Raimundas Markauskas

 

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                     Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                      2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

ALYTAUS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Alytaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                      2. Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti ūkinę ir finansinę veiklą, vykdyti įstaigos personalo valdymą bei organizuoti įstaigos veiklos planavimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

                 3. Bendroji veiklos sritis – pavaldžių administracinių padalinių veiklos organizavimas ir kontrolė.

                 4. Specialioji veiklos sritis – nuteistųjų saugių ir sveikų gyvenimo bei darbo sąlygų užtikrinimas.

                

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                      5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      5.1. turėti aukštąjį universitetinį ir ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

                 5.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

                 5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus, taip pat valstybinių įstaigų administravimą, viešuosius pirkimus, statybos ir remonto darbus, priešgaisrinę, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus bei valdymo etikos pagrindus;

                 5.4. savarankiškai planuoti, organizuoti kuruojamų padalinių veiklą;

                 5.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

                 5.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                 6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, vykdo šias funkcijas:

                      6.1. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;

                 6.2. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių padalinių darbą;

                 6.3. užtikrinant įstaigos personalo ir nuteistųjų saugias ir sveikas gyvenimo bei darbo sąlygas, higienos ir prieš epideminių taisyklių laikymąsi, lankosi visuose įstaigos objektuose;

                 6.4. pagal galiojančias normas organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų maitinimą, aprūpinimą drabužiais, avalyne, minkštu ir kietu inventoriumi;

                 6.5. organizuoja nuteistiesiems buitinių sąlygų gerinimą bei reikalauja, kad nuteistieji vykdytų Pataisos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;

                 6.6. kontroliuoja Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms reikalavimų vykdymą nuteistųjų valgykloje ir parduotuvėje;

                6.7. kontroliuoja nuteistiesiems prekių įsigijimui įstaigoje esančios parduotuvės darbą, užtikrinant teisės aktuose nustatytas nuteistųjų prekių įsigijimo sąlygas;

                 6.8. kontroliuoja nuteistųjų, turinčių teisę išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų, ir Pusiaukelės namų nuteistųjų įdarbinimą;

                      6.9. organizuoja įstaigos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma;

                 6.10. organizuoja įstaigos aprūpinimą reikalingu inventoriumi, įrankiais, kitomis buitinėmis priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, blankais, užtikrinant įstaigai iškeltų uždavinių įgyvendinimą;

                 6.11. planuoja statinių statybos ir remonto darbus, užtikrinant planų vykdymo organizavimą ir kontrolę;

                 6.12. kontroliuoja ir užtikrina defektinių aktų, projektinės, sąmatinės ir kitos statybos bei remonto darbų dokumentacijos įforminimą pagal galiojančius teisės aktus;

                 6.13. kontroliuoja įstaigos materialinių vertybių naudojimą, saugojimą ir nurašymą, siekiant užtikrinti materialinių vertybių apskaitą;

                 6.14. organizuoja kasmetinę įstaigos turto inventorizaciją, siekiant patikrinti įstaigoje esamo turto būklę ir apskaitą;

                 6.15. užtikrina energetinių ir materialinių išteklių įsigijimą, siekiant jų ekonomiško naudojimo;

                 6.16. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos pastatų, energetinio ūkio, transporto bei mechaninių priemonių sezonines apžiūras, užtikrinant jų tinkamą paruošimą darbui;

                 6.17. organizuoja viešųjų pirkimų konkursų atlikimą reikalingoms prekėms, paslaugoms bei remonto ir statybos darbams pirkti, užtikrinant pirkimų vykdymą pagal galiojančius teisės aktus;

                 6.18. žino ir analizuoja finansinės ir ūkinės veiklos, statinių, civilinės saugos, darbuotojų saugos ir bendrosios gaisrinės saugos būklę įstaigoje, prireikus informuoja apie tai įstaigos direktorių, užtikrinant priemones būklei minėtose veiklos srityse stabilizuoti;

                 6.19. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

                 6.20. bet kuriuo paros metu bendradarbiauja su įstaigos direktoriaus budinčiuoju padėjėju, siekiant operatyviai priimti sprendimus dėl ypatingų įvykių įstaigoje užkardymo ir likvidavimo;

                 6.21. organizuoja su pavaldžių padalinių veikla susijusių duomenų kaupimą, analizę ir apibendrinimą, užtikrinant ataskaitų teikimą įstaigos direktoriui, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei kitoms valstybės institucijoms nustatyta tvarka;

