Saulius Simonaitis

 

                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                             Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                             2019 m. sausio      d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VAIRUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                   1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyriaus) vairuotojas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                   2. Pareigybės lygis – C.

                   3. Pareigybės paskirtis – vairuoti ir eksploatuoti įstaigos transporto priemones.

                   4. Pareigybės pavaldumas –skyriaus vairuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus inspektoriui, atsakingam už įstaigos automobilių transporto ūkį.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                   5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                   5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją ir ne žemesnę nei C vairuotojo teisių kategoriją.

                   5.2. gerai išmanyti Automobilių transporto darbų saugos taisykles, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą; autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir veikimą, gedimo požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui; techninio aptarnavimo periodiškumą ir darbų atlikimo nuoseklumą, automobilio techninio eksploatavimo taisykles; krovinių vežimo taisykles, automobilio darbo pirminių dokumentų pildymo taisykles; automobilio vairavimo eismo įvykių priežastis ir būdus jiems išvengti;

                   5.3. mokėti kelių eismo taisykles, būti išklausiusiam pirmosios medicininės pagalbos suteikimo kursą ir mokėti nukentėjusiam suteikti pirmąją pagalbą;

                   5.4. būti pasitikrinusiam sveikatą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                      6. Šias pareigas einantis darbuotojas, vykdo šias funkcijas:

                   6.1. neatidėliotinai ir tiksliai vykdo tiesioginio vadovo žodinius ir raštiškus nurodymus;

                   6.2. atsako už tinkamą automobilio eksploatavimą, kuro, tepalų ir padangų taupymą;

                   6.3. pagal kompetenciją atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą;

                   6.4. atsako už visų įstaigoje esančių (lengvųjų, krovininių ir spec. paskirties) automobilių aptarnavimą (kuro įpylimą, aušinimo skysčio lygį, tepalo lygį, vairo stiprintuvo skysčio lygį, stabdžių skysčio lygį), Palaiko automobilio salono ir kėbulo švarą, atsako už garažų švarą ir tvarką.

 

_________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:23