Laisvas etatas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio      d. įsakymu Nr. 1

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

MEDICINOS PSICHOLOGO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) medicinos psichologas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – A.

                 3.  Paeigybės paskirtis – skyriaus medicinos psichologo pareigybė reikalinga teikti pirminę psichikos sveikatos priežiūrą, atitinkančia keliamus reikalavimus.

                 4.  Pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPCIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnįjį kaip aukštąjį universitetinį psichologijos bakalauro išsilavinimą;

                 5.2. būti įtrauktas į sveikątos priežiūros specialistų licencijų registrą ir turėti galiojantį medicinos psichologo spaudą;

                 5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus sveikatinimo ir su darbine veikla susijusius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. mokėti diagnozuoti bei diferencijuoti psichiatro jau diagnozuotus pagrindinius psichikos sutrikimus, naudojantis Lietuvoje galiojančiomis ligų klasifikacijomis (TLK-10);

                 6.2. išmanyti psichogeninių, psichososmatinių ir asmenybės sutrikimų diferencinę diagnostiką;

                 6.3. išsiaiškina su gydančiu gydytoju konsultacijos tikslą ir susipažįsta su gydymo istorija;

                 6.4. parenka metodikas konkrečiam psichodiagnostiniam tyrimui ir pateikia psichodiagnostinio tyrimo išvadas gydančiam gydytojui;

                 6.5. atlieka psichodiagnostiką intelekto, atskirų pažintinių funkcijų, bendro darbingumo, demencijos lygio, organinių pakitimų, mąstymo, emocinės sferos, asmenybės ypatumų, nerimo lygio, adaptacijos sutrikimų, emocinės būsenos tyrimus;

                 6.6. veda grupinės terapijos, bendravimo, relaksacijos užsiėmimus pacientams, konsultuoja psichologinių krizių, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų atvejais;

                 6.7.  bendradarbiauja su gydytoju psichiatru, psichikos sveikatos slaugytoja, socialiniu darbuotoju;

                 6.8. kelia savo profesinę kvalifikaciją individualiai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;

                6.9. tvarkingai ir atsakingai tvarko su darbu susijusią dokumentaciją.

 

_____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 09:44