Lina Truncienė

 

PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

PATARĖJO (BUHALTERINIAM DARBUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

              1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas (buhalteriniam darbui) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

              2. Pareigybės lygis – A.

              3. Patarėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) apskaitos politikos įgyvendinimą, valstybės biudžeto, įstaigos vykdomų programų ir kitų lėšų buhalterinės, finansinės apskaitos ir balansinių ataskaitų rengimo organizavimą, tinkamą buhalterių darbo organizavimą bei skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų vykdyti funkcijų vykdymą.

              4. Pareigybės pavaldumas – skyriaus vedėjui.

 

 II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

              5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

              5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų, arba apskaitos krypties išsilavinimą;

              5.2. turėti 3 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties finansų valdymo ir apskaitos srityje;

              5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, Dokumentų rengimo taisyklėmis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

              5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

              5.5. mokėti naudotis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), „LABBIS programomis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

              6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

              6.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

              6.2. rengia apskaitos tvarkymo sistemą, apskaitos metodiką, tobulina ją, atsižvelgiant į apskaitos optimalumo principą;

              6.3. publikuoja įvestus į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą duomenis (VSAKIS);

              6.4. organizuoja apskaitos politikos reikalavimų įgyvendinimą, siekia užtikrinti tikslią ir taisyklingą buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą;

              6.5. rengia ir derina su kitais įstaigos administracijos padaliniais vidines apskaitos taisykles atsižvelgiant į konkrečias sąlygas;

              6.6. organizuoja piniginių lėšų, materialinių vertybių, įstaigos skolų, mokestinių prievolių apskaitą pagal skyriui pateiktus pirminius dokumentus;

             6.7. kontroliuoja vykdomų programų, valstybės biudžeto, pajamų įmokų (patalpų nuomos), kitų biudžetinių įstaigos lėšų sąmatų bei Socialinės paramos nuteistiesiems fondo lėšų sąmatų rengimą, siekia užtikrinti tinkamą paskirstymą pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją,teikia Kalėjimų departamentui ataskaitas apie Socialinės paramos fondo lėšų panaudojimą;

             6.8. atlieka išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus su valstybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais, o sudarant su šiais sprendimais susijusias sutartis, tikrina ar atliekamos ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus;

              6.9. atlieka valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išmokamų lėšų kontrolę – tikrina, ar yra galiojantis įsakymas dėl lėšų skyrimo, ar taisyklingai apskaičiuotos lėšos, siekiant užtikrinti išmokamų lėšų teisėtumą. Pildo apskaitos registrus Nr. 6921001, 6926001, 6952102, 6952103. Apskaito deponuotus atlyginimus, išskaitas iš darbuotojų pagal vykdomuosius raštus, pildo apskaitos registrus Nr. 6926003, 6925001;

              6.10. atlieka atsiskaitymų su valstybės biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondu apskaitą, pildo apskaitos registrus Nr. 6922101, 6922102, 6922301, 6922302, 6922401, 6923001, 6923004, 6924001;

              6.11. apskaito pagal 2015 m. birželio 30d. LR įstatymą Nr. XII-1927 neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio priskaičiavimą, pildo apskaitos registrus Nr. 6250001, 5253001;

              6.12. atlieka išankstinę atsiskaitymų ir apskaitos kontrolę. Tinkamai paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, tikrinantiems atsiskaitymus ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, rengiantiems mokėjimo paraiškas (mokėjimo nurodymus) bei tvarkantiems apskaitą. Prižiūri šių užduočių vykdymą, sistemoje, siekiant užtikrinti, kad laiku ir tinkamai pagal pirminius dokumentus būtų fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų judėjimu. Registruoja mokėjimo paraiškas VBAM sistemoje;

              6.13. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus tobulinimo, organizuoja nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus buhalterių pareigybių aprašymų rengimą (papildymą). Teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo, užtikrina darbo drausmę;

              6.14. organizuoja kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka, siekia, kad būtų plačiai taikomos šiuolaikinės apskaitos kompiuterizavimo priemonės, tobulesnės buhalterinės apskaitos formos bei metodai;

              6.15. dalyvauja rengiant dokumentus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti, siekia užtikrinti veiklos teisėtumą ir efektyvų lėšų panaudojimą;

              6.16. kontroliuoja vykdomas turto ir piniginių lėšų inventorizacijas;

              6.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat teikia nuomonę priskirtais klausimais;

              6.18. rengia valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinius bei finansinių ataskaitų rinkinį (ketvirtinius, metinius), statistines ataskaitas, atsako už finansinių ataskaitų parengimą laiku;

              6.19. kontroliuoja asignavimų poreikio paskaičiavimą darbuotojų darbo užmokesčiui bei valstybės biudžeto lėšų poreikiui įstaigos reikmėms, siekiant užtikrina teisingą lėšų paskaičiavimą pagal teisės aktus;

              6.20. rengia programų išlaidų sąmatų pakeitimus, siekia užtikrinti tinkamą asignavimų paskirstymą pagal jų funkcinę ir ekonominę klasifikaciją;

              6.21. teikia direktoriui, atskiriems įstaigos administracijos padaliniams ir specialistams susistemintą vidinėse ataskaitose apskaitos informaciją;

              6.22. teikia informaciją racionaliam darbo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimui ir kontrolei, optimaliems valdymo sprendimams priimti;

              6.23. vizuoja dokumentus, kurie pagal paskirtį susiję su ūkinių finansinių operacijų privaloma išankstine kontrole ir apskaita;

             6.24. atstovauja įstaigai buhalterinės apskaitos ir ekonomikos klausimais kitose institucijose;

              6.25. supažindina pavaldžius darbuotojus su saugumo technikos taisyklėmis, leidžia dirbti tik su tvarkingomis darbo priemonėmis, kontroliuoja turimų įrenginių techninę būklę;

              6.26. teikia pasiūlymus planuojant įstaigos veiklą bei rengiant įstaigos metinius darbo planus;

              6.27. kontroliuoja visas darbo su Iždo departamentu pagal kompiuterinę sistemą ,,Navision” operacijas;

              6.28. koordinuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės iždo procedūras, vykdymą, biudžetinių lėšų apskaitą ir finansinę atskaitomybę, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių reikalavimų vykdymą;

              6.29. vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 173 str. 7 d. kontroliuoja piniginių išmokų skyrimą ir mokėjimą terminuoto laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems;

              6.30. kontroliuoja, pagal pateiktas pareigūnų kompensuojamųjų važiavimo keleiviniu ar asmeniniu transportu ataskaitas, išlaidų apmokėjimą;

              6.31. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę.

 

______________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 31 d. 15:13