose institucijose, visuomeninėse organizacijose;

                 5.18. supažindina darbuotojus su Darbo tvarkos taisyklėmis ir Darbo reglamentu, su Įeinančių į pataisos namus ir išeinančių asmenų apžiūros bei daiktų patikrinimo tvarka, užtikrinant, kad darbuotojas pasirašytinai būtų supažindintas įsakymo pasirašymo dieną, o naujai priimtas – priėmimo į darbą dieną;

                 5.19. kontroliuoja nuteistųjų skundų ir prašymų nagrinėjimo pažymų parengimą, užtikrindamas savalaikį nuteistųjų skundų ir prašymų nagrinėjimą, išsiuntimą bei gautų atsakymų į skundus ir prašymus atidavimą nuteistiesiems;

                 5.20. inicijuoja reprezentacinių prekių ir paslaugų bei ritualinių prekių viešuosius supaprastintus pirkimus;

                 5.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, pataisos namų direktoriaus ir skyrių kuruojančio direktoriaus pavaduotojo pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 5.22. nesant skyriaus vedėjo (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai), laikinai vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 

  

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

______________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:11