Daiva Jezerskienė

 

                                                         PATVIRTINTA

                                                                                               Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                               2019 m. sausio     d. įsakymu Nr.

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

INSPEKTORIAUS (NUTEISTŲJŲ LAIŠKŲ ADMINISTRAVIMUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                                                                                 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                      1. Veiklos organizavimo skyriaus inspektorius (nuteistųjų laiškų administravimui) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                      2. Pareigybės lygis – B.

                      3. Pareigybės paskirtis - vykdyti nuteistųjų korespondencijos valdymą.

                      4. Pareigybės pavaldumas – Veiklos organizavimo skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                      5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

          5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

                      5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;

                      5.3. mokėti dirbti Windows programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                      6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                      6.1. kiekvieną darbo dieną paima pašto siuntas iš KPP 10, jas suregistruoja bei išdalina:

                      6.1.1. banderoles su spauda perduoda padalinio atsakingo už nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą atsakingiems pareigūnams už jų įteikimą nuteistiesiems;

                       6.1.2. gaunamą korespondenciją ir registruotas gaunamas pašto siuntas padalinio atsakingo už materialinį aprūpinimą atsakingam asmeniui už įteikimą nuteistiesiems;

                    6.2. paima iš KPP-3 ir išsiunčia nuteistųjų korespondenciją;

                       6.3. pildo Siuntinių ir banderolių su spauda apskaitos registrą;

                      6.4. užregistruoja Įskaitos duomenų bazėje nuteistųjų laiškus ir Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka tvarko Nuteistojo gaunamų ir siunčiamų laiškų apskaitos korteles.

                       6.5. esant pataisos namų direktoriaus motyvuotam nutarimui arba teismo (teisėjo) nutarčiai, tikrina siunčiamą bei gaunamą nuteistųjų korespondenciją ir ją perduoda padalinio atsakingo už kriminalinę žvalgybą vadovui;

                      6.6. paima iš padalinio atsakingo už dokumentų valdymą atsakymus į nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus ir vieną egzempliorių perduoda padalinio atsakingo už materialinį aprūpinimą atsakingam asmeniui už įteikimą nuteistiesiems;

                       6.7. paleistų iš pataisos įstaigų nuteistųjų vardu gautus laiškus ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laiško gavimo dienos persiunčia adresatui, jeigu žinoma jo gyvenamoji vieta, arba grąžinama siuntėjui. Jei ant voko nenurodytas siuntėjo adresas, laišką įdeda į nuteistojo asmens bylą;

                      6.8. mirusių nuteistųjų vardu gautus laiškus ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laiško gavimo dienos grąžinama siuntėjui. Jei ant voko nenurodytas siuntėjo adresas, laišką įdeda į nuteistojo asmens bylą;

                       6.9. perkėlus nuteistąjį į kitą laisvės atėmimo vietą, jo vardu gautus laiškus ne vėliau kaip tris darbo dienas nuo laiško gavimo pataisos įstaigoje dienos šios įstaigos sąskaitą persiunčia įstaigai, į kurią nuteistasis perkeltas;

6.10. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimus, užtikrinant skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

6.11. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus visais darbo klausimais.

                     

___________________

 

 

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 17 d. 16:39