Arūnas Stanaitis, Tomas Zautra, Artūras Kubričenka, Irmantas Steponavičius

 

PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio          d.  įsakymu Nr. 1-

 

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas)

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3.Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vadovauti apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos pareigūnams, jaunesniesiems pareigūnams, organizuoti jų darbą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį išsilavinimą;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

                 4.6. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.7.atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.9. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. užtikrina pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės laikymąsi, sutartinių garsinių signalų ir komandų perdavimą nuteistiesiems laiku;

                 5.2. organizuoja kratas bei apžiūras;

                 5.3. žino pataisos namų tarnybų funkcijas ir užduotis;

                 5.4. vadovauja nustatant teisėtvarkos pažeidėjus. Reikalauja, kad nuteistieji laikytis vidaus tvarkos. Apie pastebėtus pažeidimus nedelsiant informuoja skyriaus vyriausiąjį specialistą;

                 5.6. pažįsta darbuotojus, dirbančius su nuteistaisiais, ir užtikrina į pataisos namus atvykusių lankytojų saugumą;

                 5.7. daro atitinkamus įrašus tarnybinių pranešimų apie nuteistųjų padarytus bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus registracijos žurnale;

                 5.8. dalyvauja valgykloje, nuteistųjų maitinimo metu;

                 5.9. organizuoja nuteistųjų skaičiuotes ir patikrinimus (dalyvauja patikrinimuose), išvedimus į darbą ir iš darbo (dalyvauja išvedant ir grįžtant), kontroliuoja pasimatymų suteikimą nuteistiesiems, pašto bei perduodamų siuntinių išdavimą;

                 5.10. reikalavimo nuteistiesiems tiksliai ir nenukrypstamai atlikti savo pareigas užtikrinimas, kontroliuojant pavaldžių asmenų tarnybą ir atskleidžiant teisėtvarkos pažeidimus;

                 5.11. savarankiškai arba su skyriaus pareigūnais periodiškai tikrina gyvenamosios ir gamybinės zonos teritorijas pagal nurodytus maršrutus, o taip pat tas vietas, kuriose yra didžiausia pabėgimo tikimybė;

                 5.12. priima naujai atvykstančius į pataisos namus nuteistuosius;

                 5.13. kontroliuoja leidimų režimą iš gyvenamosios zonos į gamybinę zoną ir iš gamybinės į gyvenamąją;

                 5.14. nuolat tikrina priežiūros postus;

                 5.15. žino linkusius pabėgti nuteistuosius, jų buvimo vietas;

                 5.16. analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius ir imasi priemonių konfliktinių situacijų likvidavimui;

                 5.17. duoda nurodymus pareigūnams dėl įstaigos apsaugos ir nuteistųjų priežiūros vykdymo;

                 5.18. duoda nurodymus, esant pagrindui, nuteistųjų atžvilgiu panaudoti specialiąsias priemones;

                 5.19. atlieka įeinančių ir išeinančių iš pataisos namų asmenų apžiūrą ir daiktų patikrinimą;

                 5.20. kontroliuoja priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos veiksmus bei duoda konkrečius nurodymus priežiūros užduotims vykdyti;

                 5.21. nagrinėti skubiai spręstinus nuteistųjų prašymus, skundus ir pareiškimus;

                 5.22. užtikrina reikiamą tvarką masinių renginių pataisos namuose metu;

                 5.23. vadovauja darbuotojams, lydintiems transporto priemones, gyvenamoje ir gamybinėje zonose bei atsakingiems už pakrovimo bei iškrovimo darbus;

                 5.24. žino šaunamųjų ginklų, specialiųjų priemonių panaudojimo tikslą, pagrindus ir tvarką;

                 5.25. kontroliuoja ginklų ir specialiųjų priemonių išdavimą bei priėmimą;

                 5.26. išduoda konvojui ginklus ir šaudmenis;

                 5.27. skiria ir instruktuoja konvojų;

                 5.28. nuolat tikrina apsaugos postus. Patikrinimo rezultatus įrašo postų žiniaraštyje;

                 5.29. imasi priemonių pastebėtiems apsaugos, ryšio ir signalizacijos inžinerinių ir techninių priemonių gedimams pašalinti;

                 5.30. kontroliuoja įėjimo (išėjimo) ir įvažiavimo (išvažiavimo) į pataisos namus leidimų režimą;

                 5.31. savavališkai nepalieka pataisos namų budėjimo metu;

                 5.32. neatleidžia pareigūnų nuo tarnybos, išskyrus ligos atvejus;

                 5.33. paimtus pinigus ir vertingus daiktus pagal pareigūnų, paėmusių juos, protokolą (tarnybinį pranešimą) ne vėliau kaip per 24 valandas (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) perduoda įstaigos Turto valdymo skyriui ir apie tai įrašo specialiame žurnale;

                 5.34. nustato priežastis, dėl kurių darbuotojai yra pataisos namų teritorijoje pasibaigus darbo laikui;

                 5.35. organizuoja į pataisos namus įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių apžiūrą;

                 5.36. daro atitinkamus įrašus bendrajame apsaugos ir priežiūros veiklos dokumentų registre;

                 5.37. tikrina arba nurodo pareigūnams tikrinti nuteistuosius, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, bei nuteistuosius, esančius Pusiaukelės namuose, jų gyvenamose patalpose;

                 5.38. konvojuoja (lydi), nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos įstaigos teritorijos ribų metu, atlieka konvojaus viršininko funkcijas;

                 5.39. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.40. gavus pranešimą apie pataisos namuose susidariusią ypatingą situaciją, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.41.  vykdo kitas pataisos namų su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vyriausiojo specialisto ir įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 5.42. nesant vyriausiajam specialistui laikinai atlieka jo funkcijas

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vyriausiajam specialistui.

 

___________________

 

Susipažinau 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 6 d. 15:24