Linas Česnavičius

 

                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                   Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                   2019 m. sausio     d. įsakymu Nr.

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.Saugumo valdymo skyriaus vyresnysis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – A2.

                 3. Pareigybės paskirtis – Saugumo valdymo skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistų areštu personalinę įskaitą, suvesti nuteistųjų areštu asmens duomenis į kompiuterines duomenų bazes, atsakyti už savalaikį nuteistųjų areštu išleidimą į laisvę bei teikti informaciją įvairioms žinyboms apie nuteistuosius areštu, esančius pataisos namuose ir išėjusius iš jų.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui.

 
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

                 5.2. turėti pakankamai žinių dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;

                 5.3. žinoti su darbine veikla susijusius teisės aktus;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vykdo nuteistųjų areštu personalinę įskaitą;

                 6.2. įformina ir parengia išsiuntimui registracinę ir apskaitos medžiagą Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

                 6.3. pateikia įvairioms žinyboms atsakymus į jų užklausimus dėl nuteistųjų areštu, esančių pataisos namuose ir išėjusių į laisvę;

                 6.4. nuteistųjų areštu asmens bylose aiškinasi defektus ir imasi priemonių šiems defektams šalinti;

                 6.5. pagal nuteistųjų areštu asmens bylas pildo nuteistųjų areštu asmens įskaitos korteles;

                 6.6. įformina dokumentus išeinantiems į laisvę nuteistiesiems areštu;

                 6.7. sudaro išeinančių į laisvę nuteistųjų areštu sąrašus, atsako už savalaikį jų išleidimą;

                 6.8. informuoja skyriaus patarėją apie pakeitimus, padarytus nuteistųjų areštu dokumentuose;

                 6.9. tvarko nuteistųjų, atlikusių bausmę, asmens bylas ir jas atiduoda į įstaigos archyvą ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams po asmens paleidimo iš pataisos namų;

                 6.10. išvykus nuteistajam areštu iš pataisos namų, tai įformina nuteistojo areštu asmens įskaitos kortelėje;

                 6.11. tvarko kompiuterinę nuteistųjų apskaitos sistemas „Prisonis“ ir „Įskaita“ ;

                 6.12. teikia informaciją kitiems padaliniams kompetencijos ribose, pašaliniams asmenims – tik pataisos namų direktoriui leidus;

                 6.13. bendradarbiauja su kitų įstaigų valstybės tarnautojais klausimais, liečiančiais nuteistųjų areštu priėmimą, laikymą ir paleidimą iš laisvės atėmimo vietos;

                 6.14. ruošia nuteistųjų areštu asmens bylas, pataisos namų administracijos komisijų posėdžiams;

                 6.15. pildo nuteistųjų areštu kaitos ir jų asmens bylų registracijos žurnalą;

                 6.16. įformina dokumentus nuteistųjų areštu santuokai registruoti;

                 6.17. išsiunčia pranešimus, dėl atvykusių / išvykusių nuteistųjų areštu Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užtikrinant savalaikį ir tikslų informacijos pateikimą apie nuteistuosius

                 6.18. įteikia nuteistiesiems gautus iš valstybės ir savivaldybių institucijų atsakymus į jų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus;

                 6.19. paruošia ir išsiunčia nuteistųjų areštu asmens bylas teismams ir prokuratūroms pagal jų užklausimus.

                 6.20. įformina dokumentus išleidžiant nuteistuosius atliekančius bausmę Pusiaukelės namuose į trumpalaikę išvyką;

                 6.21. įformina dokumentus išleidžiant nuteistuosius areštu į trumpalaikę išvyką;

                 6.22. nuteistųjų areštu asmens bylose išdėsto, susiuva ir sunumeruoja gaunamus dokumentus ir medžiagas, užtikrinant tinkamą dokumentų tvarkymą;

                 6.23. laikinam naudojimui, esant tarnybiniam būtinumui, direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo rašytiniu leidimu, išduoda nuteistųjų areštu asmens bylas įstaigos darbuotojams, bet ne ilgiau kaip 5-ioms paroms;

                 6.24. užtikrina nuteistųjų areštu veikiančių asmens bylų apsaugą;

                 6.25. pildo naujai atvykusių nuteistųjų areštu įskaitos kontrolines korteles, kontrolinius lapus;

                 6.26. rengia ir siunčia pranešimus apie nuteistuosius areštu teismams, prokuratūroms ir giminėms, užtikrinant savalaikį informacijos pateikimą apie nuteistųjų bausmių vykdymą;

                 6.27. ruošia ir siunčia nuteistųjų areštu artimiesiems pažymas dėl bausmės atlikimo;

                 6.28. išrenka iš atvykusių etapu nuteistųjų areštu bylų vykdomuosius raštus, sudaro jų sąrašą ir pateikia Turto valdymo skyriui;

                 6.29. išrašo atvykusių nuteistųjų areštu siuntinių, perdavimų ir pasimatymų apskaitos korteles;

                 6.30. ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiunčia pranešimą apie nuteistojo paleidimą iš pataisos įstaigos uždraudimą naudotis specialia teise arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, arba viešųjų teisių atėmimą vykdančiai institucijai pagal nuteistojo gyvenamąją vietą;

                 6.31. yra atsakingas už teikiamos informacijos teisingumą, savalaikį, greitą ir tikslų aukštesnių instancijų, vadovybės bei skyriaus patarėjo įsakymų vykdymą, veikiančią nuteistųjų areštu kartoteką bei turimus dokumentus, savalaikį duomenų apie nuteistuosius areštu įvedimą į kompiuterines nuteistųjų apskaitos sistemas;

                 6.32. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio skyrių, skyriaus viršininko ir patarėjo nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

                 6.33. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) administracijos nurodymu pavaduoja kitą Saugumo valdymo skyriaus inspektorių, dirbantį pagal darbo sutartį.

 

_______________________

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:25