                 6.22. priima besikreipiančius piliečius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, siekiant išnagrinėti gaunamus piliečių ir nuteistųjų pasiūlymus, pareiškimus (prašymus) ir skundus;

                 6.23. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl pavaldžių padalinių darbo organizavimo tobulinimo, pavaldžių padalinių darbuotojų skyrimo, priedų ir priemokų skyrimo, perkėlimo į pareigas bei atleidimo iš pareigų, siekiant užtikrinti pavaldžių padalinių iškeltų uždavinių įgyvendinimą;

                 6.24. dalyvauja įstaigos tarnybiniuose pasitarimuose bei darbuotojų ir nuteistųjų susirinkimuose, siekiant užtikrinti teisės aktuose numatytą įstaigos veiklą;

                 6.25. pagal savo kompetenciją pasirašo informacinius dokumentus, priima sprendimus ir atstovauja įstaigą valstybės institucijose bei visuomeninėse organizacijose, užtikrinant teisės aktuose numatytą įstaigos veiklą;

                 6.26. pasirašo mokėjimų paraiškas (Valstybės biudžeto apskaitos, mokėjimų sistemos), visus bankinius bei kasos dokumentus, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, įgaliojimus materialinių vertybių įsigijimui, prekių gabenimo ir išdavimo važtaraščius bei kitus finansinius dokumentus, užtikrinant tinkamą įstaigos materialinių vertybių apskaitą;

                 6.27. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir visuomene, užtikrinant įstaigos veiklos įgyvendinimą;

                 6.28. kontroliuoja įstaigos administracinių padalinių veiklą reglamentuojančių organizacinių dokumentų (nuostatų, pareigybių aprašymų, taisyklių ir kt.) rengimo bei koregavimo organizavimą, užtikrinant dokumentų rengimą pagal galiojančias taisykles;

                 6.29. kontroliuoja kuruojamų padalinių vadovų supažindinimą su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai, užtikrinant pavaldžių padalinių darbo koordinavimą, pavestų uždavinių įgyvendinimą bei kontrolę;

                 6.30. derina ir vizuoja padalinių, už kurių veiklą yra atsakingas, pusmečių darbo planus, užtikrinant planų vykdymo kontrolę;

                 6.31. žino ir analizuoja įstaigos personalo valdymo problemas, laiku ir objektyviai informuoja įstaigos direktorių apie personalo valdymo būklę. Teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui, siekiant užtikrinti padalinių darbo bei darbo su įstaigos personalu organizavimo tobulinimą;

                 6.32. bendradarbiauja su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centru, kitomis mokymo įstaigomis, darbo biržomis, užtikrinant įstaigai reikalingų specialistų parinkimą, mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

                 6.33. kontroliuoja Valstybės tarnybos įstatymo ir Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto nustatyta tvarka įstaigos personalo konkursų organizavimą laisvoms pareigybėms įstaigoje užimti, siekiant užtikrinti tinkamos kvalifikacijos asmenų priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas;

                 6.34. kontroliuoja naujai priimamų į tarnybą (darbą) įstaigoje asmenų supažindinimo su teisės aktų, reglamentuojančių įkalinimo įstaigų personalo santykius su nuteistaisiais, reikalavimais bei raštiškų pasižadėjimų paėmimo iš jų organizavimą, siekiant užtikrinti teisėtus tarnybinius santykius tarp nuteistųjų ir personalo;

                 6.35. kontroliuoja įstaigos personalo mokymų organizavimą tarnybos vietoje, siekiant nuolat tobulinti jų žinias ir profesinį meistriškumą;

                 6.36. organizuoja ir dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus dėl įstaigos darbuotojų tarnybinių nusižengimų, užtikrinant išvadų ir pasiūlymų įstaigos direktoriui pateikimą;

                 6.37. puoselėja pozityvias įstaigos kolektyvo darbo ir laisvalaikio pravedimo tradicijas, siekiant panaudoti visuomenės teikiamą paramą bei labdarą;

                 6.38. užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su tarnybinių funkcijų vykdymu, konfidencialumą;

                 6.39. derina ir administruoja Alytaus pataisos namų vardu sudaromas sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;

                 6.40. bendradarbiauja su įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos atstovais sprendžiant jų problemas, užtikrinant objektyvų situacijos vertinimą ir pasiūlymų pateikimą įstaigos direktoriui;

                 6.41. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir įstaigos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Alytaus pataisos namų direktoriui.

 

_______________________

 

 

Susipažinau

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:08